СИМПТОМИ, ЯКІ ПО­ВИН­НІ НАСТОРОЖИТИ

Zhinka - - Здоров’я -

До лі­ка­ря­о­фталь­мо­ло­га не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся не­гай­но, якщо:

1 Спо­сте­рі­га­є­ться різ­ке зни­же­н­ня зо­ру одно­го або обох очей.

2 Ви­ник біль у ді­лян­ці ока.

3 З’яви­ла­ся сльо­зо­те­ча або ін­ші ви­ді­ле­н­ня з кон’юн­кти­валь­ної по­ро­жни­ни очей, вклю­ча­ю­чи сли­зо­ві, про­зо­рі, гній­ні ви­ді­ле­н­ня, ін­тен­сив­но за­барв­ле­ні в бі­лий або зе­ле­ний ко­лір.

4 Про­я­ви­ло­ся різ­ке або по­сту­по­ве зни­же­н­ня го­стро­ти зо­ру.

5 Нав­ко­ло дже­ре­ла сві­тла ста­ли утво­рю­ва­ти­ся оре­о­ли, яких ра­ні­ше не бу­ло.

6 Ста­ло по­мі­тним дво­ї­н­ня пе­ред очи­ма.

7 У по­лі зо­ру з’яви­ли­ся му­шки, іскри або спа­ла­хи.

8 З’яви­ла­ся сві­тло­бо­язнь, тоб­то на сві­тло не­при­єм­но ди­ви­ти­ся.

9 Є від­чу­т­тя чу­жо­рі­дно­го ті­ла в ді­лян­ці ока, пе­чі­н­ня, свер­бі­н­ня.

10 Ста­ла­ся ме­ха­ні­чна або тер­мі­чна трав­ма, в око по­тра­пив хі­мі­чний ре­агент, що ви­кли­кає дис­ком­форт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.