У НА­СТУ­ПНО­МУ НОМЕРІ

Zhinka - - Дозвілля -

Чи мо­же жін­ка до­сяг­ти та­ких успі­хів у бі­зне­сі, аби на рів­них кон­ку­ру­ва­ти із чо­ло­ві­ка­ми? І чим во­на має для цьо­го по­жер­тву­ва­ти — чи ні­чим? У су­спіль­стві дав­но вста­нов­ле­но ген­дер­ну рів­ність, про­те ле­ді бу­ває не­про­сто за­яви­ти про се­бе у пев­них ді­ло­вих ко­лах. Утім, ми зна­є­мо тих,

хто ла­має сте­ре­о­ти­пи... Наші адре­си: 03047, Ки­їв-47, про­спект Пе­ре­мо­ги, 50. Ре­да­кція жур­на­лу «Жін­ка». E-mail: zhinka@pressa.gov.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.