ПРО­ФЕ­СІЇ МАЙ­БУ­ТНЬО­ГО

Zhinka - - Актуально -

опе­ра­тор без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів ар­хі­те­ктор до­пов­не­ної ре­аль­но­сті пла­ну­валь­ник ро­зум­но­го мі­ста спе­ці­а­ліст із аль­тер­на­тив­них ва­лют ар­хі­те­ктор баз да­них біо­фар­ма­ко­лог ме­не­джер ко­смо­ту­ри­зму ін­же­нер ро­бо­ти­зо­ва­них си­стем біо­е­тик

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.