ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ

Zhinka - - Тема Номера -

У го­сті до єв­ро­пей­ських су­сі­дів — Польщі, Угор­щи­ни, Чехії

СИ­ДІ­ТИ ВДО­МА НЕЦІКАВО, КО­ЛИ МА­ЄШ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ ПОЗНАЙОМИТИСЯ З ІН­ШИ­МИ КРАЯМИ. ЇДЕМО В ГО­СТІ ДО ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИХ СУ­СІ­ДІВ!

Ту­ри «га­ло­пом по Єв­ро­пах», ко­ли про­во­диш ти­ждень фа­кти­чно на ко­ле­сах і від­ві­ду­єш за один раз де­ся­ток кра­їн, ма­ють пев­ні мі­ну­си. І вто­ма за­ве­ли­ка, і вра­же­н­ня плу­та­ю­ться. Але ж ма­є­мо на­го­ду вла­шту­ва­ти по­їзд­ку са­мо­стій­но — і за один ві­зит від­ві­да­ти кон­кре­тне мі­сце! Осо­бли­во зру­чні для по­ді­бних пла­нів по­дов­же­ні пі­сля свят ви­хі­дні. А зро­би­ти та­кий ва­рі­ант ма­кси­маль­но бю­дже­тним — зов­сім не скла­дно. Про­по­ну­є­мо вам до­по­мі­жну ту­ри­сти­чну «шпар­гал­ку» що­до най­ближ­чих до на­шо­го за­хі­дно­го кордону кра­їн.

Ді­ста­ти­ся ко­жної з них мо­жна лі­та­ком, по­тя­гом або ав­то­бу­сом. При­ді­ли­мо біль­шу ува­гу са­ме дру­го­му ва­рі­ан­то­ві: він зазвичай де­шев­ший за пер­ший (якщо не зло­ви­ти су­пе­ра­кцію авіа­ком­па­нії), але ком­фор­тні­ший за остан­ній.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.