3 БА­ЗО­ВІ ПРА­ВИ­ЛА

Zhinka - - Побутові Поради - Ган­на Терн

Про­сті ди­зай­нер­ські при­йо­ми та хи­тро­щі до­по­мо­жуть зро­би­ти ма­лень­кі при­мі­ще­н­ня про­сто­рі­ши­ми. 1

УНИКАЙТЕ СИЛЬ­НИХ КОНТРАСТІВ між ко­льо­ра­ми стін, ме­блів, під­ло­ги — так най­лег­ше роз­ши­ри­ти про­стір. Без­про­гра­шний ва­рі­ант — звер­ну­ти­ся до всіх від­тін­ків бі­ло­го, екс­пе­ри­мен­ту­ю­чи, на­то­мість, з текс­ту­ра­ми ма­те­рі­а­лів. Ша­фки без двер­цят чи зі скля­ни­ми дозволять по­гля­ду ся­га­ти в гли­би­ну, від­да­ля­ю­чи стіни. 2

РЕ­ТЕЛЬ­НО ДОБИ­РАЙ­ТЕ ВІ­ЗЕ­РУН­КИ для оздо­бле­н­ня стін і, осо­бли­во, під­ло­ги. Де­які ор­на­мен­ти на пли­тці, шпа­ле­рах ві­зу­аль­но за­смі­чу­ють при­мі­ще­н­ня, змен­шу­ю­чи йо­го розмір. Ін­ші узо­ри, нав­па­ки, до­по­ма­га­ють «роз­су­ну­ти стіни». Гі­гант­ські ром­би, шев­ро­ни, на­при­клад, фор­му­ю­ться у ді­а­го­наль­ні лі­нії, уздовж яких по­гляд ков­зає по бо­ках кім­на­ти, і во­на спри­йма­є­ться зна­чно більш про­сто­рою.

3

РОЗШИРТЕ ГОРИЗОНТИ смуж­ка­ми на під­ло­зі. Як одяг у го­ри­зон­таль­ну лі­нію ві­зу­аль­но ро­бить лю­ди­ну шир­шою, так і під­ло­го­ве по­кри­т­тя у смуж­ку вздовж ши­ри­ни кім­на­ти уяв­но роз­тя­гує про­стір під но­га­ми. У ван­ній, на ку­хні лі­нії мо­жна ви­кла­сти пли­ткою, в ін­ших кім­на­тах — пар­ке­тни­ми до­шка­ми, або по­фар­бу­ва­ти де­рев’яні і ла­мі­но­ва­ні під­ло­ги, або про­сто за­сте­ли­ти їх сму­га­стим ки­лим­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.