КУ­ХНЯ

Zhinka - - Побутові Поради -

ВПУСТІТЬ СВІ­ТЛО,

не пе­ре­об­тя­жу­ю­чи ві­кно зай­ви­ми што­ра­ми. Ку­хня — са­ме те при­мі­ще­н­ня, де най­до­ціль­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти жа­лю­зі, а з текс­ти­лю — рим­ські, ру­лон­ні што­ри, тка­нин­ні ро­ле­ти, які мо­жуть бу­ти не­про­зо­ри­ми.

МИСЛІТЬ ВЕРТИКАЛЬНО:

за­крі­піть ре­ші­тку для на­ві­шу­ва­н­ня по­су­ду під сте­лею — це звіль­нить мі­сце у ша­фках для ін­ших ре­чей. На бо­ко­ві стін­ки ша­фок, сто­лу, ку­хон­но­го остро­ва змон­туй­те ре­лін­ги, га­чки, пер­фо­ро­ва­ну до­шку для на­ві­шу­ва­н­ня дрі­бно­го ку­хон­но­го на­чи­н­ня. І не жер­твуй­те кра­сою: ся­ю­чий мі­дний по­суд, на­при­клад, «зі­гріє» і при­кра­сить кім­на­ту.

ПЕРЕТВОРИТИ ПРО­СТІР ПІД РАКОВИНОЮ

у ча­рів­ну скринь­ку до­по­мо­жуть кіль­ка про­стих кроків: у про­зо­рих ко­роб­ках, які скла­да­ю­ться одна на одну, тут по­мі­сти­ться ма­кси­мум по­трі­бно­го, йо­го кіль­кість і мі­сце­зна­хо­дже­н­ня бу­де лег­ко кон­тро­лю­ва­ти. Засоби для чи­ще­н­ня до­ціль­но три­ма­ти ра­зом у пря­мо­ку­тно­му від­рі з ру­чкою.

ВПОРЯДКУЙТЕ ЇСТІВНІ ЗА­ПА­СИ,

роз­мі­стив­ши їх біль­шу кіль­кість на мен­шій пло­щі за рахунок ско­ро­че­н­ня не­по­трі­бної та­ри: для си­пу­чих про­ду­ктів (бо­ро­шна, кру­пів, цукру) під­бе­ріть кон­тей­не­ри опти­маль­них роз­мі­рів, які скла­да­ю­ться один на один. А щоб у за­дніх ря­дах ні­чо­го не за­гу­би­ло­ся, до­ціль­но роз­ста­ви­ти кон­тей­не­ри й упа­ков­ки на під­став­ку-дра­бин­ку.

ЗІГРАЙТЕ ВИТЯЖКОЮ

ма­ло­га­ба­ри­тних роз­мі­рів, змон­то­ва­ною на сті­ну: ві­зу­аль­но во­на (ра­зом із тру­бою) зро­бить струн­кі­ши­ми ша­фки по­ряд, а про­стір — більш від­кри­тим.

ДОДАЙТЕ СВІ­ТЛА І БЛИСКУ

від­би­ва­ю­чи­ми сві­тло по­верх­ня­ми. Вмон­то­ва­ні у ша­фки то­чко­ві сві­тиль­ни­ки до­по­ма­га­ють при го­ту­ван­ні, а під­ві­сні до­да­ють акцен­тів сер­ві­ров­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.