АКТУАЛЬНО

за­сті­л­ля, роз­ва­ги, по­до­ро­жі

Zhinka - - Тема Номера -

Бю­джет но­во­рі­чних свят: скіль­ки гро­шей вам по­трі­бно?

На­при­кін­ці жов­тня НБУ по­гір­шив свій про­гноз ін­фля­ції на по­то­чний рік з 9,1% до 12,2%. І це, за оцін­ка­ми фа­хів­ців, ще опти­мі­сти­чні ци­фри. Спо­жив­чі ці­ни зро­ста­ють. По­при спро­би уря­ду під­ви­щи­ти пен­сії і зар­пла­ти, рі­вень жи­т­тя сут­тє­во не зріс. На­бли­жа­ю­ться зи­мо­ві свя­та — пе­рі­од тра­ди­цій­но ви­со­ких ви­трат. По­да­рун­ки, по­до­ро­жі, ро­дин­ний від­по­чи­нок: як до­ро­го це обі­йде­ться цьо­го­річ?

Тож, де і як українцям про­по­ну­ють роз­ва­жи­тись на зи­мо­ві ка­ні­ку­ли, чим го­то­ві ди­ву­ва­ти клі­єн­тів ор­га­ні­за­то­ри свят і кор­по­ра­ти­вів та чи зро­стуть ви­тра­ти на тра­ди­цій­ний новорічний стіл.

ОЛІВ’Є ЗДОРОЖЧАЛО

Но­во­рі­чне ча­сту­ва­н­ня цьо­го­річ ста­не в ко­пі­є­чку. Ці­ни на про­ду­кти де­мон­стру­ють ре­кор­ди. За да­ни­ми Держ­ста­ту, у по­рів­нян­ні з гру­днем 2016-го, вар­тість м’яса та м’ясо­про­ду­ктів

уже під­ви­щи­лась на 29%, мо­ло­чних про­ду­ктів — на 14%, олії — на май­же 15%, фру­ктів — на 35%, ово­чів — на 17%. Здо­рож­чав ал­ко­голь. Аб­со­лю­тним ре­корд­сме­ном ста­ло са­ло, до­дав­ши чи не вдві­чі у ці­ні. І це ще ста­ном на жов­тень, ко­ли ці­ни не до­ся­гли сво­го се­зон­но­го пі­ку.

Від­так, тра­ди­цій­ні для укра­їн­ців но­во­рі­чно-рі­здвя­ні за­сті­л­ля обі­йду­ться зна­чно до­рож­че. Ви­хід — фру­кти, шам­пан­ське, лег­ка за­ку­ска і тан­ці. Са­ме та­кий фор­мат зу­стрі­чі Но­во­го ро­ку де­да­лі ча­сті­ше оби­ра­ють укра­їн­ці. Та, окрім вла­сне но­во­рі­чної но­чі, тре­ба ще ор­га­ні­зу­ва­ти й дозвілля в ін­ші свя­тко­ві дні.

РОЗ­ВА­ГИ, ВИСТАВИ, ЯЛИНКИ

Кви­ток на Го­лов­ну ялин­ку кра­ї­ни для ма­ле­чі (Па­лац «Укра­ї­на») ко­штує цьо­го­річ 130–300 грн. Дій­ства від­бу­ва­ти­му­ться з 23 гру­дня по 8 сі­чня. Ки­їв­ський па­лац спор­ту го­то­вий пре­зен­ту­ва­ти но­ве льо­до­ве шоу «Сні­го­ва ко­ро­ле­ва» (100–400 грн), Жов­тне­вий па­лац — ви­ста­ву «Хо­ло­дне сер­це» (80–350 грн). Но­во­рі­чне 3D шоу «Вар­то­ві Мрій» прой­де на ВДНГ: ці­на кви­тка — 190-890 грн. Свя­тко­ву про­гра­му анон­су­ва­ли і На­ціо­наль­ний цирк, і Бу­ди­нок кі­но, і ди­тя­чі те­а­три. Усі ве­ли­кі й ма­лень­кі сце­ни кра­ї­ни під­го­ту­ва­ли те­ма­ти­чні про­гра­ми для ма­лю­ків. А в Дер­жав­но­му му­зеї авіа­ції Укра­ї­ни (у Ки­є­ві, по­бли­зу ае­ро­пор­ту «Жу­ля­ни») ди­тя­ча но­во­рі­чна ін­те­р­актив­на ви­ста­ва від­бу­де­ться на бор­ту лі­та­ка Іл-86.

По­ра­да для тих, хто хо­че зеко­но­ми­ти: менш яскра­ві, але не менш ве­се­лі за­хо­ди з ви­ста­ва­ми й ігра­ми нав­ко­ло ялинки що­ро­ку про­хо­дять чи не в усіх тор­го­вель­но-роз­ва­жаль­них цен­трах Укра­ї­ни без­ко­штов­но.

Зи­мо­ві ви­хі­дні — гар­ний при­від для ро­дин­но­го ка­та­н­ня на ков­за­нах. У рі­зних мі­стах взим­ку тра­ди­цій­но ді­ють ву­ли­чні без­ко­штов­ні ков­зан­ки. Кви­ток же на кри­ті льо­до­ві аре­ни у свя­тко­ві дні ко­шту­ва­ти­ме до 100 грн.

ПО­ДО­РО­ЖІ

ТА ЕКСКУРСІЇ УКРАЇНОЮ

Чу­до­ві вра­же­н­ня ді­тям і до­ро­слим по­да­рує екс­кур­сія на фа­бри­ку ялин­ко­вих при­крас. По­бли­зу Ки­є­ва пра­цю­ють два та­ких за­во­ди. На­при­клад, тур у с. Клав­ді­є­ве обі­йде­ться від 220 грн/чол. Окре­мо опла­чу­ю­ться май­стер-кла­си або роз­пис ігра­шок на за­мов­ле­н­ня.

Ту­ри­сти­чні аген­ції про­по­ну­ють ман­дрів­ки Україною на усяк смак і га­ма­нець. Ка­то­ли­цьке Різд-

ЯКІ ВАРІАНТИ НО­ВО­РІ­ЧНИХ РОЗ­ВАГ

ПРОПОНУЮТЬСЯ УКРАЇНЦЯМ СЬО­ГО­ДНІ І ЧИ БОЛЯЧЕ ЦЕ ВДАРИТЬ

ПО ГАМАНЦЮ ГРОМАДЯН.

во мо­жна зу­стрі­ти у Льво­ві. Но­вий рік — у При­кар­пат­ті. Сі­мей­ний но­мер на двох на ці да­ти у Ярем­чі стар­тує від 1,2 тис. грн. Але на­пря­мок ко­ри­сту­є­ться по­пи­том, тож та­ких про­по­зи­цій що­день мен­шає. На пра­во­слав­не Рі­здво за­про­шу­ють слав­но­зві­сна Ди­кань­ка на Пол­тав­щи­ні (3,2 тис. грн за 3 дні), По­ліс­ся (свя­тко­вий тур на Во­линь з екс­кур­сі­єю зам­ка­ми — 2,3 тис. грн), Чер­нів­ці (до 3 тис. грн).

ЗИМОВА ЄВРОПА

Кра­сою свя­тко­вої Єв­ро­пи кра­ще ча­ру­ва­ти­ся на­пе­ре­до­дні ка­то­ли­цько­го Рі­здва. Єв­ро­пей­ські рі­здвя­ні яр­мар­ки — не­за­бу­тнє ви­до­ви­ще. Та­ки­ми за­хо­да­ми слав­ля­ться чи не всі єв­ро­пей­ські дер­жа­ви — від Ні­дер­лан­дів і Ні­меч­чи­ни до Угор­щи­ни, Че­хії і кра­їн При­бал­ти­ки.

Ав­то­бу­сний тур на ці да­ти до Пра­ги мо­жна зна­йти по ці­ні від 2 тис. грн за 4 дні з ви­їздом зі Льво­ва. Чо­ти­ри­ден­на по­до­рож Кра­ків–Пра­га–Ві­день ко­шту­ва­ти­ме близь­ко 4,5 тис.– 5,2 тис. грн. Тур ви­хі­дно­го дня до Бу­да­пе­шта (3 но­чі) — від 1,9 тис. грн. Однак, оби­ра­ю­чи бю­дже­тний тур, слід бу­ти го­то­вим до до­да­тко­вих ви­трат.

Зи­мо­ві свя­та — най­кра­щий час для по­до­ро­жі у Фін­лян­дію до ре­зи­ден­ції Сан­та Кла­у­са. Но­вий рік і Рі­здво у Ла­план­дії (по­їзд­ка ав­то­бу­сом) мо­жна від­свя­тку­ва­ти за 12 тис. грн — ти­ждень ка­ні­кул для одні­єї пер­со­ни. Тра­ди­цій­но ве­ли­ким по­пи­том ко­ри­сту­ю­ться і гір­сько­ли­жні ку­рор­ти.

РЕСТОРАНИ І ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ

Новорічний бан­кет у ре­сто­ра­ні сто­ли­ці обі­йде­ться у су­му при­бли­зно 1 тис.– 3 тис. грн з лю­ди­ни. У вар­тість вхо­дить шоу-про­гра­ма. Де­да­лі біль­шою по­пу­ляр­ні­стю ко­ри­сту­ю­ться заміські го­тель­но-ре­сто­ран­ні комплекси. Спе­ці­аль­но для го­стей, які зу­стрі­ча­ти­муть тут Но­вий рік, адмі­ні­стра­ції про­по­ну­ють варіанти пі­зньо­го сні­дан­ку та пі­зньо­го ви­се­ле­н­ня (до 16.00). У ра­зі

ран­ньо­го бро­ню­ва­н­ня у ба­га­тьох ви­пад­ках пе­ред­ба­че­ні зниж­ки.

Тож, скористатися за­про­ше­н­ням роз­ва­жаль­но­го за­кла­ду чи ча­сту­ва­ти ро­ди­ну на Но­вий рік до­ма­шні­ми стра­ва­ми — ко­жен змо­же обра­ти свій

ва­рі­ант. Але не за­ле­жно від фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей, го­лов­не, аби зи­мо­ві свя­та стали ча­сом справ­жньо­го сі­мей­но­го від­по­чин­ку, єд­на­н­ня ро­ди­ни і по­да­ру­ва­ли ли­ше по­зи­тив­ні емо­ції.

Окса­на Па­шке­вич

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.