З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Zhinka - - ЖІНКА -

Пе­ред­пла­ти­ла жур­нал для сво­єї ма­ми — по­ра­ди­ли на по­шті. Але, че­сно, по­ло­ви­ну із за­до­во­ле­н­ням чи­таю й са­ма. Ме­ні ду­же по­до­ба­ю­ться істо­рі­ї­рі­зни­хжі­нок,які­до­ся­гли­у­спі­ху­чи­змо­гли­змі­ни­ти­сво­є­жи­т­тя­по­при­скла­дні­об­ста­ви­ни,—це­ду­же­на­ди­хає.Ама­ма­зби­ра­є­у­ко­ле­кці­ю­по­ра­ди­здо­мо го­спо­да­рю­ва­н­ня, са­дів­ни­цтва і ре­це­пти( стра­ва­ми за яки­ми, до ре­чі, нас іно­ді ча­стує ). Про­сто хо­ті­ла по­дя­ку­ва­ти за та­ке уні­вер­саль­не ви­да­н­ня і по­ба­жа­ти біль­ше ці­ка­вих ста­тей.

Ма­ри­на Со­шен­ко, м. Лу­бни, Пол­тав­ська обл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.