Чи зобов’яза­ні спад­ко­єм­ці по­вер­та­ти бор­ги по­мер­ло­го? Чи мо­жна від­мо­ви­ти­ся від цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня? Як ді­я­ти в ра­зі отру­є­н­ня у ка­фе?

ЦІ АКТУ­АЛЬ­НІ ПИТАННЯ МИ АДРЕСУВАЛИ НАШИМ ЕКСПЕРТАМ З ПРА­ВА

Zhinka - - Маєте Право - Від­по­від­ає юрист Юлія БІЛИК Над­си­лай­те свої за­пи­та­н­ня за адре­сою: 03047, Ки­їв-47, про­спект Пе­ре­мо­ги, 50. Ре­да­кція жур­на­лу «Жін­ка». Або еле­ктрон­ною по­штою: zhinka@pressa.gov.ua Пі­дго­ту­ва­ла Окса­на Па­шке­вич

На­ша ма­ма бра­ла кре­дит у бан­ку. Во­на не­дав­но по­мер­ла. Чи по­вин­ні те­пер ми, чле­ни сім’ї по­мер­ло­го по­зи­чаль­ни­ка, по­вер­та­ти цей кре­дит? Те­тя­на, м. Жов­ті Во­ди, Дні­про­пе­тров­ська обл.

Ю.Б.: У ра­зі смер­ті по­зи­чаль­ни­ка всі пов’яза­ні з бор­гом фі­нан­со­ві зобов’язання пе­ре­хо­дять до спад­ко­єм­ців або до по­ру­чи­те­лів.

Вар­то вра­ху­ва­ти, що офі­цій­но прийня­ти спад­щи­ну спад­ко­єм­ці мо­жуть ли­ше че­рез пів­ро­ку, а за цей час банк на­ра­хо­вує вста­нов­ле­ні кре­ди­тним до­го­во­ром від­со­тки за не­спла­ту. З ме­тою уни­кне­н­ня на­ра­ху­ва­н­ня штра­фних сан­кцій, спад­ко­єм­цям не­об­хі­дно пе­ре­о­фор­ми­ти кре­ди­тний до­го­вір на своє ім’я, що здій­сню­є­ться на під­ста­ві сві­до­цтва про смерть по­зи­чаль­ни­ка (юри­ди­чно цей до­го­вір яв­ляє со­бою уго­ду про пе­ре­да­чу бор­гу по­мер­лої осо­би-по­зи­чаль­ни­ка йо­го спад­ко­єм­цям).

Окрім то­го, існує та­ке по­ня­т­тя, як «за­стра­хо­ва­ний кре­дит» — ко­ли у ра­зі смер­ті по­зи­чаль­ни­ка йо­го бор­ги зобов’яза­ні ви­пла­чу­ва­ти не спад­ко­єм­ці, а стра­хо­ва ор­га­ні­за­ція. На жаль, пра­кти­ка свід­чить, що не­рід­ко стра­хо­ві ком­па­нії не ви­ко­ну­ють та­ких своїх зобов’язань. У та­ко­му ра­зі вар­то в су­до­во­му порядку ви­ма­га­ти від стра­хо­ви­ка ви­ко­на­н­ня до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня.

Чи ма­є­мо ми право від­мо­ви­ти­ся від цен­траль­но­го опа­ле­н­ня окре­мої квар­ти­ри у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку і, від­по­від­но, вста­но­ви­ти ін­ди­ві­ду­аль­не опа­ле­н­ня?

Ро­ман Бо­ри­со­вич, м. Охтир­ка, Сум­ська обл.

Системи опа­ле­н­ня ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку є спіль­ною вла­сні­стю всіх вла­сни­ків при­мі­щень. Вла­сник окре­мо­го при­мі­ще­н­ня не має пра­ва са­мо­віль­но змі­ню­ва­ти ці системи та здій­сню­ва­ти від­клю­че­н­ня від ме­реж цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня, оскіль­ки втру­ча­н­ня до системи опа­ле­н­ня при­зво­дить до розба­лан­су­ва­н­ня вну­трі­шньо­бу­дин­ко­вої системи, яка на­ле­жить до ін­же­нер­них ко­му­ні­ка­цій як до ці­лі­сно­го май­но­во­го ком­пле­ксу.

От­же, питання від­клю­че­н­ня від цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня, у від­по­від­но­сті з чин­ною нор­ма­тив­но-пра­во­вою ба­зою, до­ціль­но ви­рі­шу­ва­ти за умо­ви від­клю­че­н­ня всьо­го бу­дин­ку та зго­ди вла­сни­ків усіх йо­го квар­тир пе­ре­йти на ін­ди­ві­ду­аль­не або ав­то­ном­не опа­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.