Бу­ти успі­шною і ща­сли­вою. Бу­ти ма­мою...

Zhinka - - ЖІНКА - Те­тя­на Лев

Ро­ди­на — це наш на­дій­ний при­хи­сток від не­га­ра­здів, дже­ре­ло енер­гії, зре­штою — одна із ча­сто­чок щастя, яко­го ми всі пра­гне­мо. Дба­ти про ве­ли­ку ро­ди­ну не­лег­ко... І, пев­не, най­ва­жли­ві­шим і най­скла­дні­шим для жін­ки стає пер­ший крок: не ве­сі­л­ля, а на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни. Са­ме з цьо­го по­чи­на­є­ться сім’я.

Го­ту­ю­чи цей но­мер, ми пе­ре­ко­на­ли­ся, що ма­ми справ­ді вла­дні тво­ри­ти ди­ва! На­ро­дже­н­ня ди­ти­ни мо­же ста­ти для жін­ки не­о­чі­ку­ва­ним по­ча­тком більш на­пов­не­но­го жи­т­тя: від­кри­ти не тіль­ки но­ву сі­мей­ну роль, але й аб­со­лю­тно ін­ший вид ді­яль­но­сті, ціл­ком змі­нив­ши уяв­ле­н­ня про се­бе.

Ма­те­рин­ство по­да­ру­ва­ло ге­ро­ї­ні на­шої об­кла­дин­ки Ган­ні Рі­зат­ді­но­вій осо­бли­ві від­чу­т­тя й емо­ції і зро­би­ло ще ща­сли­ві­шою, а уча­сни­цям спец­про­е­кту «Ма­ма мо­же все!» — до­по­мо­гло роз­кри­ти свій твор­чий по­тен­ці­ал і ре­а­лі­зу­ва­ти свої та­лан­ти. Діти не мо­жуть за­ва­ди­ти ма­мі бу­ти успі­шною і ща­сли­вою — якщо во­на са­ма цьо­го пра­гне. А ко­ли ща­сли­ва ма­ма — ща­сли­ва й уся ро­ди­на! І ми щи­ро вам цьо­го ба­жа­є­мо. У трав­ні на нас че­ка­ють два ва­жли­вих свя­та: День ма­те­рі та Мі­жна­ро­дний день сі­мей — тож не за­будь­те при­ві­та­ти сво­їх рі­дних...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.