ЗДОРОВ’Я

ЗА­ПО­РУ­КОЮ УСПІШНОГО ЛІ­КУ­ВА­Н­НЯ ВІД ВА­РИ­КО­ЗНО­ГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН Є ЙО­ГО ДІ­А­ГНО­СТИ­КА НА РАН­НІХ СТА­ДІ­ЯХ.

Zhinka - - Тема Номера -

Ва­ри­коз: у чо­му не­без­пе­ка і як се­бе за­хи­сти­ти

Варикозне розширення вен чим­да­лі стає ха­ра­ктер­ним для все більш мо­ло­дих лю­дей. І кіль­кість та­ких хворих по­стій­но зро­стає. За да­ни­ми ВООЗ, з да­ною па­то­ло­гі­єю сти­ка­ю­ться ко­жна тре­тя жін­ка і ко­жен де­ся­тий чо­ло­вік. При­чо­му хворих на ва­ри­коз біль­ше у роз­ви­не­них країнах, аніж у дер­жа­вах третього сві­ту. Ме­ди­ки за­пев­ня­ють: вча­сна ді­а­гно­сти­ка і лі­ку­ва­н­ня за­хво­рю­ва­н­ня на ран­ніх ста­ді­ях до­зво­ля­ють успі­шно по­бо­ро­ти цю не­ду­гу. Та най­на­дій­ні­шою за­по­ру­кою здоров’я, як і з біль­ші­стю ін­ших хво­роб, є про­фі­ла­кти­ка.

ВИ­ДИ І ПРИЧИНИ ВАРИКОЗУ

У ме­ди­ци­ні роз­рі­зня­ють кіль­ка ви­дів варикозу. Це мо­же бу­ти порушення ро­бо­ти вен облич­чя і шиї, стра­во­хо­ду, ма­ло­го та­зу, пря­мої ки­шки (ге­мо­рой) та ін­ших ор­га­нів і ча­стин тіла. Але най­ча­сті­ше зу­стрі­ча­є­ться варикозне розширення вен ни­жніх кін­ці­вок.

За сло­ва­ми лі­ка­ря УЗД Ва­лен­ти­ни Та­ра­ну­шен­ко, се­ред основних при­чин, що мо­жуть при­зве­сти до роз­ви­тку да­но­го за­хво­рю­ва­н­ня, є спад­ко­вий фа­ктор, ожи­рі­н­ня, гі­н­еко­ло­гі­чні про­бле­ми, дис­гор­мо­наль­ні ста­ни, спо­сіб жи­т­тя і пра­ці (три­ва­ле не­ру­хо­ме пе­ре­бу­ва­н­ня у по­ло­жен­ні сто­я­чи або си­дя­чи, пі­ді­йма­н­ня ван­та­жів)

і на­віть ті­сна ни­жня бі­ли­зна або ті­сні брю­ки, які сти­ска­ють ве­ни на рівні па­хо­вих скла­док. Тра­ди­цій­но одним з основних фа­кто­рів роз­ви­тку ва­ри­ко­зної хво­ро­би вва­жа­є­ться ва­гі­тність, чим і по­ясню­є­ться більш ча­сте ура­же­н­ня цим за­хво­рю­ва­н­ням са­ме жі­нок. Не остан­ню роль ві­ді­гра­ють осо­бли­во­сті хар­чу­ва­н­ня (спо­жи­ва­н­ня про­ду­ктів з ви­со­ким сту­пе­нем оброб­ки, де­фі­цит си­рих фру­ктів та ово­чів у ра­ціо­ні і, від­по­від­но, не­ста­ча ро­слин­них во­ло­кон, що при­зво­дить до хро­ні­чних за­по­рів то­що) і шкі­дли­ві зви­чки.

СУ­ЧА­СНІ МЕ­ТО­ДИ ДІАГНОСТИКИ

Що раніше ви­яв­ле­но хво­ро­бу, то біль­ше шан­сів має людина на успі­шне її лі­ку­ва­н­ня. Озна­ка­ми ва­ри­ко­зно­го розширення вен по­вин­ні слу­жи­ти та­кі сим­пто­ми, як не­при­єм­ні відчуття в но­гах і по­ява ко­сме­ти­чних де­фе­ктів. За подаль­шою кон­суль­та­ці­єю слід звер­та­тись до лі­ка­ря фле­бо­ло­га.

Лі­кар мо­же ви­зна­чи­ти ва­ри­коз за до­по­мо­гою фун­кціо­наль­них проб, хо­ча цей метод поступово ви­ті­сня­є­ться більш но­ві­тньою уль­тра­зву­ко­вою ді­а­гно­сти­кою. Су­ча­сні апа­ра­ти УЗД, ме­то­ди­ка ду­пле­ксно­го ска­ну­ва­н­ня вен до­зво­ля­ють ре­тель­но об­сте­жи­ти стан су­дин лю­ди­ни і ви­зна­чи­ти ступінь їх ура­же­н­ня. Ді­а­гно­сту­ють ва­ри­коз та­кож за до­по­мо­гою фле­бо­гра­фії (ме­то­ди­ка з ви­ко­ри­ста­н­ням рент­ге­но­кон­тра­стної ре­чо­ви­ни, до­зво­ляє оці­ни­ти стан най­глиб­ших і най­дрі­бні­ших су­дин), три­ви­мір­ної комп’ютер­ної то­мо­гра­фії, фле­бо­сцин­ти­гра­фії та ін­ших ме­то­дів.

Для оцін­ки сту­пе­ня про­гре­су­ва­н­ня за­хво­рю­ва­н­ня, ри­зи­ку роз­ви­тку тром­бо­зу і тром­бо­фле­бі­ту необхідно та­кож здати за­галь­но­клі­ні­чні ана­лі­зи. І вже на осно­ві усіх отри­ма­них да­них лі­кар ви­зна­чить та­кти­ку подаль­шо­го лі­ку­ва­н­ня.

КОНСЕРВАТИВНЕ Й ОПЕРАТИВНЕ ЛІ­КУ­ВА­Н­НЯ

На жаль, за до­по­мо­гою ма­зі або пі­гу­лок ви­лі­ку­ва­ти­ся від ва­ри­ко­зно­го розширення вен не­мо­жли­во. Але

Одним з основних фа­кто­рів роз­ви­тку ва­ри­ко­зної хво­ро­би вва­жа­є­ться ва­гі­тність».

та­ка те­ра­пія, ра­зом із ви­ко­ри­ста­н­ням ком­пре­сій­но­го три­ко­та­жу, лі­ку­валь­них про­це­дур, ЛФК, успі­шно за­сто­со­ву­є­ться для по­пе­ре­дже­н­ня подаль­шо­го роз­ви­тку не­ду­ги. Зокре­ма з ме­тою укрі­пле­н­ня сті­нок су­дин, під­три­ма­н­ня їх то­ну­су.

Якщо раніше хво­рим на ва­ри­коз про­во­ди­ли кла­си­чну фле­бе­кто­мію (хі­рур­гі­чне втру­ча­н­ня з ви­да­ле­н­ня ура­же­них вен че­рез роз­рі­зи, про­во­ди­ться під за­галь­ним нар­ко­зом), то те­пер їй на змі­ну при­йшла менш трав­ма­ти­чна мі­кро­фле­бе­кто­мія. А клі­ні­ки де­да­лі ча­сті­ше про­по­ну­ють па­ці­єн­там рі­зні су­ча­сні ефе­ктив­ні і при цьо­му ма­ло трав­ма­ти­чні ме­то­ди лі­ку­ва­н­ня у ра­зі варикозу. У рі­зних ви­пад­ках це мо­же бу­ти скле­ро­те­ра­пія (ве­на скле­ю­є­ться зсе­ре­ди­ни і перестає пра­цю­ва­ти, а кров по­чи­нає цир­ку­лю­ва­ти ін­ши­ми, здо­ро­ви­ми су­ди­на­ми); ла­зер­на ко­а­гу­ля­ція

ЖІН­КА

(ла­зер за­па­ює ура­же­ну су­ди­ну); ра­діо­ча­сто­тний метод (ра­діо­хви­лі ді­ють на стін­ки ве­ни, вна­слі­док чо­го во­на за­кри­ва­є­ться, а пі­зні­ше і пов­ні­стю зни­кає). Усі вони про­во­дя­ться без роз­рі­зів, з ви­ко­ри­ста­н­ням ли­ше мі­сце­во­го зне­бо­ле­н­ня і не ви­ма­га­ють го­спі­та­лі­за­ції хво­ро­го. Зав­дя­ки та­ко­му лі­ку­ван­ню ве­но­зний за­стій зни­кає, нор­ма­лі­зу­є­ться кро­во­обіг у здо­ро­вих су­ди­нах, а ре­а­бі­лі­та­цій­ний період зво­ди­ться до мі­ні­му­му: від кіль­кох годин до одно­го ти­жня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.