ДАЧА

Zhinka - - ЖІНКА -

Усе про ви­ро­щу­ва­н­ня су­ни­ці — го­ту­є­мо ко­ши­ки в трав­ні

ЯК ПРА­ВИЛЬ­НО ПОСАДИТИ

Й ДОГЛЯДАТИ СУ­НИ­ЦІ, АБИ ВЖЕ В ТРАВ­НІ ЛАСУВАТИ

НАЙСМАЧНІШИМИ Й НАЙЗАПАШНІШИМИ

ЯГОДАМИ СЕ­ЗО­НУ.

Фа­хів­ці ра­дять що­рі­чно онов­лю­ва­ти ча­сти­ну по­са­док су­ни­ці, чер­гу­ю­чи їх з ово­че­ви­ми гряд­ка­ми і по­вер­та­ти су­ни­чник на ста­ре мі­сце не ра­ні­ше ніж за 3 ро­ки. Най­кра­щі «по­пе­ре­дни­ки» — кріп і пе­тру­шка, мор­ква, се­ле­ра та бо­бо­ві. Під­хо­дять і на­стур­ція (не плу­та­ти з кра­со­лею!) і си­де­ра­ти.

За­ле­жно від осо­бли­во­стей ді­лян­ки та сту­пе­ня окуль­ту­ре­но­сті ґрун­ту по­лу­ни­цю ви­ро­щу­ють на ви­со­ких гряд­ках або рів­ній по­верх­ні:

На на­дмі­ру за­ха­ра­ще­них, важ­ких гле­ю­ва­тих ґрун­тах та не­о­куль­ту­ре­них си­рих ді­лян­ках, де ро­сли­ни по­тер­па­ють пе­ре­ва­жно від на­дли­шку во­ло­ги та не­ста­чі те­пла, рі­ше­н­ням ча­сто мо­жуть ста­ти на­си­пні (зав­ви­шки 10-30 см) гряд­ки.

На су­хих ді­лян­ках з лег­ким пі­ща­ним ґрун­том, де су­ни­ці за­гро­жу­ють пе­ре­грів і не­ста­ча во­ло­ги, або ж на до­бре окуль­ту­ре­них ді­лян­ках з не­зна­чною за­смі­че­ні­стю та опти­маль­ним ме­ха­ні­чним скла­дом ґрун­ту успі­шно ви­ро­щу­ва­ти її мо­жна і на рів­ній по­верх­ні.

За 1-2 ти­жні до по­сад­ки, пі­сля ви­да­ле­н­ня бур’янів ре­тель­но пе­ре­ко­пай­те грядку на ма­кси­маль­но мо­жли­ву гли­би­ну, мі­ні­мум на весь штих ло­па­ти. До­дай­те ор­га­ні­чні і мі­не­раль­ні до­бри­ва з роз­ра­хун­ку 7-10 кг ор­га­ні­чних (ни­зин­ний торф, ком­пост чи пе­ре­прі­лий гній), 100 г су­пер­фо­сфа­ту й 120 г суль­фа­ту ка­лію на 1 кв. м. Фо­сфор­но-ка­лій­ні до­бри­ва мо­жна за­мі­ни­ти по­пе­лом (150-200 г на 1 кв. м) або ком­пле­ксним до­бри­вом для осін­ньо­го піджив­ле­н­ня (2550 г на 1 кв. м).

Важ­кі ґрун­ти за мо­жли­во­сті «роз­бав­те» пі­ском для по­кра­ще­н­ня їх ме­ха­ні­чно­го скла­ду.

Ряд­ки чи сму­ги по­са­док про­фе­сій­ні са­до­во­ди ра­дять роз­та­шо­ву­ва­ти за лі­ні­я­ми «пів­ніч – пів­день», щоб ро­сли­ни рів­но­мір­но осві­тлю­ва­ли­ся про­тя­гом дня. Схе­ма по­сад­ки за­ле­жить від сор­ту — не за­будь­те про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з цьо­го при­во­ду у роз­са­дни­ку. Від­стань між ря­да­ми мо­же бу­ти від 40 до 70 см, між ро­сли­на­ми — 20–40 см. За­зви­чай на ді­лян­ках ви­са­джу­ють 2–3 рі­зно­ви­ди са­до­вої по­лу­ни­ці, що спри­яє кра­що­му за­пи­лен­ню.

У жо­дно­му ра­зі не за­гли­блюй­те цен­траль­ну брунь­ку (у су­ни­ці — «сер­де­чко»); во­на має роз­мі­сти­ти­ся урі­вень зем­лі або на­віть трі­шки ви­ще.

Ви­са­дже­ні су­ни­ці по­лий­те від­ра­зу пі­сля по­сад­ки та за по­тре­би — по­втор­но про­тя­гом на­сту­пних 10 днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.