САД НА ПІДВІКОННІ

Zhinka - - Тема Номера -

Усе про до­гляд за ек­зо­ти­чним і ви­шу­ка­ним ан­ту­рі­у­мом

Свою на­зву антуріум (лат. Anthurium), що з грецької пе­ре­кла­да­єть як «кві­тко­хвіст» (anthos — кві­тка й oura — хвіст), отри­мав за не­зви­чне су­цві­т­тя, що скла­да­є­ться із ка­чан­чи­ка-хво­сти­ка — вла­сне кві­ток, який ви­гля­дає із при­цві­тка (по­кри­ва­ла, ви­до­змі­не­но­го лис­тка) бі­ло­го або рі­зних від­тін­ків ро­же­во­го та чер­во­но­го ко­льо­рів ді­а­ме­тром 10-20 см. Ви­ве­де­ні та­кож кві­ти зі стро­ка­тим і на­віть чор­ним за­барв­ле­н­ням по­кри­ва­ла. Від­цві­та­ю­чи, ці ви­до­змі­не­ні лис­тки зе­ле­ні­ють.

Із по­над 500 (а то й усіх 900-та) ви­дів цьо­го ме­шкан­ця тро­пі­чних лі­сів Цен­траль­ної і Пів­ден­ної Аме­ри­ки, остро­вів Ка­риб­сько­го ар­хі­пе­ла­гу де­які ада­пто­ва­ні і для ви­ро­щу­ва­н­ня у яко­сті кім­на­тних ро­слин. Най­по­пу­ляр­ні­ші ви­ди, що цві­туть, — це антуріум Ан­дре (Andreanum) й антуріум Шер­це­ра (Scherzerianum). Остан­ній ще на­зи­ва­ють «кві­ткою-фла­мін­го»: зав­дя­ки ви­гну­тій формі ка­чан­чи­ка, що зді­йма­є­ться над при­цві­тком, су­цві­т­тя обри­са­ми ду­же нагадує цьо­го ек­зо­ти­чно­го пта­ха.

ПЕРЕСАДКА

У ши­ро­кі не­гли­бо­кі гор­щи­ки (ко­ре­не­ва си­сте­ма — по­верх­не­ва) із обов’яз­ко­вим ша­ром дре­на­жу на дні. Мо­ло­ді ро­сли­ни — що­рі­чно, до­ро­слі — раз на 3-4 ро­ки у пу­хкий, по­ві­тро­про­ни­кний суб­страт із торф’яної та дер­но­вої зем­лі, сфа­гну­му і пі­ску (4:2:1:1), або з торф’яної та ли­сто­вої зем­лі і пі­ску (1:1:0,5).

МІ­СЦЕ

Щоб гар­но цві­сти, ан­ту­рі­у­му не­об­хі­дне яскра­ве роз­сі­я­не сві­тло, оскільки від пря­мих сонячних про­ме­нів на йо­го ли­сті з’являються опі­ки. Пі­ді­йдуть схі­дні та за­хі­дні ві­кна, але не са­мі під­ві­ко­н­ня (че­рез про­тя­ги), а під­став­ки та по­ли­ці по­ряд. Ам­пель­ні сор­ти пе­ре­но­сять і на­пів­тінь, але за бра­ку сві­тла їх ли­стя мо­же ста­ва­ти мен­шим і жов­ті­ти, а цві­ті­н­ня — при­пи­ня­ти­ся.

ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РА

Антуріум — ро­сли­на те­пло­лю­бна, мо­же по­стра­жда­ти від про­тя­гів і різ­ких пе­ре­па­дів тем­пе­ра­ту­ри. Влі­тку опти­маль­ни­ми для неї бу­дуть 2026°С, взим­ку — не мен­ше 15°С. Якщо тем­пе­ра­ту­ра впа­де ниж­че 12°С, кві­тка мо­же за­хво­рі­ти.

ПОЛИВ

Ро­сли­на потребує ви­со­кої во­ло­го­сті повітря, осо­бли­во — сор­ти з гар­ним ли­стям (антуріум кри­шта­ле­вий), то­му на­ве­сні та влі­тку її ли­стя і по­ві­тря­ні ко­ре­ні (не кві­тки!) об­при­ску­ють 2-3 ра­зи на день (во­се­ни та взим­ку — зрід­ка). По­ли­ва­ють м’якою від­сто­я­ною во­дою кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри: влі­тку — по мі­рі під­си­ха­н­ня верх­ньо­го ша­ру ґрун­ту, взим­ку — не ча­сті­ше 1 ра­зу на ти­ждень. Че­рез пів­го­ди­ни зли­ва­ють з під­до­ну зай­ве, щоб ко­рі­н­ня не за­гни­ва­ло.

ПІДЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ

Для гар­них ро­сту й цві­ті­н­ня по­трі­бно ба­га­то по­жив­них ре­чо­вин. З бе­ре­зня по ве­ре­сень ко­жні 2-3 ти­жні мо­жна вно­си­ти по­ло­вин­ну нор­му рід­ких ор­га­ні­чних або ком­пле­ксних мі­не­раль­них до­брив для кві­ту­чих ро­слин чи аро­ї­дних. Взим­ку піджив­ле­н­ня ско­ро­чу­ють до ра­зу на мі­сяць.

ЗОВ­СІМ ТРІ­ШКИ ТУРБОТИ Й УВА­ГИ — І ЦЕЙ ТРОПІЧНИЙ ГІСТЬ ДАРУВАТИМЕ РА­ДІСТЬ СПОГЛЯДАННЯ ЕКЗОТИЧНОЇ КРА­СИ СВО­ЇХ НАПРОЧУД ДИВОВИЖНИХ КВІ­ТОК МАЙ­ЖЕ ЦІЛОРІЧНО!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.