Без ма­сної плів­ки

Zhinka - - Краса -

Ни­ні не­ймо­вір­ною по­пу­ляр­ні­стю ко­ри­сту­ю­ться так зва­ні «сухі» олійки (dry oil), ано­та­ції до ко­трих обі­ця­ють ви­рі­ше­н­ня усіх про­блем: су­ха олія і жи­вить, і зво­ло­жує, і пом’якшує, і за­хи­щає та на­дає до­гля­ну­то­го ви­гля­ду як шкі­рі, так і во­лос­сю без ма­сної плів­ки. Та­ко­го ефе­кту до­ся­га­ють вклю­че­н­ням у склад про­ду­кту ви­ня­тко­во лег­ких олій, кіль­кість яких іно­ді до­хо­дить до 80. Але основ­ну роль у цій скла­дній ком­бі­на­ції ві­ді­грає ци­кло­ме­ти­кон — мо­ди­фі­ко­ва­ний си­лі­кон но­во­го по­ко­лі­н­ня, мо­ле­ку­ли яко­го че­рез свої ве­ли­кі роз­мі­ри не зда­тні всмо­кту­ва­ти­ся у шкі­ру і волосся, а ли­ше по­кри­ва­ють їх по­верх­ню плів­кою так, що всі ко­ри­сні ре­чо­ви­ни із олії опи­ня­ю­ться під нею і зав­дя­ки «пар­ни­ко­во­му мі­кро­ефе­кту» з ча­сом пов­ні­стю по­гли­на­ю­ться шкі­рою та во­лос­сям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.