ОБИРАЄМО МАТЕРІАЛ: НА ЩО ЗВЕР­НУ­ТИ УВА­ГУ

Zhinka - - Дача -

Бо­та­ні­ки і се­ле­кціо­не­ри не ре­ко­мен­ду­ють пе­ре­мі­ща­ти по­сад­ко­вий матеріал — на­віть на­сі­н­ня, не ка­жу­чи вже про жив­ці та са­джан­ці, — більш ніж на 100-200 км від мі­сця про­ро­ста­н­ня їх «ба­тьків», осо­бли­во — з пів­дня на пів­ніч.

На мо­ло­день­ких яблу­нях і гру­шах по­ви­нен лег­ко роз­рі­зня­ти­ся слід від при­ще­плю­ва­н­ня. Пі­сля очку­ва­н­ня (са­ме так про­во­дять біль­шість про­ми­сло­вих ще­плень) стов­бур де­рев­ця на ви­со­ті 10-20 см му­сить бу­ти трі­шки ви­крив­ле­ним, а в мі­сці пе­ре­ги­ну — ви­дні­ти­ся оваль­ний слід від ви­да­ле­ної під­ще­пи. При ін­ших ви­дах ще­плень на стов­бу­рі теж лег­ко мо­жна роз­рі­зни­ти різні сві­жі шра­ми. Са­джан­ці ви­шні, сли­ви та де­яких ін­ших пло­до­вих де­рев ча­сті­ше бу­ва­ють ко­ре­не­вла­сни­ми, ніж при­ще­пле­ни­ми, то­му слі­ди ще­пле­н­ня у них мо­жуть бу­ти від­су­тні­ми.

Са­джан­ці де­рев по­вин­ні від­по­від­а­ти нор­мам ви­со­ти та тов­щи­ни стов­бу­ра. Ви­со­тою одно­лі­тні на­сін­нє­ві са­джан­ці му­сять ся­га­ти 120-130 см, кі­сто­чко­ві — 140150 см. У здо­ро­вих дво­рі­чних ро­слин має бу­ти мі­цний цен­траль­ний про­від­ник (стов­бур), мі­ні­мум три бі­чні гіл­ки та коріння зав­довж­ки 35-40 см без на­ро­стів, гуль і по­тов­щень,

осо­бли­во — бі­ля ко­ре­не­вої ший­ки.

Купувати 3–4-рі­чні са­джан­ці з від­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою, — кру­пні­ші, а то­му, зда­ва­ло­ся б, і кра­щі, не вар­то. Ві­дрі­зни­ти їх від мо­лод­ших бра­тів до­по­мо­жуть гіл­ки дру­го­го та на­віть тре­тьо­го порядку, ко­трі лег­ко мо­жна роз­рі­зни­ти у кро­ні. Ро­зра­хо­ву­ва­ти на те, що мі­цні­ші й кру­пні­ші швид­ше пе­ре­тво­ря­ться на ро­дю­чі де­ре­ва, мар­но: ро­ків че­рез два са­джан­ці­дво­лі­тки їх лег­ко пе­ре­же­нуть — купувати для по­сад­ки у сво­є­му сад­ку кра­ще са­ме їх.

ЯКЩО МАЄТЕ СУМНІВИ ЩО­ДО МАЛОВІДОМИХ СОРТІВ — ВІДДАЙТЕ ПЕ­РЕ­ВА­ГУ «МІ­СЦЕ­ВИМ», ЯКІ РОКАМИ ГАРНО РО­СТУТЬ І ДА­ЮТЬ ДОБРІ ВРОЖАЇ В САДКАХ У СУ­СІ­ДІВ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.