ЗООСВІТ

М’якень­кі

Zhinka - - Тема Номера -

Се­кре­ти до­ма­шньо­го до­гля­ду за рід­кі­сною шин­ши­лою

Не до­да­ють кло­по­ту, до­бре ла­дна­ють з ін­ши­ми тва­ри­на­ми та за­люб­ки роз­ва­жа­ють го­спо­да­рів — шиншили. Так цих ма­лень­ких за­бав­них гри­зу­нів на­ре­кли іспан­ці, які, за­во­ю­вав­ши ча­сти­ну Пів­ден­ної Америки, по­ба­чи­ли їх упер­ше і на­зва­ли на честь ін­ді­ан­сько­го пле­ме­ні чин­ча. На ба­тьків­щи­ні гри­зу­ни ни­ні під осо­бли­вою охо­ро­ною та за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги. Щоб вря­ту­ва­ти по­пу­ля­цію шин­шил, їх по­ча­ли роз­во­ди­ти у не­во­лі.

ЯК ОБРА­ТИ?

У ди­кій при­ро­ді цих гри­зу­нів ли­ше два ви­ди: ку­цо­хво­стий (ве­ли­кий) або ма­лий дов­го­хво­стий (бе­ре­го­вий). Зо­о­ло­ги ра­дять для до­ма­шньо­го утри­ма­н­ня оби­ра­ти остан­ніх, звер­та­ю­чи ува­гу на вік тва­рин­ки (най­кра­ще ку­пу­ва­ти дво­мі­ся­чних), по­ве­дін­ку і зов­ні­шній ви­гляд.

Актив­ність, рів­ні зу­би, гу­ста і м’яка шерсть, від­су­тність по­му­тні­н­ня в очах, пу­хна­стий під­ня­тий вго­ру хвіст — озна­ки здо­ро­вої тва­ри­ни. При­дбав­ши шин­ши­лу, обов’яз­ко­во дай­те їй три-чо­ти­ри дні на ада­пта­цію, щоб зви­кну­ти до но­вих за­па­хів і по­ме­шка­н­ня.

ПРА­ВИ­ЛА ДО­ГЛЯ­ДУ

Оби­ра­ю­чи «бу­ди­но­чок» пам’ятай­те: опти­маль­ні роз­мі­ри для одні­єї осо­би­ни 60х50х60 см.

Клі­тку роз­мі­стіть у ку­то­чку у при­мі­щен­ні зі ста­лою тем­пе­ра­ту­рою по­ві­тря у ме­жах 20-22°C. Якщо взим­ку в кім­на­ті прохо­ло­дні­ше, по­дбай­те про до­да­тко­вий обі­грів.

Дно клі­тки за­си­пте тир­сою, струж­ка­ми віль­хи чи бу­ка. Під­стил­ку час­тко­во змі­нюй­те що­дня, один раз на ти­ждень — повністю.

Клі­тку обла­штуй­те по­ли­чка­ми, трав’яни­ми гні­зда­ми, ке­ра­мі­чни­ми труб­ка­ми з кіль­ко­ма отво­ра­ми, де­рев’яни­ми дра­бин­ка­ми, тра­па­ми для бі­гу, бу­ди­но­чком або нір­кою для уса­мі­тне­н­ня, го­дів­ни­чко (ви­со­та якої не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 5-6 см) та по­їл­кою (об’ємом 150 мл).

Для ге­не­раль­но­го при­би­ра­н­ня при­дбай­те спе­ці­аль­ні шам­пу­ні для гри­зу­нів, у жо­дно­му ра­зі не ви­ко­ри­сто­вуй­те ми­ю­чі за­со­би чи по­ро­шок — тва­рин­ка мо­же отру­ї­ти­ся залишками по­бу­то­вої хі­мії.

Не за­бу­вай­те що­дня на пів­го­ди­ни­го­ди­ну ви­пу­ска­ти шин­ши­лу на про­гу­лян­ку.

РА­ЦІОН

Корм: від на­ро­дже­н­ня і до 8 пер­ших мі­ся­ців жи­т­тя у шин­шил фор­му­є­ться шлун­ко­во-ки­шко­вий тракт, тож оби­рай­те спе­ці­аль­ну їжу для мо­ло­дих тва­рин. По­тім ра­ціон вар­то змінити на корм для стар­ших осо­бин, більш ба­га­тий ві­та­мі­на­ми та мі­кро­еле­мен­та­ми. Го­дуй­те гри­зу­нів один раз на до­бу, най­кра­ще — пі­сля про­гу­лян­ки.

Во­да: 70-100 мл хо­ло­дної кип’яче­ної во­ди кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри ви­ста­чить одній осо­би­ні на 2-3 дні. Да­лі рі­ди­ну змі­нюй­те, а по­їл­ку обов’яз­ко­во по­мий­те роз­чи­ном хар­чо­вої со­ди.

Мі­не­раль­ні ка­ме­ні — до­да­тко­ве дже­ре­ло каль­цію та не­об­хі­дний атри­бут для сто­чу­ва­н­ня зу­бів.

АБОРИГЕНИ ВИСОКОГІРНИХ ПУСТЕЛЬ ПІВ­ДЕН­НОЇ АМЕРИКИ, НИ­НІ ЦІ ЗАБАВНІ ПУХНАСТІ ЗВІРЯТКА ЖИВУТЬ ПО ВСЬО­МУ СВІ­ТО­ВІ — ЯК ХАТНІ УЛЮ­БЛЕН­ЦІ. І, НА ЖАЛЬ, ВКРАЙ РІДКІСНІ. ЧИМ ТАК ЗАЧАРОВУЮТЬ ШИНШИЛИ І ЯК ЇХ ДОГЛЯДАТИ ВДО­МА?

ГІГІЄНА

До­да­тко­во по­дбай­те про єм­ність для пі­со­чних ванн (мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти аква­рі­ум або те­ра­рі­ум), об’ємом не мен­ше ше­сти лі­трів. Пі­сок оби­рай­те з про­ти­за­паль­ним ефе­ктом. Ван­но­чку став­те у клі­тку вве­че­рі, два-три ра­зи на ти­ждень, ко­ли в тва­рин­ки пе­рі­од актив­но­сті.

ВА­ЖЛИ­ВО:

Якщо шин­ши­ла від­мов­ля­є­ться ку­па­ти­ся у пі­со­чній ван­ні, зваж­те, що це мо­же бу­ти пер­шою озна­кою хво­ро­би. Ку­па­ти цих гри­зу­нів у во­ді — ка­те­го­ри­чно за­бо­ро­не­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.