КОЛЬОРИ РІДНИХ КРАЇВ

До­лі трьох ху­до­жниць, іме­на яких знає весь світ

Zhinka - - Тема Номера -

Кар­тко­вий бу­ди­но­чок

Зі­на­ї­ди СЕРЕБРЯКОВОЇ

У ро­ди­ні Лан­се­ре-Бе­нуа твор­чи­ми бу­ли без пе­ре­біль­ше­н­ня всі. Пра­дід Зі­ни по­бу­ду­вав Ма­рі­їн­ський те­атр у Пе­тер­бур­зі. Йо­го ону­ка Ка­те­ри­на Бе­нуа чудово ма­лю­ва­ла, її три бра­ти ста­ли ми­тця­ми. Ви­йшов­ши за­між за скуль­пто­ра-ані­ма­лі­ста Єв­ге­на Лан­се­ре, во­на осе­ли­ла­ся у йо­го ма­є­тку у Не­ску­чно­му (ни­ні — се­ло Хар­ків­ської обла­сті) і на­ро­ди­ла трьох ді­тей. Але Єв­ген по­мер від су­хот ще мо­ло­дим у 1886-му, ко­ли Зі­ні бу­ло ли­ше два ро­ки.

Дів­чин­ка щи­ро по­лю­би­ла те, що ді­ста­ла від ба­тьків, — ча­рів­ні мі­сця Не­ску­чно­го та ми­сте­цтво. Нав­ча­лась у Пе­тер­бур­зі, бра­ла уро­ки у Рє­пі­на. А 1905 ро­ку ви­ру­ши­ла на­вча­тись до Па­ри­жа ра­зом із чо­ло­ві­ком Бо­ри­сом Се­ре­бря­ко­вим, що сту­ді­ю­вав ін­же­нер­ну спра­ву.

За щастя до­ве­лось по­бо­ро­ти­ся. За­ко­ха­ні бу­ли дво­ю­рі­дни­ми бра­том і се­строю — і по­він­ча­ти їх зму­си­ла свя­ще­ни­ка ли­ше не­ма­лень­ка «по­жер­тва». Бо­рис про­па­дав у від­ря­дже­н­нях, бу­ду­ю­чи ко­лії в Си­бі­ру. Зі­на­ї­да ж сто­я­ла за моль­бер­том до остан­ніх днів ва­гі­тно­сті. То­го зи­мо­во­го дня 1909 ро­ку во­на че­ка­ла на чо­ло­ві­ка — та ду­ма­ла ще про ви­став­ку, на яку за­про­шу­вав по­да­ти­ся брат Єв­ген, ві­до­мий жи­во­пи­сець. Так на­ро­ди­ло­ся її най­ві­до­мі­ше по­ло­тно — «За ту­а­ле­том». «Усе бу­ло за­не­се­но сні­гом — наш сад, по­ля дов­ко­ла — скрізь за­ме­ти, ви­йти не мо­жна, але в бу­дин­ку на ху­то­рі те­пло і за­ти­шно. Я по­ча­ла ма­лю­ва­ти се­бе у дзер­ка­лі і ба­ви­ла­ся зо­бра­зи­ти будь-яку дрі­бни­цю на ту­а­ле­тно­му сто­ли­ку…», — зга­ду­ва­ла ху­до­жни­ця.

Її ла­ни й са­ди, сіль­ські сцен­ки, порт­ре­ти жі­нок і ді­тей спов­не­ні лю­бо­ві та сві­жо­сті. Кіль­ка її по­ло­тен ку­пи­ла Тре­тья­ков­ка, во­на до­лу­чи­ла­ся до роз­пи­су мо­сков­сько­го Ка­зан­сько­го вок­за­лу… Але ча­рів­ний за­ти­шок, що па­нує на її то­ді­шніх по­ло­тнах, ско­ро бу­де зруй­но­ва­ний. З’яви­ться зов­сім ін­ший за на­стро­єм твір — «Кар­тко­вий бу­ди­но­чок», на яко­му її за­сму­че­ні діти зво­дять кри­хку бу­дів­лю.

То­го стра­шно­го 1919 ро­ку Бо­рис за­ра­зив­ся ти­фом у по­тя­зі та «зго­рів» за кіль­ка днів. Як і її ма­ти, Зі­на­ї­да ли­ши­ла­ся вдо­вою у 36 ро­ків. Тіль­ки на її ру­ках бу­ло че­тве­ро ма­лю­ків. На мі­ся­чну пла­тню, що ху­до­жни­ця отри­му­ва­ла оформ­лю­ва­чем у хар­ків­ських му­зе­ях, мо­жна бу­ло ку­пи­ти мен­ше пів­кі­ло­гра­ма ма­сла…

У 1924 ро­ці Се­ре­бря­ко­ва ви­рі­ши­ла спро­бу­ва­ти за­ро­би­ти у Па­ри­жі. Не ду­ма­ла, що «тим­ча­со­ва» по­їзд­ка за­тя­гне­ться на­зав­жди. І во­на змо­же за­бра­ти ли­ше двох ді­тей — з ін­ши­ми ж рі­дни­ми по­ба­чи­ться тіль­ки за де­ся­тки ро­ків або й ні­ко­ли.

Ху­до­жни­ця не по­ли­ша­ла пра­ці, але для то­го­ча­сно­го фран­цузь­ко­го ми­сте­цтва бу­ла над­то «ста­ро­мо­дною» — з її лю­бов’ю до ре­а­лі­зму й де­та­лей. «Ко­ле­кціо­не­ри за­дар­ма, за про­ду­кти і по­но­ше­ні ре­чі ря­сно бра­ли її тво­ри», — зга­ду­ва­ли дру­зі. Одним з не­ба­га­тьох успі­шних епі­зо­дів ста­ла хі­ба по­їзд­ка до Ма­рок­ко — схі­дна те­ма ко­ри­сту­ва­ла­ся по­пи­том.

Не­за­дов­го до смер­ті Се­ре­бря­ко­ва бу­ла ви­зна­на на ба­тьків­щи­ні. Мо­лод­ша донь­ка змо­гла від­ві­да­ти ма­ти — і «бу­ла вті­ше­на, по­ба­чив­ши, що во­на на ди­во ма­ло змі­ни­ла­ся. Та ж грив­ка… і ру­ки, від яких ішов якийсь зна­йо­мий з ди­тин­ства за­пах олій­них фарб». Са­ма ху­до­жни­ця бу­ла вже за­сла­ба, аби з’їзди­ти до­до­му.

Зі­на­ї­да Се­ре­бря­ко­ва по­мер­ла у 82, всти­гнув­ши ді­зна­тись, що її ви­став­ки ма­ють успіх у Мо­скві, Ле­нін­гра­ді та Ки­є­ві… А всі її діти теж обра­ли ми­сте­цький шлях.

Ху­до­жній що­ден­ник

Ма­рії БАШКИРЦЕВОЇ

Ма­рія на­ро­ди­лась 1858 ро­ку у се­лі Гав­рон­ці на Пол­тав­щи­ні, але не­вдов­зі її ба­тьки роз­лу­чи­ли­ся — і ма­ти з донь­кою ви­ру­ши­ли до Єв­ро­пи. Дів­чин­ка ви­яв­ля­ла ку­пу рі­зно­ма­ні­тних та­лан­тів. Мрі­я­ла спів­а­ти — й успі­шно про­йшла про­слу­хо­ву­ва­н­ня у ві­до­мо­го про­фе­со­ра Вар­те­ля. У 13 скла­ла со­бі про­гра­му на­вча­н­ня — і у 14 чи­та­ла Пла­то­на в ори­гі­на­лі. Чудово ма­лю­ва­ла — і че­рез рік сту­дій у па­ризь­кій Ака­де­мії Жу­лі­а­на отри­ма­ла зо­ло­ту ме­даль май­стер­ні. Ці­ка­ви­ла­ся при­ро­дни­чи­ми на­у­ка­ми. І ще ве­ла що­ден­ник фран­цузь­кою, де до­кла­дні за­пи­си про мо­ду по­єд­ну­ва­ли­ся з не­ди­тя­чи­ми роз­ду­ма­ми. Так, за­мо­жна ро­ди­на да­ва­ла їй змо­гу ні в чо­му со­бі не від­мов­ля­ти — але ж це не по­збав­ля­ло са­мо­тно­сті й лих.

Ра­но ви­яв­ле­ним та­лан­там по­гро­жу­ва­ла ра­но ви­яв­ле­на хво­ро­ба. Ту­бер­ку­льоз по­чав від­би­ра­ти у дів­чи­ни го­лос і слух. То зав­зя­ті­ше Ма­рія взя­ла­ся до жи­во­пи­су. «Я по­спі­шаю жи­ти і хо­чу всти­гну­ти все!..»

Юна ху­до­жни­ця віль­но спіл­ку­ва­ла­ся з ви­зна­ни­ми фран­цузь­ки­ми ми­тця­ми.

Ра­ді­сна па­лі­тра

Оле­ксан­дри ЕКСТЕР

Жи­т­тя май­бу­тньої зір­ки аван­гар­дно­го жи­во­пи­су по­ча­ло­ся з по­їздок. У 1884 ро­ці ба­тьки дво­рі­чної дів­чин­ки пе­ре­бра­ли­ся з Бі­ло­сто­ка до Смі­ли. Зго­дом во­ни пе­ре­їха­ли до Ки­є­ва, де Ася Гри­го­ро­вич за­кін­чи­ла ху­до­жнє учи­ли­ще, одру­жи­лась із адво­ка­том Ми­ко­лою Ек­сте­ром і по­ри­ну­ла у світ сві­жих ху­до­жніх ідей.

Ви­став­ки мо­ло­дої мис­тки­ні та її одно­дум­ців на Хре­ща­ти­ку в 1908 та 1914 ро­ках не здо­бу­ли визнання: пу­блі­ка ще не ро­з­умі­ла не­фі­гу­ра­тив­но­го ми­сте­цтва. Та Оле­ксан­дра не по­ли­ша­ла екс­пе­ри­мен­тів. На­віть діти в її ки­їв­ській сту­дії вчи­лись ілю­стру­ва­ти каз­ки не пря­мо, а віль­ни­ми асо­ці­а­ці­я­ми з лі­ній і ко­льо­рів. Її ці­ну­ва­ли Зо­ля й Франс, во­на дис­ку­ту­ва­ла із Жорж Санд і пе­ре­пи­су­ва­лась із Мо­пас­са­ном — і пи­сьмен­ник був так за­ці­кав­ле­ний, що про­сив про зна­йом­ство. Але на чу­жи­ні Ма­рія не за­бу­ва­ла й «ко­рі­н­ня». Ві­дві­ди­ни рідних місць не над­то ра­ду­ва­ли спіл­ку­ва­н­ням з ба­тьком (він був ди­ва­ком із важ­ким ха­ра­кте­ром), але на­ди­ха­ли. Мис­тки­ня щи­ро за­хо­плю­ва­ла­ся рі­дни­ми кра­я­ми: «За кра­сою са­ду, пар­ку, спо­руд Ди­кань­ка мо­же по­зма­га­ти­ся з віл­ла­ми Бор­ге­зе і До­ріа в Ри­мі… Ду­же шко­да, що в сві­ті на­віть не пі­до­зрю­ють про існу­ва­н­ня цьо­го мі­сця». Зго­дом сві­то­ві ста­не чи не менш шко­да то­го, що біль­шість кар­тин Башкирцевої бу­дуть утра­че­ні під час Дру­гої сві­то­вої!..

З 1908 ро­ку по­ча­ли­ся ман­дри ху­до­жни­ці Єв­ро­пою, які по­да­ру­ва­ли зна­йом­ство з Пі­кас­со та ін­ши­ми услав­ле­ни­ми май­стра­ми. Та во­на не на­слі­ду­ва­ла. Нав­па­ки: са­ма впли­ва­ла на ку­бі­стів, «за­ра­зив­ши» їхнє не над­то ко­льо­ро­ве ми­сте­цтво ра­ді­сни­ми спле­ска­ми фарб, які вва­жа­ла близь­ки­ми слов’янам. Оле­ксан­дра ці­ка­ви­лась на­ро­дним ми­сте­цтвом, з ар­ті­л­лю їзди­ла Ки­їв­щи­ною та Пол­тав­щи­ною зби­ра­ти на­ро­дну ви­шив­ку.

Цю лю­бов Оле­ксан­дра Екстер за­бра­ла із со­бою й то­ді, ко­ли пі­сля ре­во­лю­ції та смер­ті чо­ло­ві­ка їй до­ве­ло­ся оста­то­чно ви­їха­ти за кор­дон. Актор­ка Алі­са Ко­о­нен зга­ду­ва­ла: «У її па­ризь­кій го­спо­ді, так са­мо, як у ній са­мій, впа­да­ло в очі своє­рі­дне спо­лу­че­н­ня єв­ро­пей­ської куль­ту­ри з укра­їн­ським по­бу­том. На сті­нах се­ред ма­люн­ків Пі­кас­со і Бра­ка мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти

Ро­бо­ти ху­до­жни­ці ді­ста­ва­ли ме­да­лі й при­зи на ви­став­ках, але їй цьо­го бу­ло за­ма­ло: «Ра­до­сті від пе­ре­мог не­має, то­му що це до­ся­гну­то три­ва­лою та ко­пі­ткою пра­цею, у них не­має ні­чо­го не­о­чі­ку­ва­но­го, я від­чу­ваю се­бе на шля­ху до більш ви­со­ко­го і до­ско­на­ло­го, і ство­ре­не вже не за­до­воль­няє». Хво­ро­ба за­бра­ла Ма­рію у 25 ро­ків. То­ді за­жу­ре­ний Мо­пас­сан ка­зав, що шлях ці­єї дів­чи­ни він «всі­яв би тро­ян­да­ми, зна­ю­чи, що він бу­де таким яскра­вим і таким ко­ро­тким!»

укра­їн­ські ви­шив­ки, на під­ло­зі — укра­їн­ський ки­лим, до сто­лу по­да­ва­ли гли­ня­ні гор­ще­чки, яскра­ві ма­йо­лі­ко­ві та­ріл­ки з ва­ре­ни­ка­ми».

З ви­став­ка­ми не ща­сти­ло, і во­на роз­пи­су­ва­ла ке­ра­мі­ку, ро­би­ла ля­льок… Та, ко­го на­зи­ва­ли «ама­зон­кою» за смі­ли­вість і «Пі­кас­со сце­но­гра­фії» за те­а­траль­ні ро­бо­ти, по­мер­ла у па­ризь­ко­му пе­ред­мі­сті, не до­жив­ши до ни­ні­шньої гу­чної сві­то­вої сла­ви.

«Кар­тко­вий бу­ди­но­чок»,

Зі­на­ї­да Се­ре­бря­ко­ва,

1919 (?)

У ху­до­жній сту­дії Жу­льє­на (Ху­до­жній му­зей Дні­про­пе­тров­ська)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.