СПАЛЬНА КІМНАТА

Zhinka - - Побутові Поради -

1 МИСЛІТЬ ШИРШЕ

та ви­ще і глиб­ше: не на­ма­гай­те­ся по­мі­сти­ти усі ре­чі в одну ша­фу чи ко­мод. Опти­маль­не пла­ну­ва­н­ня зо­ни від­по­чин­ку — це пов­не ви­ко­ри­ста­н­ня на­яв­но­го про­сто­ру. Ком­па­ктні ме­блі й аксе­су­а­ри (тум­би, полиці, ко­ши­ки, скри­ні) не від­би­ра­ти­муть го­лов­ну роль у ліж­ка, ві­зу­аль­но не за­гро­ма­джу­ва­ти­муть спаль­ню, зро­блять про­стір більш «мо­біль­ним» і до­по­мо­жуть ви­ко­ри­ста­ти ко­жен за­ку­ток. За­мість сто­ли­ка по­став­те тум­бу з шу­хля­да­ми та від­кри­ти­ми по­ли­ця­ми. На­ві­сні полиці «під­три­ма­ють» і ко­роб­ки для збе­рі­га­н­ня дрі­бниць, і пре­дме­ти де­ко­ру.

2 ВИ­КО­РИ­СТО­ВУЙ­ТЕ НАЙНЕОЧІКУВАНІШІ МІ­СЦЯ.

Вну­трі­шню по­верх­ню двер­цят ша­фи обла­днай­те на­ві­сни­ми га­ка­ми чи ре­лін­гом для під­бо­ру ком­пле­ктів одя­гу й аксе­су­а­рів на кіль­ка на­сту­пних днів і на­віть дзер­ка­лом. У пла­сти­ко­вих кон­тей­не­рах і на пло­ских га­чках чу­до­во роз­мі­стя­ться улю­бле­ні прикраси, су­мо­чки.

3 ОЧИСТІТЬ ПІДЛОГУ,

на­ві­сив­ши полиці-ку­би­ки на сті­ну. Збе­рі­гай­те в них усе по­трі­бне, крім пре­дме­тів що­ден­но­го вжи­тку, у де­ко­ра­тив­них ко­роб­ках. Змон­то­ва­ні на стіни ме­блі звіль­ня­ють підлогу, що ві­зу­аль­но збіль­шить кім­на­ту. На­ві­сна не­ши­ро­ка по­ли­ця бі­ля ту­а­ле­тно­го сто­ли­ка — чу­до­ве мі­сце для при­крас, ко­сме­ти­ки, а ряд га­чків зни­зу — для су­мок, шар­фів, ху­стин.

4 НАВЕДІТЬ ЛАД У ШУХЛЯДАХ:

встановіть все­ре­ди­ні роз­ді­лю­ва­чі або роз­кла­діть аксе­су­а­ри для кра­си й одя­гу по де­ко­ра­тив­них ко­ро­бо­чках, на­віть у ко­ле­кцію блю­дець. Три­ма­ти ре­чі у по­ряд­ку звер­ху на ко­мо­ді чи сто­лі та­кож до­по­мо­жуть ми­лі ко­ро­бо­чки, шка­тул­ки, пі­а­ли: роз­сор­ту­вав­ши в них прикраси, дрі­бни­чки, їх та­кож мо­жна згру­пу­ва­ти на гар­ній та­ці, під­став­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.