ПОМІРНІСТЬ У ВСЬОМУ

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

1 ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РА У мі­сце­во­стях з прохо­ло­дні­шим клі­ма­том ро­сли­ни по­вер­та­ють до­до­му з ву­ли­ці вже у пер­ші дні ве­ре­сня. Слід вра­ху­ва­ти, що во­се­ни осві­тле­ність при­мі­щень по­сту­по­во ско­ро­чу­є­ться та по­чи­нає пра­цю­ва­ти опа­лю­валь­на си­сте­ма, то­му по­вер­не­н­ня кві­тів у по­ме­шка­н­ня до по­ча­тку се­зо­ну опа­ле­н­ня — пра­ви­ло, яко­го не­об­хі­дно до­три­му­ва­ти­ся, щоб усі ро­сли­ни всти­гли ада­пту­ва­ти­ся до но­во­го се­ре­до­ви­ща про­жи­ва­н­ня. 2 ПО­ЛИВ По­тре­ба ро­слин у зво­ло­жен­ні впро­довж осе­ні по­сту­по­во змен­шу­є­ться. То­му по­тро­ху ско­ро­чуй­те по­лив, до­пу­ска­ю­чи на­віть пе­рі­о­ди пов­но­го йо­го при­пи­не­н­ня. По­ли­ва­ю­чи кві­ти, слід­куй­те, щоб во­да не по­тра­пля­ла на ли­стя, — у пе­рі­од се­зон­ної ада­пта­ції це лег­ко мо­же при­зве­сти до по­яви гри­бних за­хво­рю­вань. 3 ПІДЖИВЛЕННЯ Пі­дго­до­ву­ва­н­ня до­бри­ва­ми во­се­ни та­кож по­ма­лу ско­ро­чу­ють. Якщо ро­сли­ни йо­го все ж по­тре­бу­ють — ба­жа­но від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу пре­па­ра­там з мінімальним вмі­стом азо­ту, але до­ста­тнім ка­лію, який змі­цнює ро­слин­ні тка­ни­ни й то­му під­ви­щує стій­кість кві­тів пе­ред ата­ка­ми шкі­дни­ків (кіль­кість яких збіль­шу­є­ться в осін­ній пе­рі­од).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.