САД НА ПІДВІКОННІ

Ка­лі­фор­ній­ський кра­сень:

Zhinka - - Тема Номера -

Кім­на­тний ки­па­рис — най­кра­ща аль­тер­на­ти­ва зрі­за­ній ялин­ці

КОНУСОПОДІБНІ ЯСКРАВО-ЗЕЛЕНІ З ЛИМОННИМ ВІДТІНКОМ ТА АРО­МА­ТОМ ДЕРЕВЦЯ КІМНАТНОГО КИПАРИСА ЦІЛОРІЧНО

ПРИКРАШАТИМУТЬ ОСЕ­ЛЮ Й ОЧИЩАТИМУТЬ ПО­ВІ­ТРЯ.

Хвой­ні де­ре­ва ко­ри­сні зав­дя­ки фі­тон­ци­дам, які во­ни ви­ді­ля­ють, не да­ю­чи роз­мно­жу­ва­ти­ся ві­ру­сам і ба­кте­рі­ям. І хо­ча не всі во­ни го­дя­ться для ви­ро­щу­ва­н­ня у до­ма­шніх умо­вах, де­які пред­став­ни­ки цьо­го кла­су, як от ки­па­рис великоплідний (Cupressus macrocarpa), більш відомий на ба­тьків­щи­ні — у Ка­лі­фор­нії — як ки­па­рис мон­те­рей­ський (чи про­сто мон­те­рей), мо­жуть з успі­хом при­жи­ти­ся у ва­шій осе­лі. Осо­бли­вість до­гля­ду за ки­па­ри­сом по­ля­гає пе­ред­усім у від­тво­рен­ні при­ро­дних умов про­жи­ва­н­ня.

ПЕРЕСАДКА

Мо­ло­ді ро­сли­ни — на­ве­сні що­ро­ку, а до­ро­слі — раз на 3 ро­ки. Ро­сли­ну не­об­хі­дно яко­мо­га обе­ре­жні­ше, ра­зом з груд­кою землі (щоб у жо­дно­му ра­зі не по­шко­ди­ти ко­ре­нів) пе­ре­се­ли­ти до гор­щи­ка біль­шо­го роз­мі­ру з хо­ро­шим ша­ром дре­на­жу у су­міш тор­фу, пі­ску, ли­стя і хвой­но­го опа­ду.

МІ­СЦЕ

Ки­па­рис на­дає пе­ре­ва­гу яскра­во­му роз­сі­я­но­му со­ня­чно­му сві­тлу: пі­ді­йдуть схі­дні чи пів­ні­чні ві­кна, а пів­ден­ні — з обов’яз­ко­вим при­ті­не­н­ням у по­лу­дне­ву пору. Ро­сли­на не лю­бить ча­стих і різ­ких змін умов про­жи­ва­н­ня: слід яко­мо­га рід­ше пе­ре­мі­ща­ти та на­віть по­вер­та­ти гор­щик із де­рев­цем.

ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РА

Улі­тку ком­фор­тно по­чу­ва­є­ться за тем­пе­ра­ту­ри від +20°С на­дво­рі — цю пору

ро­ку ки­па­ри­су най­ко­ри­сні­ше про­во­ди­ти на сві­жо­му по­ві­трі, хо­ча б на бал­ко­ні. Узим­ку ж ро­сли­ну утри­му­ють при 8-10°С по­да­лі від опа­лю­валь­них при­ла­дів.

ПОЛИВ

Ря­сний з весни до осе­ні та по­мір­ний взим­ку, у мі­ру про­си­ха­н­ня ґрун­ту. Якщо у до­мі не­має хо­ло­дної (до +10°С) кім­на­ти, зи­мою де­рев­це по­трі­бно ча­сті­ше по­ли­ва­ти й об­при­ску­ва­ти те­плою во­дою дві­чі на день. Спе­ко­тно­го лі­та ро­сли­ну об­при­ску­ють на­віть три­чі на день, та­кож до­бре час від ча­су вла­што­ву­ва­ти ро­сли­ні душ і три­ма­ти її на та­ці з мо­крою галь­кою чи мо­хом.

ПІДЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ

Про­во­дять вне­се­н­ням по­ло­вин­ної нор­ми до­брив для хвой­них ро­слин що­мі­ся­ця з трав­ня по сер­пень — у пе­рі­од актив­ної ве­ге­та­ції, та раз у пів­то­ра мі­ся­ці — узим­ку.

КІМ­НА­ТНИЙ КИ­ПА­РИС ДУ­ЖЕ ГАР­НО ПЕРЕНОСИТЬ ОБРІЗАННЯ:

З ЙО­ГО КРОНИ ЛЕГ­КО СФОРМУВАТИ СПІРАЛЬ, КУЛЮ

ЧИ КВАДРАТ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.