Лю­дми­ла БОДНАРЮК,

учи­тель му­зи­чно­го ми­сте­цтва Ви­но­гра­дів­ської за­галь­но­осві­тньої шко­ли І-ІІІ сту­пе­нів № 2, За­кар­пат­ська обл., пе­ре­мо­жець Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су «Учи­тель ро­ку-2017» в но­мі­на­ції «Му­зи­чне ми­сте­цтво»:

Zhinka - - Різні Думки -

Укра­їн­ська шко­ла че­рез 10 ро­ків — це ком­форт. Пси­хо­ло­гі­чний і фі­зи­чний. Ні­я­ко­го стра­ху бу­ти не­зро­зумі­лим. Мо­жли­вість спро­бу­ва­ти се­бе у рі­зних ви­дах ді­яль­но­сті, щоб по­тім обра­ти те, що справ­ді ви­хо­дить най­кра­ще. Си­ту­а­ції успі­ху — для ко­жно­го. Це — роз­ви­ток та ін­те­гра­ція. Я ба­чу но­ву шко­лу ду­же схо­жою на фін­ську, де діти ра­зом шу­ка­ють від­по­відь, ви­хід, спосо­би ре­а­лі­за­ції. Вчи­тель у та­ко­му ра­зі — пар­тнер, по­ра­дник, ку­ра­тор, тре­нер і друг. Це — кре­а­тив­ність. Мен­ше бю­ро­кра­ти­чно­го на­ван­та­же­н­ня, біль­ше ре­аль­них знань, ори­гі­наль­них під­хо­дів, твор­чо­сті. Це — вчи­те­лі-лі­де­ри, вчи­те­лі-но­ва­то­ри, успі­шні вчи­те­лі, які на­ди­ха­ють ді­тей. Ті вчи­те­лі, ко­трі лю­блять те, що ро­блять. Учи­тель по­ви­нен сам за­хо­плю­ва­ти­ся пре­дме­том, яко­му на­вчає, щоб за­хо­пи­ти ним тих, ко­го вчить. І, зви­чай­но, я ба­чу шко­лу мо­єї кра­ї­ни че­рез 10 ро­ків та­кою, яку всі­ля­ко під­три­мує дер­жа­ва.

Лю­би­ти свій пре­дмет. Лю­би­ти на­вча­ти. Лю­би­ти тих, ко­го вчиш, — трі­а­да най­кра­що­го вчителя» (Ізра­їль Гель­фанд).

«Я вчу ді­тей то­ле­ран­тно­сті та вмін­ню пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді. Діти від­чу­ва­ють ве­ли­ку від­по­від­аль­ність, ко­ли від них за­ле­жить успіх ці­лої гру­пи. А ще на­ма­га­юсь ко­жно­му шко­ля­ре­ві до­ве­сти, що він — не­по­втор­на осо­би­стість. Учи­тель має на­вчи­ти учнів ба­га­то чо­му, та най­го­лов­ні­ше — вмін­ню на­вча­ти­ся впро­довж усьо­го жи­т­тя, не зда­ва­ти­ся за жо­дних об­ста­вин, кре­а­тив­но ми­сли­ти і при цьо­му зав­жди за­ли­ша­ти­ся лю­ди­ною».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.