ТОН­КО­ЩІ ВІ­ТРА­ЖНО­ГО МИ­СТЕ­ЦТВА

Zhinka - - Рукоділля -

Плав­но сти­скай­те тю­бик кон­ту­ра для ві­тра­жних ма­люн­ків і ве­діть лі­нію рів­но­мір­но, аби во­на ви­хо­ди­ла одна­ко­вої тов­щи­ни. Усі лі­нії ма­ють сти­ка­ти­ся між со­бою, щоб фар­ба для ві­тра­жів не ви­ті­ка­ла по­тім за ме­жі по­трі­бної ко­мір­ки.

Якщо фар­би для ві­тра­жів з ча­сом під­со­хли й за­гу­сли — пра­цю­ва­ти ни­ми не­зру­чно. Про­сто роз­ве­діть їх во­дою.

У та­кий са­мий спо­сіб мо­жна роз­пи­са­ти бу­дья­кі скля­ні по­верх­ні — ка­во­вий сто­лик, ва­зу, ві­кно то­що. Але зваж­те, що під впли­вом ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри кон­тур мо­же роз­ті­ка­ти­ся, то­му ча­шки для га­ря­чо­го чи аба­жур для

лам­пи кра­ще не роз­пи­су­ва­ти.

Якщо ба­жа­є­те роз­пи­са­ти скля­ний сто­лик — на­не­сіть кон­тур і фар­бу на зво­ро­тний бік стіль­ни­ці, щоб мо­жна бу­ло спо­кій­но ста­ви­ти ча­шки, не бо­я­чись по­шко­ди­ти ві­тра­жний ма­лю­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.