Для більш пов­но­го, ці­ка­во­го і ща­сли­во­го жи­т­тя

Zhinka - - Тема Номера - Те­тя­на Лев

Ве­сна — по­ра на­тхне­н­ня і творчості. І по­чи­на­ти­ме­мо ми її са­ме із зу­стрі­чі з жін­ка­ми, ко­трі при­свя­ти­ли своє жи­т­тя слу­жін­ню пре­кра­сно­му й обра­ли куль­ту­ру і ми­сте­цтво своєю про­фе­сі­єю. Утім, по­вір­те, кре­а­тив­ність має ста­ти не­о­дмін­ною скла­до­вою жи­т­тя ко­жно­го з нас! Адже твор­че жи­т­тя більш на­пов­не­не, ці­ка­ве і ща­сли­ве...

Твор­чість до­зво­ляє нам по­гля­ну­ти у ві­чі вла­сним стра­хам і від­пу­сти­ти їх. Щоб бу­ти кре­а­тив­ни­ми, ми пе­ред­усім ма­є­мо по­збу­ти­ся стра­ху вчи­ни­ти не­пра­виль­но. Твор­чість до­по­ма­гає кон­цен­тру­ва­ти вну­трі­шню енер­гію са­ме на то­му, що нам найбільше до сна­ги, і під­три­му­ва­ти у со­бі ди­тя­чу ці­ка­вість до сві­ту. Твор­чість пе­ред­ба­чає порушення уста­ле­них ра­мок, щоб по­ба­чи­ти світ дов­ко­ла ін­шим. Твор­чість роз­ви­ває в нас ко­ри­сні зви­чки, які потрібні для енер­гій­но­го, про­ду­ктив­но­го і кре­а­тив­но­го жи­т­тя. Твор­чість на­дає нам мо­жли­вість екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти, удо­ско­на­лю­ва­тись, ри­зи­ку­ва­ти, змі­ню­ва­ти пра­ви­ла, при­пу­ска­ти­ся по­ми­лок — і отри­му­ва­ти від усьо­го щи­ре за­до­во­ле­н­ня й ра­дість.

І, на­ре­шті, твор­чість до­зво­ляє впов­ні ре­а­лі­зу­ва­ти таланти, що (ми пе­ре­ко­на­ні!) за­хо­ва­ні у ко­жно­му!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.