ПРИЙОМИ РАНКОВОГО ПРИСКОРЕННЯ

Zhinka - - Наші Діти -

1 По­ки­да­ти те­пле лі­же­чко і з ра­ді­стю під­во­ди­ти­ся з-під пу­хна­стої ков­дри на­зу­стріч но­во­му дню ма­ля­там до­по­мо­же ма­лень­ка хи­трість: упро­довж кіль­кох хви­лин на­грій­те їх одяг на ба­та­реї, обі­грі­ва­чі або й пра­скою.

2

Ди­ти­на зран­ку все всти­га­ти­ме, якщо да­ти їй... про­спа­ти! До­слі­дже­н­ня при­чин стій­ко­сті ди­тя­чої пси­хі­ки до стре­су до­ве­ли: у під­лі­тків, які вран­ці вста­ва­ли пі­зні­ше, зна­чно рід­ше ви­ни­ка­ло від­чу­т­тя при­гні­че­но­сті, ніж у тих, ко­го ба­тьки бу­ди­ли пе­ред­ча­сно.

3

Щоб на­до­лу­жи­ти зга­я­ний час, за­про­по­нуй­те дитині гру: на­при­клад, хто швид­ше збе­ре­ться й одя­гне­ться, — ви чи во­на? Або ж скла­діть для шко­ля­ри­ка роз­клад ран­ко­вих справ, і не­хай він що­дня на­ма­га­є­ться по­кра­щи­ти вла­сні до­ся­гне­н­ня.

4

На ра­нок ли­шіть тіль­ки най­не­об­хі­дні­ше: одяг і порт­фель ма­ють бу­ти зі­бра­ні зве­чо­ра.

І не ро­біть це за ди­ти­ну — тіль­ки ра­зом! Зран­ку ж, іще до сні­дан­ку, ко­жен по­ви­нен всти­гну­ти за­пра­ви­ти ліж­ко, вми­ти­ся і при­че­са­ти­ся, на­го­ду­ва­ти до­ма­шніх улю­блен­ців і по­ста­ви­ти рюк­зак бі­ля вхі­дних две­рей. Це пра­ви­ло мо­ти­ву­ва­ти­ме ді­тей зосередитися на кон­кре­тних за­да­чах, і у них не ли­ши­ться ча­су ти­ня­ти­ся вран­ці без ді­ла або си­ді­ти, див­ля­чись у сте­лю, або й вда­ти­ся до яки­хось ви­ті­вок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.