Юри­ди­чна кон­суль­та­ція з акту­аль­них пи­тань

Чи по­вер­не ма­га­зин ко­шти за до­да­тко­ві по­слу­ги при по­вер­нен­ні то­ва­ру? Чи мо­жна пра­цю­ва­ти за су­мі­сни­цтвом, пе­ре­бу­ва­ю­чи у від­пус­тці по догляду за ди­ти­ною? ВА­ШІ ЗА­ПИ­ТА­Н­НЯ МИ АДРЕСУВАЛИ ДОСВІДЧЕНИМ ЮРИСТАМ

Zhinka - - Тема Номера -

Чи мо­жна від­пра­ви­ти без­ро­бі­тно­го чо­ло­ві­ка у від­пус­тку по догляду за ди­ти­ною за­мість дру­жи­ни?

Сві­тла­на, Він­ни­цька обл. А.В.: Так, мо­жна. Для цьо­го жін­ці не­об­хі­дно по­да­ти за­яву про пе­ре­ри­ва­н­ня від­пус­тки та по­нов­ле­н­ня на ро­бо­ті. Ро­бо­то­да­вець не має пра­ва від­мо­ви­ти жін­ці у ви­хо­ді на ро­бо­ту. На під­ста­ві за­яви оформ­лю­є­ться на­каз про пе­ре­ри­ва­н­ня від­пус­тки та по­нов­ле­н­ня на ро­бо­ті. З ко­пі­єю цьо­го на­ка­зу не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до управ­лі­н­ня пра­ці та со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня за мі­сцем ре­є­стра­ції. На під­ста­ві за­яви управ­лі­н­ня при­пи­няє ви­пла­ту со­ці­аль­ної до­по­мо­ги та на­дає до­від­ку про те, що ви­пла­ту до­по­мо­ги при­пи­не­но у зв’яз­ку з по­нов­ле­н­ням на ро­бо­ті. Ба­тько, у свою чер­гу, ра­зом із за­явою про ви­пла­ту до­по­мо­ги, по­ви­нен по­да­ти до­від­ку з Цен­тру зайня­то­сті про пе­ре­бу­ва­н­ня на облі­ку.

НАЙ­ЧА­СТІ­ШЕ ЗАПИТУЮТЬ:

Чи маю я право, пе­ре­бу­ва­ю­чи у від­пус­тці по догляду за ди­ти­ною, вла­шту­ва­ти­ся на ро­бо­ту в ін­шу ор­га­ні­за­цію за су­мі­сни­цтвом? І чи не втра­чу я у та­ко­му ра­зі основ­но­го мі­сця ро­бо­ти?

Да­ри­на По­лі­щук, м. Ки­їв

А.В.: Під час від­пус­тки по догляду за ди­ти­ною до до­ся­гне­н­ня нею три­рі­чно­го ві­ку жін­ка має право пра­цю­ва­ти на умо­вах не­пов­но­го ро­бо­чо­го ча­су (0,5 або 0,75 став­ки), у то­му чи­слі і за су­мі­сни­цтвом. За­ко­но­дав­ство не ви­зна­чає, де са­ме осо­ба мо­же пра­цю­ва­ти — на під­при­єм­стві, з яким во­на пе­ре­бу­ває у тру­до­вих від­но­си­нах, чи в ін­шій ор­га­ні­за­ції.

Згі­дно з ви­мо­га­ми ча­сти­ни тре­тьої ст. 56 КЗпП ро­бо­та на умо­вах не­пов­но­го ро­бо­чо­го ча­су не тя­гне за со­бою будь-яких обме­жень об­ся­гу тру­до­вих прав пра­ців­ни­ків. То­му ви та­кож ма­ти­ме­те право на що­рі­чні від­пус­тки, со­ці­аль­ну від­пус­тку пра­ців­ни­кам, які ма­ють ді­тей, від­пус­тки у зв’яз­ку з на­вча­н­ням (у ра­зі на­вча­н­ня без від­ри­ву від ви­ро­бни­цтва) то­що. По­ві­дом­ля­ти про своє пра­це­вла­шту­ва­н­ня ро­бо­то­дав­це­ві за основ­ним мі­сцем ро­бо­ти за­кон не ви­ма­гає. Від­по­від­ає адво­кат Те­тя­на ЛЕЖУХ Чо­ло­вік за­су­дже­ний за кра­діж­ку. Усі зби­тки ми вже від­шко­ду­ва­ли. За мі­сяць че­каю на на­ро­дже­н­ня ма­лю­ка. Чи мо­жна ку­дись звер­ну­тись із про­ха­н­ням про пом’якше­н­ня ви­ро­ку? Ано­нім­ний лист на ре­да­кцій­ну

по­шту Т.Л.: На­ро­дже­н­ня ди­ти­ни не є пря­мою під­ста­вою для пом’якше­н­ня по­ка­ра­н­ня. Про­те цей факт мо­же впли­ва­ти на рі­ше­н­ня су­ду. Якщо спра­ва ще роз­гля­да­є­ться су­дом, вам тре­ба по­да­ти ко­пію сві­до­цтва про на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни до ма­те­рі­а­лів спра­ви ра­зом із кло­по­та­н­ням що­до вра­ху­ва­н­ня ці­єї об­ста­ви­ни при при­зна­чен­ні по­ка­ра­н­ня. Якщо роз­гляд уже за­вер­ше­но, за­су­дже­ний, йо­го за­хи­сник мо­жуть звер­ну­ти­ся до су­ду з кло­по­та­н­ням про за­мі­ну не­від­бу­тої ча­сти­ни по­ка­ра­н­ня більш м’яким.

Го­лов­ною умо­вою прийня­т­тя та­ко­го рі­ше­н­ня є до­ве­де­ність: а) при умов­но-до­стро­ко­во­му звіль­нен­ні — то­го, що за­су­дже­ний сум­лін­ною по­ве­дін­кою і став­ле­н­ням до пра­ці до­вів своє ви­прав­ле­н­ня (ч. 2 ст. 81 КК); б) при за­мі­ні не­від­бу­тої ча­сти­ни по­ка­ра­н­ня більш м’яким — то­го, що за­су­дже­ний став на шлях ви­прав­ле­н­ня (ч. 3 ст. 82 КК). Та­кі рі­ше­н­ня мо­жуть при­йма­ти­ся тіль­ки пі­сля фа­кти­чно­го від­бу­т­тя за­су­дже­ним пев­ної ча­сти­ни стро­ку по­збав­ле­н­ня во­лі, у за­ле­жно­сті від тяж­ко­сті ско­є­но­го зло­чи­ну.

При­дбав у ма­га­зи­ні те­ле­ві­зор. При цьо­му по­го­див­ся на ряд по­слуг (до­да­тко­ва га­ран­тія, стра­ху­ва­н­ня, на­ла­шту­ва­н­ня то­що) вар­ті­стю 3 тис. грн. Про­йшло 7 днів. Хо­чу по­вер­ну­ти те­хні­ку в ма­га­зин, але чи мо­жна ви­ма­га­ти й по­вер­не­н­ня ко­штів за ви­ще­вка­за­ні до­да­тко­ві по­слу­ги?

Пе­тро Афа­на­сі­йо­вич, м. Тер­но­піль

Т.Л.: Щоб від­по­ві­сти до­сте­мен­но, слід озна­йо­ми­тись із умо­ва­ми ва­шо­го до­го­во­ру. Як пра­ви­ло, до­да­тко­вою га­ран­ті­єю по­кри­ва­ю­ться ри­зи­ки, не пе­ред­ба­че­ні зви­чай­ною га­ран­ті­єю від ви­ро­бни­ка. Це мо­же бу­ти сер­віс, ді­а­гно­сти­ка, про­фі­ла­кти­чні ро­бо­ти, ре­монт по­ло­мок у ре­зуль­та­ті не­га­ран­тій­них ви­пад­ків то­що. Та­кож з те­хні­кою ма­га­зи­ни, як пра­ви­ло, про­по­ну­ють два ви­ди стра­ху­ва­н­ня: до­да­тко­ве або про­дов­же­ну га­ран­тію ви­ро­бни­ка. На жаль, у пе­ре­ва­жній біль­шо­сті ви­пад­ків умо­ви до­да­тко­вої га­ран­тії та стра­ху­ва­н­ня не пе­ред­ба­ча­ють мо­жли­во­сті по­вер­не­н­ня ко­штів у ви­пад­ку по­вер­не­н­ня те­хні­ки до ма­га­зи­ну. Тож, при­йма­ю­чи рі­ше­н­ня про опла­ту до­да­тко­вих по­слуг, вар­то ува­жно вив­чи­ти всі їх умо­ви, від змі­сту яких і бу­де за­ле­жа­ти від­по­відь на за­пи­та­н­ня: чи по­вер­нуть гро­ші у ви­ще­опи­са­но­му ви­пад­ку.

Над­си­лай­те свої за­пи­та­н­ня за адре­сою: 03047, Ки­їв-47, про­спект Пе­ре­мо­ги, 50. Ре­да­кція жур­на­лу «Жін­ка».

Або еле­ктрон­ною по­штою: zhinka@pressa.gov.ua

Пі­дго­ту­ва­ла Оксана Па­шке­вич

Від­по­від­ає адво­кат Ан­дрій ВОВК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.