ПСИХОЛОГІЯ

САМОВИРАЖЕННЯ У БУДЬ-ЯКО­МУ ВИ­ДІ МИ­СТЕ­ЦТВА ДО­ПО­МА­ГАЄ ВИ­РІ­ШУ­ВА­ТИ ВНУТРІШНІ КОН­ФЛІ­КТИ І КРАЩЕ РО­ЗУ­МІ­ТИ СЕ­БЕ. А ТА­КОЖ КЕРУВАТИ СВОЄЮ ПОВЕДІНКОЮ Й ЕМОЦІЯМИ, КОН­ТРО­ЛЮ­ВА­ТИ СТРЕС І ПОКРАЩУВАТИ САМООЦІНКУ.

Zhinka - - Тема Номера -

Ко­ли бра­кує слів... при­бор­ка­ти емо­ції до­по­ма­гає твор­чість

Арт-те­ра­пія використовує твор­чий про­цес для по­лі­пше­н­ня фі­зи­чно­го, пси­хі­чно­го й емо­цій­но­го ста­ну лю­ди­ни. І ре­зуль­та­ти про­сто вра­жа­ють! Іде­ться не стіль­ки про кре­а­тив­ні до­роб­ки, як про по­зи­тив­ний пси­хо­ло­гі­чний вплив ми­сте­цтва. Вам не обов’яз­ко­во ма­ти хист до ма­лю­ва­н­ня чи бу­ти та­ла­но­ви­тим му­зи­кан­том, аби від­чу­ти пе­ре­ва­ги арт-те­ра­пії. До то­го ж, є про­фе­сіо­на­ли, які го­то­ві до­по­мог­ти вам зба­гну­ти по­ві­дом­ле­н­ня під­сві­до­мо­сті, пе­ре­да­ні у ва­шій творчості.

КО­МУ ПОТРІБНА АРТ-ТЕ­РА­ПІЯ?

На­справ­ді, арт-те­ра­пія ко­ри­сна бу­кваль­но для ко­жно­го. Її ви­ко­ри­сто­ву­ють під час лі­ку­ва­н­ня й ре­а­бі­лі­та­ції, у ком­пле­ксній пси­хо­те­ра­пії, а та­кож — най­ча­сті­ше — у пси­хо­ло­гії та ме­то­ди­ках са­мо­ро­з­ви­тку, аби до­по­мог­ти лю­ди­ні краще ро­зу­мі­ти се­бе, на­вчи­ти­ся опа­но­ву­ва­ти свої емо­ції та сти­му­лю­ва­ти осо­би­сті­сне зро­ста­н­ня. Твор­чість до­по­ма­гає лю­дям швид­ше оду­жа­ти, лег­ше пе­ре­жи­ти трав­ма­ти­чний до­свід або втра­ту,

зна­йти ви­хід у скла­дних жит­тє­вих си­ту­а­ці­ях, по­збу­ти­ся стре­су й нер­во­во­го на­пру­же­н­ня, під­ви­щи­ти рі­вень за­до­во­ле­но­сті вла­сним жи­т­тям і отри­му­ва­ти ра­дість від кре­а­тив­но­го про­це­су — зре­штою. Арт-те­ра­пев­ти пра­цю­ють з лю­дьми рі­зно­го віку (ду­же ча­сто — з ма­лень­ки­ми ді­тка­ми), па­ра­ми, ці­ли­ми ро­ди­на­ми або гру­па­ми.

Основ­на пе­ре­ва­га арт-те­ра­пії з-по­між ін­ших форм самовираження та ко­му­ні­ка­ції по­ля­гає в то­му, що їй не потрібні вер­баль­ні за­со­би, тобто мо­ва. Отже во­на до­зво­ляє ви­ра­зи­ти те, що ми не мо­же­мо озву­чи­ти сло­ва­ми, — а са­ме так ми по­чу­ва­є­мо­ся у най­скла­дні­ших жит­тє­вих си­ту­а­ці­ях. Але щоб ви­рі­ши­ти внутрішні кон­флі­кти і транс­фор­му­ва­ти не­га­тив­ні емо­ції пе­ред­усім по­трі­бно їх визнати і зба­гну­ти. І арт-те­ра­пія пропонує без­ліч спосо­бів це зро­би­ти без слів: жи­во­пис і ма­лю­ва­н­ня, скуль­пту­ра, рі­зьбле­н­ня, ви­го­тов­ле­н­ня ке­ра­мі­ки, ро­бо­та з текс­ти­лем, му­зи­ка, спів і тан­ці то­що. То­му та­ка пси­хо­ло­гі­чна пра­кти­ка вва­жа­є­ться осо­бли­во ко­ри­сною для тих, ко­му скла­дно ро­зу­мі­ти свої по­чу­т­тя, і тих, ко­му важ­ко при­га­ду­ва­ти й обго­во­рю­ва­ти бо­лі­сний до­свід.

Та­кож бу­ло по­ка­за­но, що арт-те­ра­пія зда­тна по­кра­щи­ти на­ви­чки спіл­ку­ва­н­ня та кон­цен­тра­цію ува­ги, сприяє під­ви­щен­ню са­мо­оцін­ки, впев­не­но­сті та са­мо­сві­до­мо­сті.

ДИ­ВА ТВОРЧОСТІ

Чи до­во­ди­ло­ся вам по­мі­ча­ти, як на­спі­ву­ва­н­ня чи роз­ма­льо­ву­ва­н­ня до­по­ма­га­ють роз­сла­би­ти­ся пі­сля на­пру­же­но­го ро­бо­чо­го дня? Це то­му, що ми­сте­цтво несе по­ту­жний те­ра­пев­ти­чний по­тен­ці­ал. Се­ан­си арт-те­ра­пії допоможуть вам ін­тер­пре­ту­ва­ти по­чу­т­тя й емо­ції, які ви­ра­же­ні у ва­ших твор­чих до­роб­ках (най­ча­сті­ше — ма­люн­ках), і до­по­мог­ти ви­рі­ши­ти пси­хо­ло­гі­чні про­бле­ми за їх на­яв­но­сті. До ре­чі, не­дав­ні до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли, що роз­ма­льо­ву­ва­н­ня над­зви­чай­но ко­ри­сне на­віть для до­ро­слої лю­ди­ни — не див­но, що се­рії роз­ма­льо­вок-ан­ти­стрес так по­пу­ляр­ні у су­ча­сно­му суспільстві. На жаль, твор­чі хо­бі не зав­жди є пріоритетом у до­ро­сло­му світі, осо­бли­во се­ред чо­ло­ві­ків. Якщо по­збу­ти­ся со­ці­аль­но­го упе­ре­дже­н­ня, то мо­жна роз­ви­ну­ти свої твор­чі таланти і відкрити чу­до­дій­ні те­ра­пев­ти­чні мо­жли­во­сті кре­а­тив­но­сті.

Му­зи­чна арт-те­ра­пія мо­же яв­ля­ти собою су­ку­пність гри на му­зи­чних ін­стру­мен­тах, співу та про­слу­хо­ву­ва­н­ня му­зи­ки. Та­кі за­ня­т­тя ефе­ктив­ні при пе­ре­жи­ван­ні стре­со­во­го ста­ну, від­чут­ті гні­ву та су­му. Тан­цю­валь­на те­ра­пія по­єд­нує рі­зні ви­ди тан­ців і ди­на­мі­чні ру­хи за­га­лом — у цей час наш ор­га­нізм по­си­ле­но ви­ро­бляє ен­дор­фі­ни, так зва­ні гор­мо­ни ща­стя, тож ми за­бу­ва­є­мо про рі­зні не­га­ра­зди, роз­сла­бля­є­мо­ся і від­чу­ва­є­мо щи­ру ра­дість. Те­ра­пія за до­по­мо­гою ху­до­жньої творчості — най­кра­щий спо­сіб по­збу­ти­ся не­га­тив­них емоцій і ви­ра­зи­ти вну­трі­шній біль вна­слі­док трав­ми. Му­зи­ка, тан­ці, жи­во­пис — ми най­ча­сті­ше ви­би­ра­є­мо це як хо­бі, але чо­му б не ско­ри­ста­ти­ся ще й те­ра­пев­ти­чним ефе­ктом творчості?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.