Го­ту­є­мо­ся до се­зо­ну по­стій­них за­студ: як здо­ла­ти ві­ру­си

ВИ З ОСТРАХОМ ЧЕКАЄТЕ ОСЕНІ, ТО­МУ ЩО ДЛЯ ВАС ВО­НА ОЗНА­ЧАЄ ПО­СТІЙ­НІ ЗАСТУДИ? УТІМ, ПРИ­ЧИ­НА ХВОРОБИ — НЕ ПОХОЛОДАННЯ Й ДО­ЩІ, А ВІ­РУС. І МИ РОЗПОВІМО, ЯК ЗА­ХИ­СТИ­ТИ ВІД НЬО­ГО СВІЙ ОР­ГА­НІЗМ.

Zhinka - - Тема Номера -

Не­жить, за­па­ле­не гор­ло, не­скін­чен­не чха­н­ня, ка­шель і біль го­ло­ви — не по­мі­ти­ти ознак застуди не­мо­жли­во. Хво­ро­бу спри­чи­ня­ють кри­хі­тні жи­ві ор­га­ні­зми — ві­ру­си. З-по­над 200 ві­до­мих шта­мів най­більш по­ши­ре­ним є ри­но­ві­рус, який, як вва­жа­є­ться, від­по­від­ає при­найм­ні за 50% усіх го­стрих ре­спі­ра­тор­них ін­фе­кцій. Ви­кли­ка­ти за­сту­ду та­кож мо­жуть ко­ро­на­ві­рус, ре­спі­ра­тор­но-син­ци­ті­аль­ний ві­рус, па­ра­грип, аде­но­ві­рус та ін­ші. Але не­за­ле­жно від то­го, яким са­ме був збу­дник, ре­ко­мен­да­ції що­до лі­ку­ва­н­ня й про­фі­ла­кти­ки ГРВІ одна­ко­ві. І ви маєте їх зна­ти, якщо ба­жа­є­те якнай­мен­ше ча­су про­ве­сти на лі­кар­ня­но­му че­рез ба­наль­ну за­сту­ду.

ЧО­МУ МИ ХВОРІЄМО?

За­ра­зи­ти­ся мо­жна без­по­се­ре­дньо кон­та­кту­ю­чи з ін­фі­ко­ва­ною лю­ди­ною або че­рез пре­дме­ти, яких во­на тор­ка­ла­ся, на­при­клад, кла­віа­ту­ру комп’юте­ра, двер­ну ру­чку, по­ру­чень в ав­то­бу­сі чи лож­ку. Хво­ро­ба роз­по­чи­на­є­ться, ко­ли ві­рус по­тра­пляє з по­ві­тря (ре­спі­ра­тор­ні ві­ру­си пе­ре­да­ю­ться по­ві­тря­но-кра­пель­ним шля­хом) або ва­ших бру­дних рук до сли­зо­вих обо­ло­нок но­са чи ро­та.

Імун­на си­сте­ма — наш за­хи­сний бар’єр від «во­ро­жих» мі­кро­ор­га­ні­змів — від­прав­ляє бі­лі кров’яні клі­ти­ни ата­ку­ва­ти збу­дни­ка. Але якщо ра­ні­ше ваш ор­га­нізм не кон­та­кту­вав са­ме із цим шта­мом ві­ру­су, пер­вин­ної обо­ро­ни бу­де не­до­ста­тньо, тож ви­ни­кає по­тре­ба у «під­крі­плен­ні». Тем­пе­ра­ту­ра під­ви­щу­є­ться, сли­зо­ві обо­лон­ки но­са й гор­ла за­па­лю­ю­ться, ви­ді­ля­ю­чи ба­га­то сли­зу. До­по­ки

біль­шість ва­шої енер­гії спря­мо­ва­на на бо­роть­бу з ві­ру­сом, ви по­чу­ва­ти­ме­те­ся втом­ле­ни­ми й без­си­ли­ми. Тож, за­галь­ні сим­пто­ми застуди — га­ря­чка, біль го­ло­ви, не­жить, чха­н­ня, ка­шель — ви­ни­ка­ють не че­рез руй­нів­ний вплив хво­ро­бо­твор­них ві­ру­сів на тка­ни­ни, а пе­ред­усім че­рез імун­ну від­по­відь на­шо­го ор­га­ні­зму.

Тре­ба спро­сту­ва­ти по­ши­ре­не хи­бне уяв­ле­н­ня про за­сту­ду: якщо ви за­мер­зли чи про­мо­кли під до­щем, то не маєте обов’яз­ко­во за­хво­рі­ти. Але є фа­кто­ри, які справ­ді під­ви­щу­ють схиль­ність ор­га­ні­зму до ГРВІ, зокре­ма ге­не­ти­чно об­умов­ле­ні осо­бли­во­сті імун­ної від­по­віді ор­га­ні­зму, алер­гія, що по­зна­ча­є­ться на фун­кціо­ну­ван­ні ор­га­нів ди­халь­ної си­сте­ми, не­до­три­ма­н­ня еле­мен­тар­них пра­вил гі­гі­є­ни і стрес. При­чо­му для на­шо­го ор­га­ні­зму стре­сом є ре­а­кція на бу­дья­кі не­спри­я­тли­ві зов­ні­шні чи вну­трі­шні

чин­ни­ки: зло­вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лем, па­лі­н­ня, рі­зні ін­то­кси­ка­ції, не­ра­ціо­наль­не хар­чу­ва­н­ня й ді­є­та, які при­зво­дять до де­фі­ци­ту пев­них по­жив­них ре­чо­вин, не­до­ста­тній сон, емо­цій­не чи нер­во­ве збу­дже­н­ня, пе­ре­бу­ва­н­ня у над­то ви­со­кій чи над­то низь­кій тем­пе­ра­ту­рі, хвороби, фі­зи­чне чи ін­те­ле­кту­аль­не ви­сна­же­н­ня.

ЯК ДО­ПО­МОГ­ТИ СО­БІ ОДУЖАТИ

Застуда пе­ре­ва­жно має лег­кий пе­ре­біг і три­ває від 7 до 10 днів. Ефе­ктив­них лі­ків від ві­ру­сної ін­фе­кції не існує — зре­штою ор­га­нізм сам впо­ра­є­ться із збу­дни­ком хвороби. Ні­ко­ли не при­ймай­те ан­ти­біо­ти­ки без при­зна­че­н­ня лі­ка­ря під час застуди — ці пре­па­ра­ти вби­ва­ють ба­кте­рії, але не ві­ру­си. Так са­мо не на­ма­гай­те­ся лі­ку­ва­ти­ся від застуди рі­зни­ми по­ро­шка­ми й пі-

гул­ка­ми «колд» і «флю» — сим­пто­ма­ти­чні пре­па­ра­ти при­зна­че­ні, аби на якийсь час по­лег­ши­ти про­я­ви хвороби у ра­зі не­об­хі­дно­сті.

Якщо від­чу­ли, що за­сту­ди­ли­ся, за­ли­ші­ться вдо­ма, при­найм­ні на пер­ші 3-4 дні хвороби. Щоб по­чу­ва­ти­ся ком­фор­тні­ше і по­сла­би­ти про­я­ви ГРВІ, лі­ка­рі ра­дять:

біль­ше від­по­чи­ва­ти (по­стіль­ний ре­жим — у пер­ші три дні хвороби);

пи­ти до­ста­тньо те­плої рі­ди­ни: во­ди, узва­ру, трав’яно­го чи ли­мон­но­го чаю, роз­бав­ле­них со­ків і мор­сів; від­мов­те­ся від на­по­їв із ко­фе­ї­ном і ал­ко­го­лю;

вжи­ва­ти лег­ку й зба­лан­со­ва­ну їжу (ку­ря­чий буль­йон, ва­ре­ні ово­чі, бі­фі­до­йо­гур­ти), ко­ли від­чу­ва­є­те апе­тит;

по­ло­ска­ти гор­ло кіль­ка ра­зів на день, аби змен­ши­ти за­па­ле­н­ня і по­сла­би­ти біль (го­дя­ться роз­чин со­лі, на­стої трав і спе­ці­аль­ні спир­то­ві настоянки, як-от «Хло­ро­фі­ліпт» чи «Ро­то­кан»);

по­лег­ши­ти но­со­ве ди­ха­н­ня, про­ми­ва­ю­чи ніс со­льо­ви­ми роз­чи­на­ми; су­ди­но­зву­жу­валь­ні но­со­ві кра­плі ба­жа­но за­сто­со­ву­ва­ти у край­ньо­му ра­зі пе­ред сном, стро­го до­три­му­ю­чись до­зи, але не дов­ше трьох днів по­спіль;

про­ві­трю­ва­ти при­мі­ще­н­ня і зво­ло­жу­ва­ти по­ві­тря в кім­на­ті, по­ки спи­те.

Як пра­ви­ло, че­рез ти­ждень пі­сля по­ча­тку хвороби на­стає по­мі­тне по­лег­ше­н­ня чи пов­не оду­жа­н­ня. Але якщо у вас сим­пто­ми застуди три­ва­ють дов­ше чи по­си­лю­ю­ться, вам по­трі­бно звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря. Іно­ді на фо­ні застуди при­єд­ну­є­ться ба­кте­рі­аль­на ін­фе­кція чи роз­ви­ва­ю­ться ускла­дне­н­ня, які мо­жуть при­зве­сти до брон­хі­ту, пнев­мо­нії, си­ну­си­ту, оти­ту чи ін­ших за­хво­рю­вань. То­ді лі­кар мо­же при­зна­ча­ти ан­ти­біо­ти­ки.

Хо­ча лі­ка­рі на­по­ля­га­ють на від­мо­ві від са­мо­лі­ку­ва­н­ня, ма­ло хто з до­ро­слих звер­та­є­ться у по­лі­клі­ні­ку че­рез не­жить, ка­шель і не­ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру. Але у будь-яко­му ра­зі до­слу­хай­те­ся за­галь­них ре­ко­мен­да­цій і ува­жно стеж­те за сво­їм са­мо­по­чу­т­тям. Ко­ли за­сту­ди­ла­ся ди­ти­на, неодмінно звер­ні­ться до пе­ді­а­тра чи сі­мей­но­го лі­ка­ря.

ЩОБ ЗА­ПО­БІГ­ТИ ЧАСТИМ ВІРУСНИМ ІНФЕКЦІЯМ

Про­фі­ла­кти­чні за­хо­ди осо­бли­во акту­аль­ні во­се­ни й на­ве­сні, адже ре­спі­ра­тор­ні ві­ру­си най­біль­ше по­ши­рю­ю­ться хо­ло­дної по­ри ро­ку за під­ви­ще­ної во­ло­го­сті по­ві­тря і від­су­тно­сті ста­лих мо­ро­зів.

На­ма­гай­те­ся у цей час якнай­мен­ше бу­ва­ти у мі­сцях ве­ли­ко­го ску­пче­н­ня лю­дей: гро­мад­ських при­ймаль­нях, їдаль­нях, ма­га­зи­нах. Ба­жа­но уни­ка­ти кон­та­ктів з хво­ри­ми на за­сту­ду,

а якщо це не­мо­жли­во — не зай­ве ко­ри­сту­ва­ти­ся ін­ди­ві­ду­аль­ною ма­скою або хо­ча б по­про­си­ти лю­ди­ну при­кри­ва­ти ніс і рот під час ка­шлю й чха­н­ня. Не забувайте якнай­ча­сті­ше ми­ти ру­ки з ми­лом або ви­ко­ри­сто­вуй­те спе­ці­аль­ний де­зін­фі­ку­ю­чий засіб для рук у ви­гля­ді спрею, який зру­чно зав­жди ма­ти з со­бою. Стеж­те за ру­ка­ми: не тор­кай­те­ся очей, но­са або ро­та, че­рез які хво­ро­бо­твор­ні мі­кро­ор­га­ні­зми най­лег­ше по­тра­пля­ють в ор­га­нізм.

Офі­цій­на ме­ди­ци­на ра­дить вжи­ва­ти до­бо­ву до­зу ві­та­мі­ну С під час се­зон­них епі­де­мій, на­ро­дна — до­да­ти у свій ра­ціон ча­сник, ци­бу­лю, ко­рінь ім­би­ру, ли­мо­ни й на­стій ехі­на­цеї. У будь-яко­му ра­зі — оби­рай­те зба­лан­со­ва­ну здо­ро­ву їжу, ви­ді­ляй­те на сон не мен­ше 7-9 го­дин на до­бу, ре­гу­ляр­но за­ймай­те­ся спор­том, ча­сті­ше бу­вай­те на сві­жо­му по­ві­трі й уникайте стре­сів, щоб за­ли­ша­ти­ся здо­ро­ви­ми!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.