НА­ШІ ДІ­ТИ

ПІД­ТРИ­МУ­ВА­ТИ Й ПРИМНОЖУВАТИ КРЕ­А­ТИВ­НІ ЗДІ­БНО­СТІ ДИТИНИ КОРИСНО ІЗ СА­МО­ГО МАЛЕЧКУ. АДЖЕ ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ДО­ПО­МА­ГАЄ ЇЇ ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ ТА ФОРМУВАННЮ У НЕЇ ВІДЧУТТЯ ПРЕ­КРА­СНО­ГО, А Й СПРИЯЄ РОЗ­ВИ­ТКУ В ЦІЛОМУ.

Zhinka - - Тема Номера -

По­мі­ти­ти й при­мно­жи­ти кре­а­тив­ні зді­бно­сті зма­ле­чку

Остан­ні­ми ро­ка­ми пси­хо­ло­ги ви­яви­ли за­ко­но­мір­ність: збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті за­нять жи­во­пи­сом і му­зи­кою до­по­ма­гає ді­тям краще за­сво­ю­ва­ти іно­зем­ні мо­ви та на­віть ма­те­ма­ти­чні на­у­ки! Хоч би яку про­фе­сію обра­ла ва­ша ди­ти­на в май­бу­тньо­му, твор­чі за­ня­т­тя зро­блять її жи­т­тя більш ці­ка­вим, на­си­че­ним і яскра­вим. Ско­ри­стай­те­ся на­ши­ми під­каз­ка­ми та не бій­те­ся ви­га­ду­ва­ти вла­сні ме­то­ди роз­ви­тку ди­тя­чих та­лан­тів.

БЕЗЛАДУ — «ЗЕЛЕНЕ СВІ­ТЛО»

Не ви­ма­гай­те від «ху­до­жни­ка» не­мо­жли­во­го: він має віль­но зо­се­ре­ди­тись на творчості, а не пе­ре­жи­ва­ти за чи­сто­ту й охай­ність у до­мі. Для ма­лю­ків, на­при­клад, без­лад — той же спо­сіб тво­ре­н­ня. То­му будь­те го­то­ві до ха­о­су під час кре­а­тив­ної гри та кон­тро­люй­те своє не­вдо­во­ле­н­ня — ба­жа­н­ня тво­ри­ти у дитини ду­же лег­ко від­би­ти. Пе­ред тим, як ді­ста­ва­ти фар­би, клей і пла­сти­лін, по­дбай­те про за­по­бі­жні за­хо­ди, що вбе­ре­жуть лад у до­мі й чи­сто­ту одя­гу дитини та ні­як не впли­нуть на твор­чі по­ри­ви. При­ду­шу­ю­чи їх за­ра­ди по­ряд­ку, ви ри­зи­ку­є­те зга­си­ти їх на­зав­жди.

УЯВІ — ВОЛЮ

Будь-яка твор­чість не тер­пить ра­мок, тож за­будь­те про пра­ви­ла. Єди­но­го вір­но­го спосо­бу ма­лю­ва­ти, лі­пи­ти, кон­стру­ю­ва­ти про­сто не існує! Не за­ва­жай­те ди­ти­ні вка­зів­ка­ми та по­ра­да­ми, що і як ро­би­ти, — не­хай ви­на­хо­дить вла­сні шляхи. Аби вам до­го­ди­ти, ди­ти­на мо­же вчи­ни­ти

по-ва­шо­му, але від­чує, що ре­зуль­тат їй уже не на­ле­жить. Свою думку мо­же­те ви­слов­лю­ва­ти, ли­ше якщо вас про це про­сять.

КРИТИЦІ — ТА­БУ

Про­цес тво­ре­н­ня та йо­го ре­зуль­тат ма­ють ті­ши­ти ма­лень­ко­го ми­тця, а не йо­го рі­дних. То­му, ко­ли він лі­пить ко­ни­ка у по­да­ру­нок та­то­ві, не під­да­вай­те критиці обра­ні ко­лір і фор­му. Утри­май­тесь від ко­мен­та­рів на­віть і то­ді, ко­ли ди­ти­на вдя­гає, на ваш смак, не­по­єд­ну­ва­ні ре­чі. Адже кре­а­тив­ність — якраз у то­му, щоб по­єд­ну­ва­ти не­по­єд­ну­ва­не.

ПРИВІД ДЛЯ ПОХВАЛИ

Який ви обов’яз­ко­во маєте зна­йти! На­віть якщо на па­пе­рі — не­зро­зумі­лі кри­вуль­ки, від­зна­чте, на­при­клад, ви­бір ко­льо­рів. Якщо «кон­церт» на со­піл­ці до­тя­гує хі­ба до зву­ків си­гна­лі­за­ції, по­хва­літь ду­шев­ність ви­ко­на­н­ня і за­пал ви­ко­нав­ця! Але не оси­пай­те ком­плі­мен­та­ми усе по­спіль! Іна­кше ди­ти­на або за­сум­ні­ва­є­ться у ва­шій щи­ро­сті, або по­ли­шить ста­ра­н­ня до­сяг­ти кра­щих ре­зуль­та­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.