ЗООСВІТ

ВИСИПАННЯ, СВЕРБІЖ, НЕЖИТЬ І ЧХАННЯ НЕ ДО­ЗВО­ЛЯ­ЮТЬ ВАМ ЗАВЕСТИ ДО­МА­ШНЬО­ГО УЛЮБЛЕНЦЯ? НЕ ЗАСМУЧУЙТЕСЯ: ПУ­ХНА­СТІ І НЕ ДУ­ЖЕ, ХАТНІ ТВА­РИ­НИ — РЕ­АЛЬ­НІСТЬ, НА­ВІТЬ, ЯКЩО ВИ АЛЕРГІК.

Zhinka - - Тема Номера - 15% ЖИ­ТЕ­ЛІВ ЗЕМ­ЛІ СХИЛЬНІ ДО АЛЕР­ГІЇ НА КІ­ШОК. ПРИ ЦЬО­МУ ТРЕТИНА З НИХ ЖИ­ВУТЬ ІЗ ТВАРИНАМИ ВДО­МА. Оль­га Го­ло­ве­цька

До­ма­шні улю­блен­ці для тих, хто має алер­гію

По­мил­ко­во, до­во­дять до­слі­дже­н­ня, го­лов­ним алер­ге­ном, що за­ва­жає утримувати до­ма­шніх тва­рин, на­зи­ва­ють шерсть. По­дра­зни­ка­ми для на­шо­го ор­га­ні­зму мо­жуть бу­ти кор­ми, гі­гі­є­ні­чний на­пов­ню­вач, мі­тки (осо­бли­во ко­тів), сли­на, лу­па чи пил. Ча­сто алер­гія у лю­ди­ни про­яв­ля­є­ться в осо­бли­ві ци­кли жи­т­тя тва­ри­ни, зокре­ма під час ста­те­во­го до­зрі­ва­н­ня чи шлю­бно­го пе­рі­о­ду. Але від­мов­ля­ти­ся від чо­ти­ри­ла­по­го дру­га за­вча­сно не вар­то: алер­гії мо­жна за­по­біг­ти. Ми під­ка­же­мо, ко­го із тва­ри­нок краще обра­ти, щоб не зав­да­ти шко­ди здоров’ю й отри­ма­ти ма­кси­мум за­до­во­ле­н­ня та мі­ні­мум тур­бот.

ДЕ­КО­РА­ТИВ­НІ КРОЛИКИ

Са­ме вони, пев­не, очо­лю­ють спи­сок гі­по­а­лер­ген­них тва­рин за по­пу­ляр­ні­стю. І не див­но, адже обра­ти ву­ха­сто­го й пу­хна­сто­го кра­се­ня мо­жна на будь-який смак. Ни­ні ві­до­мо по­над ші­ст­де­сят по­рід, які рі­зня­ться між собою ти­пом ху­тра, роз­мі­ром і ме­тою роз­ве­де­н­ня. У до­гля­ді ці тва­рин­ки не до­да­дуть го­спо­да­рям на­дмір­но­го кло­по­ту: вони охай­ні, не по­тре­бу­ють ба­га­то мі­сця та за­люб­ки з ва­ми по­до­ро­жу­ва­ти­муть. Най­по­пу­ляр­ні­ші ви­ди: кар­ли­ко­ві, гер­ме­ли­ни, япон­ські, ли­ся­чі, ан­гор­ські, ба­ра­ни то­що.

ШИН­ШИ­ЛИ

Грай­ли­ві, до­бро­зи­чли­ві, емо­цій­ні — шин­ши­ли не менш ми­лі за кро­ли­ків і та­кож ціл­ком без­пе­чні для тих, хто схиль­ний до алер­гії. У тва­рин не­має се­зон­но­го ли­ня­н­ня (окре­мі во­ло­ски і на­віть пу­чки ху­тра вони від­ки­да­ють тільки при стре­сі або хви­лю­ван­ні — це за­хи­сна фун­кція ор­га­ні­зму), вони не ви­да­ють не­при­єм­но­го за­па­ху (бо не ма­ють саль­них і по­то­вих за­лоз), ма­ють зав­жди чи­сте ху­тро (яко­му не за­гро­жу­ють бло­хи та клі­щі), а за на­ле­жно­го до­гля­ду хво­рі­ють вкрай

рід­ко. Як біль­шість гри­зу­нів, шин­ши­ли ве­дуть ні­чний спо­сіб жи­т­тя, тож будь­те го­то­ві до не­до­спа­них но­чей або ж за­зда­ле­гідь при­го­туй­те тва­рин­ці окре­му кім­на­ту.

РЕПТИЛІЇ І РИ­БИ

Вони та­кож — у рей­тин­гу до­ма­шніх улю­блен­ців для алер­гі­ків. Оби­ра­ти мо­жна і ящі­рок, і жаб, і че­ре­пах, і аква­рі­ум­них ри­бок. Їх осо­бли­ві пе­ре­ва­ги — від­су­тність шер­сті, вов­ни, не­без­пе­чних ви­ді­лень та зви­чки уми­ва­тись, ви­ли­зу­ю­чи се­бе.

Але пам’ятай­те: при­дбав­ши та­ко­го ха­тньо­го ви­хо­ван­ця, по­трі­бно пра­виль­но за ним до­гля­да­ти. Во­ло­га де­ре­ви­на чи ли­стя у те­ра­рі­у­мі мо­жуть ста­ти мі­сцем для роз­ве­де­н­ня гриб­ків, які та­кож ви­кли­ка­ють алер­гі­чну ре­а­кцію. Не­без­пе­чни­ми для лю­дей з під­ви­ще­ною чу­тли­ві­стю мо­жуть бу­ти і кор­ми для риб і ре­пти­лій (осо­бли­во су­хі), то­му зав­жди пі­сля го­ду­ва­н­ня ри­бок чи кон­та­кту із ре­пти­лі­я­ми обов’яз­ко­во мий­те ру­ки.

За­во­ди­ти ре­пти­лій не вар­то, якщо вдо­ма є ді­ти до п’яти ро­ків, а із стар­ши­ми ча­да­ми не за­бу­ва­ти про без­пе­ку (аква­рі­ум чи те­ра­рі­ум краще не ста­ви­ти у ди­тя­чих кім­на­тах) та пе­рі­о­ди­чне ге­не­раль­не при­би­ра­н­ня.

ПЕСИКИ Й КОТИКИ

На жаль, цих по­пу­ляр­них улю­блен­ців у пе­ре­лі­ку тва­рин, від яких лю­дям з алер­гі­єю до­во­ди­ться від­мов­ля­ти­ся, чи не найбільше. Жо­дна із по­рід со­бак чи кі­шок не є гі­по­а­лер­ген­ною аб­со­лю­тно. Але не ро­біть ка­те­го­ри­чних ви­снов­ків: на­ле­жний до­гляд, во­ло­ге при­би­ра­н­ня по­ме­шка­н­ня, від­мо­ва від вор­си­стих ки­ли­мів і про­сти­радл (де най­ча­сті­ше осі­да­ють ча­стин­ки алер­ге­нів) мо­жуть зве­сти ри­зик за­го­стре­н­ня хво­ро­би до мі­ні­му­му. Та­кож ва­жли­во не за­йма­тись без­по­се­ре­дньо очи­ще­н­ням ту­а­ле­тно­го ло­тка і по­су­ду для їжі й оби­ра­ти по­ро­ди, які практично не ли­ня­ють, а та­ких чи­ма­ло.

БІШОН ФРІЗЕ — ми­ро­лю­бні, ве­се­лі та зав­жди від­да­ні го­спо­да­рю ви­хо­ван­ці. Це со­ба­ки-ін­те­ле­кту­а­ли, які з лег­кі­стю під­да­ю­ться дре­си­ру­ван­ню і про­яв­ля­ють свою ста­ран­ність і ці­ле­спря­мо­ва­ність. Тва­рин ча­сто го­ту­ють для про­фе­сій­них цир­ко­вих арен.

МАЛЬТІЙСЬКА БОЛОНКА — здав­на по­ро­ду вва­жа­ли за «пре­дмет» роз­ко­ші та по­пу­ляр­ний по­да­ру­нок для пер­ших осіб держави. Са­ме для цих со­бак ство­рю­ва­ли пер­ші зоо­пе­ру­кар­ні та бу­ти­ки для одя­гу. Маль­тій­ських бо­ло­нок і ни­ні мо­жна по­ба­чи­ти на світ­ських ве­чір­ках ра­зом із сво­ї­ми за­мо­жни­ми го­спо­ди­ня­ми.

КАНАДСЬКИЙ СФІНКС — ідеальний спів­ме­шка­нець на­віть для най­чу­тли­ві­шої імун­ної системи лю­ди­ни. За ха­ра­кте­ром, вони до­брі, дру­же­лю­бні, грай­ли­ві та ста­ран­ні під час на­вча­н­ня. Кі­шки без про­блем ужи­ва­ю­ться з ін­ши­ми тва­рин­ка­ми у до­мі і не лю­блять залишатися на­о­дин­ці. Сфін­кси, на від­мі­ну від ін­ших по­рід, зви­ка­ють не до мі­сця, у яко­му жи­вуть, а до са­мо­го го­спо­да­ря, чим до­во­дять: окрім со­ба­чої, існує дружба ко­тя­ча.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.