ЗДОРОВ’Я

ЩОРАЗУ МИ ТРА­ДИ­ЦІЙ­НО БА­ЖА­Є­МО СО­БІ НЕ ХВОРІТИ У ПРИ­ЙДЕ­ШНЬО­МУ РО­ЦІ. МО­ЖЕ, ВАР­ТО НА­ТО­МІСТЬ ПООБІЦЯТИ СО­БІ БУ­ТИ ЗДОРОВИМИ? І ГО­ЛОВ­НЕ — ДОТРИМАТИ ОБІЦЯНКИ!

Zhinka - - Тема Номера -

Про­гра­ма здоров’я на при­йде­шній рік: по одно­му зав­дан­ню на ко­жен мі­сяць

Здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя, зві­сно, не є па­на­це­єю від усіх не­ду­гів — над­то за­дав­не­них і хро­ні­чних. Утім, ефе­ктив­ність ра­ціо­наль­но­го зба­лан­со­ва­но­го хар­чу­ва­н­ня, ре­гу­ляр­ної фі­зи­чної актив­но­сті та тре­ну­вань, умі­н­ня во­ло­ді­ти со­бою за стре­со­вих си­ту­а­цій і по­стій­но­го мен­таль­но­го роз­ви­тку за­для про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­вань — уже дав­но до­ве­де­ні. Ми зі­бра­ли кіль­ка ду­же про­стих і ціл­ком здій­снен­них ре­ко­мен­да­цій, що допоможуть вам зна­чно по­лі­пши­ти стан сво­го здоров’я, а ра­зом із цим — і якість жи­т­тя. Не­хай зви­ка­н­ня до цих 12 пра­вил ста­не ва­шим спи­ском ва­жли­вих справ для два­над­ця­ти мі­ся­ців на­сту­пно­го ро­ку. Ба­жа­є­мо вам мі­цно­го здоров’я!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.