НАШІ ДІТИ

Zhinka - - Тема Номера -

Кіль­ка сце­на­рі­їв ве­се­лих ро­дин­них роз­ваг до зи­мо­вих ка­ні­кул

І з за­хо­пле­н­ням спо­сте­рі­га­є­те у Facebook, як весело роз­ва­жа­ю­ться ро­ди­ни ва­ших ку­мів, дру­зів, зна­йо­мих, су­сі­дів чи про­сто не­ві­до­мих вам лю­дей? Так, що у за­хва­ті і до­ро­слі, і ма­лі? Кли­чте ді­тей, ба­тьків та ін­ших близь­ких (і не ду­же) ро­ди­чів і по­чи­най­те вла­сні свя­та! А ми під­ки­не­мо кіль­ка ідей.

1 РЕАЛІЗУЙТЕ СІ­МЕЙ­НИЙ ПРО

ЕКТ. Мо­жли­во, вам до сна­ги про­те­сту­ва­ти усі пар­ки атра­кціо­нів та ігро­ві кім­на­ти по­бли­зу чи спро­бу­ва­ти га­ря­чий шоколад або пі­цу у ко­жній кав’яр­ні чи пі­це­рії у ва­шій окру­зі — го­лов­не ро­би­ти це ра­зом! Обов’яз­ко­во зві­туй­те в Instagram чи Facebook або опи­шіть свої при­го­ди у но­та­тни­ку чи сімейному фо­то­аль­бо­мі (хай, ли­шень, діти са­мі за­фі­ксу­ють вла­сні дум­ки та вра­же­н­ня — ко­ли во­ни ви­ро­стуть, ці ко­мен­та­рі бу­дуть спо­га­да­ми на ва­гу зо­ло­та).

2 ВИГАДАЙТЕ ВЛА­СНЕ РОДИННЕ СВЯТО. При­зна­чте, на­при­клад, дру­гу су­бо­ту гру­дня Днем бе­шке­тни­ка (мрій­ни­ка, Карл­со­на) — осо­би­стим свя­том ва­шої сім’ї. Свя­ткуй­те йо­го ли­ше у ко­лі най­ближ­чих ро­ди­чів: чо­ло­ві­ка (дру­жи­ни), ді­тей. «Укла­діть» вну­трі­шній до­го­вір, за яким що­ро­ку, хоч би де хто з вас зна­хо­див­ся, ви зби­ра­ти­ме­те­ся у цей день ра­зом — при­найм­ні по Скай­пу. Це чу­до­во змі­цню­ва­ти­ме ро­дин­ні зв’язки і тво­ри­ти­ме но­ві сімейні цінності.

3 ПРИГОТУЙТЕ ВЕ­ЧЕ­РЮ «НА ПАМ’ЯТЬ». Наш мо­зок за­про­гра­мо­ва­ний пам’ята­ти всі актив­но­сті (та їх уча­сни­ків), пов’яза­ні зі сма­чни­ми стра­ва­ми: за­мі­ніть зви­чай­не сі­мей­не за­сті­л­ля ку­лі­нар­ним по­єдин­ком. По­про­сіть ро­ди­чів при­не­сти фір­мо­ві стра­ви або ж вла­штуй­те те­ма­ти­чне ча­сту­ва­н­ня, до яко­го ко­жен го­тує стра­ву на ва­ше за­мов­ле­н­ня. А по­тім про­го­ло­суй­те за переможців у но­мі­на­ці­ях «Сма­чно, як у ре­сто­ра­ні»,

«Кре­а­тив­но», «Стра­ва для гур­ма­на» — не­хай най­ме­ну­вань бу­де стіль­ки ж, скіль­ки й уча­сни­ків. Це са­ме той ви­па­док, ко­ли пе­ре­ма­гає ко­жен!

4 ПРОГУЛЯЙТЕ ШКО­ЛУ. Ви­клю­чно раз на рік, на­при­клад, у день на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни чи з на­го­ди ін­шої зна­чної по­дії, і зро­біть щось осо­бли­ве ли­ше ра­зом! Пі­діть у кі­но на ден­ний се­анс (вас вра­зить віль­ний від на­тов­пу у бу­дній день кі­но­те­атр), вла­штуй­те ве­ло­си­пе­дну про­гу­лян­ку або на­ві­дай­те­ся до аква­пар­ку чи пар­ку атра­кціо­нів на цілий день! Не пе­ре­ймай­те­ся: шко­ла і ро­бо­та ні­де не ді­ну­ться. А щоб це не ста­ло зви­чкою, не ро­біть «ви­хі­дний» ре­гу­ляр­но чи то­ді, ко­ли у ди­ти­ни кон­троль­на або від­по­від­аль­ний івент у шко­лі. Обе­ріть зви­чай­ну п’ятни­цю, ска­жі­мо, і пе­ре­тво­ріть її на день, про який ви з ди­ти­ною по­тім змо­же­те ска­за­ти: «А пам’ята­єш той день, ко­ли ми … ?».

5 FACEBOOK НА БЛАГО. По­про­сіть ба­тьків і ті­то­ньок з дядь­ка­ми ви­сла­ти вам сімейні фо­то для га­ле­реї у при­ва­тній — ли­ше для сво­їх — гру­пі у Facebook, ку­ди ви та ін­ші чле­ни ва­шої ро­ди­ни і на­да­лі змо­же­те до­да­ва­ти сві­тли­ни. Сво­єї «хви­ли­ни сла­ви» тут до­че­ка­є­ться ко­жен!

ЗИ­МО­ВІ КА­НІ­КУ­ЛИ — ЧУДОВА НАГОДА ВЕСЕЛО ТА З КОРИСТЮ ПРО­ВЕ­СТИ ЧАС ІЗ РОДИНОЮ,

ЩОБ ЗМІЦНИТИ СІМЕЙНІ ЗВ’ЯЗКИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.