ЗДОРОВ’Я

Zhinka - - ЖІНКА -

Ри­зи­ки се­зо­ну від­пу­сток: за­хи­ща­є­мо шкі­ру від сон­ця

На­справ­ді ж під впли­вом сон­ця в ор­га­ні­змі від­бу­ва­є­ться без­ліч скла­дних про­це­сів, і да­ле­ко не зав­жди не­га­тив­них. За­без­пе­чу­ю­чи те­пло й сві­тло, сонячні промені по­кра­щу­ють на­ше за­галь­не са­мо­по­чу­т­тя й по­си­лю­ють кро­во­обіг. За їх впли­ву у шкі­рі утво­рю­ю­ться біо­ло­гі­чно актив­ні спо­лу­ки, що сти­му­лю­ють ве­ге­та­тив­ну нер­во­ву си­сте­му, при­ско­рю­ють від­нов­лю­валь­ні про­це­си у по­шко­дже­них тка­ни­нах, по­лі­пшу­ють за­хи­сні вла­сти­во­сті клі­тин кро­ві, спри­я­ють кра­що­му ро­сту во­лос­ся, ніг­тів, кіс­тко­вої тканини, змен­шу­ють чу­тли­вість ор­га­ні­зму до впли­ву то­кси­чних ре­чо­вин. Зре­штою, со­ня­чне сві­тло по­збав­ляє стре­су й під­ні­має на­стрій. Го­лов­на пе­ред­умо­ва — вплив со­ня­чних про­ме­нів має бу­ти чі­тко до­зо­ва­ним!

ЗВИЧАЙНІ, ІНФРАЧЕРВОНІ Й УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ

Со­ня­чне сві­тло вклю­чає три ви­ди ви­про­мі­ню­ва­н­ня. Ви­ди­ме нам — сім ко­льо­рів ве­сел­ки — пе­ре­д­усім впли­ває на сі­тків­ку ока і по­тім на цен­траль­ну нер­во­ву си­сте­му.

Ін­фра­чер­во­не ви­про­мі­ню­ва­н­ня зав­дає пе­ре­ва­жно те­пло­во­го ефе­кту і, про­ни­ка­ю­чи у шкі­ру на гли­би­ну 2-3 сан­ти­ме­трів, ве­де до акти­ві­за­ції кро­во­обі­гу. Кро­во­но­сні су­ди­ни роз­ши­рю­ю­ться, кро­во­обіг у шкі­рі та під­шкір­ній клі­тко­ви­ні стає більш ін­тен­сив­ним, а це спри­яє по­си­лен­ню оки­сно-від­нов­лю­валь­них про­це­сів.

Ультрафіолетові промені про­ни­ка­ють у тканини ли­ше на 1 мі­лі­метр, але зав­да­ють най­більш по­ту­жно­го впли­ву на наш ор­га­нізм. Так, во­ни сти­му­лю­ють фор­му­ва­н­ня низ­ки ва­жли­вих

біо­ло­гі­чно актив­них хі­мі­чних спо­лук, зокре­ма се­ро­то­ні­ну — гор­мо­ну щастя. Са­ме то­му влі­тку ми за­зви­чай ма­є­мо кра­щий на­стрій і від­чу­ва­є­мо енер­ге­ти­чний під­йом, а сонячні промені най­кра­ще лі­ку­ють від ве­сня­ної де­пре­сії та стре­со­вих ста­нів. Під впли­вом уль­тра­фі­о­ле­то­вих про­ме­нів у на­шій шкі­рі син­те­зу­є­ться ві­та­мін D (каль­ци­фе­рол), який не­об­хі­дний для під­три­ма­н­ня ста­ло­го рів­ня каль­цію у кро­ві. За не­ста­чі каль­цію у кро­ві, цей еле­мент «ви­ми­ва­є­ться» з кіс­тко­вої тканини, при­зво­дя­чи до роз­ви­тку осте­о­по­ро­зу та ін­ших сер­йо­зних за­хво­рю­вань. Уль­тра­фі­о­ле­то­ве ви­про­мі­ню­ва­н­ня справ­ляє і де­зін­фі­ку­ю­чу (ба­кте­ри­ци­дну) дію, зне­шко­джу­ю­чи чи­ма­ло ви­дів па­то­ген­них ба­кте­рій, біль­шість ві­ру­сів і гри­бів. І, зре­штою, са­ме завдяки уль­тра­фі­о­ле­ту ми за­сма­га­є­мо.

Однак на­дмір­на кіль­кість уль­тра­фі­о­ле­то­во­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня не­се сер­йо­зні ри­зи­ки для на­шо­го здоров’я, зокре­ма — стру­ктур­ні та фун­кціо­наль­ні по­шко­дже­н­ня шкі­ри.

ЯК СОН­ЦЕ ВПЛИ­ВАЄ НА ШКІ­РУ

Най­по­ши­ре­ні­ша про­бле­ма се­зо­ну від­пу­сток — не­кон­тро­льо­ва­на за­сма­га. Отри­ма­на за ко­ро­ткий час ве­ли­ка до­за уль­тра­фі­о­ле­ту при­зво­дить до со­ня­чних опі­ків. Во­ни да­ю­ться взна­ки за кіль­ка го­дин пі­сля впли­ву со­ня­чних про­ме­нів пе­ре­д­усім по­чер­во­ні­н­ням і під­ви­ще­ною чу­тли­ві­стю шкі­ри — так зва­ною ери­те­мою, на­слід­ки якої зни­ка­ють за кіль­ка днів. Однак за силь­ні­ших со­ня­чних опі­ків на шкі­рі з’яв­ля­ю­ться на­пов­не­ні рі­ди­ною пу­хи­рі та пля­ми бі­ло­го ко­льо­ру, но­ва шкі­ра на мі­сці яких по­збав­ле­на за­хи­сту і більш вра­зли­ва до ушко­дже­н­ня уль­тра­фі­о­ле­том.

У де­ко­го шкі­ра має вла­сти­вість осо­бли­во гостро ре­а­гу­ва­ти на уль­тра­фі­о­ле­то­ве ви­про­мі­ню­ва­н­ня: на­віть мі­ні­маль­ної до­зи до­ста­тньо для за­пу­ску алер­гій­них ре­а­кцій, що ви­кли­ка­ють силь­ні сонячні опі­ки. Пе­ре­ва­жно та­ку вла­сти­вість ма­ють лю­ди зі сві­тлою шкірою, ру­дим во­лос­сям і ма­лень­кі діти. Чу­тли­вість до сон­ця — фо­то­сен­си­бі­лі­за­ція — та­кож ча­сто пов’яза­на із за­сто­су­ва­н­ням певних ме­ди­ка­мен­тів.

Ще одна не­здо­ро­ва ре­а­кція на сон­це — фо­то­дер­ма­ти­ти, які ча­сто на­зи­ва­ють алер­гі­єю на сон­це. Су­то сонячні промені не ма­ють алер­гій­но­го ком­по­нен­ту, то­кси­чна або алер­гій­на дія

ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ

ВІД ЇХ КІЛЬ­КО­СТІ. АДЖЕ ЧА­СОМ МИ ТАК РАДІЄМО ДОВГООЧІКУВАНОМУ ТЕПЛУ, ЩО АЖ НАД­ТО ЗАХОПЛЮЄМОСЯ ЗАСМАГОЮ. І НАЙПЕРШОЮ СТРАЖДАЄ НА­ША ШКІ­РА… За три­ва­ло­го пе­ре­бу­ва­н­ня на сон­ці влі­тку ви­би­рай­те за­кри­тий одяг. По­дбай­те, щоб що­ден­ні засоби до­гля­ду за шкірою і де­ко­ра­тив­на ко­сме­ти­ка та­кож мі­сти­ли сон­це­за­хи­сний фа­ктор (SPF 20-30)».

ви­кли­ка­на по­єд­на­н­ням уль­тра­фі­о­ле­то­вих про­ме­нів з пев­ною ре­чо­ви­ною на шкі­рі (ек­зо­ген­ний фо­то­дер­ма­тит) або у шкі­рі (ен­до­ген­ний фо­то­дер­ма­тит). За­хво­рю­ва­н­ня про­яв­ля­є­ться по­чер­во­ні­н­ням, лу­ще­н­ням і за­па­ле­н­ням шкі­ри, які ча­сто су­про­во­джу­ю­ться бо­лем, пе­чі­н­ням і свер­бе­жем. За ін­тен­сив­но­го те­пла й во­ло­го­сті фо­то­дер­ма­тит мо­же про­яв­ля­ти­ся як гній­ни­чко­вий ви­сип, спри­чи­не­ний по­ру­ше­н­ням по­то­ви­ді­ле­н­ня.

У дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві сонячні промені спри­чи­ня­ють пе­ред­ча­сне ста­рі­н­ня шкі­ри та по­яву змор­щок. Фо­то­ста­рі­н­ня — не єди­на есте­ти­чна про­бле­ма, ви­кли­ка­на уль­тра­фі­о­ле­том. У біль­шо­сті лю­дей УФ-А та УФ-В промені з ча­сом ви­кли­ка­ють по­си­ле­ну пі­гмен­та­цію шкі­ри че­рез актив­не утво­ре­н­ня ме­ла­ні­ну: ла­сто­ви­н­ня, тем­ні й бі­лі пля­ми на шкі­рі — це тіль­ки зов­ні­шній, ви­ди­мий ефект по­шко­дже­н­ня клі­тин епі­дер­мі­су.

Але най­біль­ша за­гро­за три­ва­ло­го впли­ву со­ня­чних про­ме­нів — у зро­стан­ні ри­зи­ків он­ко­ло­гі­чних но­во­утво­рень, зокре­ма ме­ла­но­ми, що є най­більш агре­сив­ною фор­мою ра­ку шкі­ри. Зло­які­сна пу­хли­на ви­ни­кає у клі­ти­нах пі­гмен­ту шкі­ри, які на­зи­ва­ю­ться ме­ла­но­ци­та­ми — во­ни ви­ко­ну­ють за­хи­сну фун­кцію, оскіль­ки ви­ді­ле­н­ня пі­гмен­ту є ре­а­кці­єю ор­га­ні­зму на ультрафіолетові промені. Ме­ла­но­ма ду­же швид­ко по­ши­рю­є­ться ор­га­ні­змом і вже за рік пі­сля вста­нов­ле­н­ня ді­а­гно­зу мо­же при­зве­сти до не­зво­ро­тних на­слід­ків, утім на ран­ній ста­дії зу­пи­ни­ти про­грес зло­які­сної пу­хли­ни ціл­ком ре­аль­но. Са­ме то­му лі­ка­рі під­кре­слю­ють ва­жли­вість ран­ньої ді­а­гно­сти­ки ра­ку шкі­ри і на­по­ля­га­ють на по­тре­бі ре­гу­ляр­но­го са­мо­об­сте­же­н­ня.

ЩОБ ЗАХИСТИТИСЬ ВІД УЛЬ­ТРА­ФІ­О­ЛЕ­ТУ

Ко­ри­сний ефект со­ня­чних ванн до­ся­га­є­ться уже за 10-15 хвилин пе­ре­бу­ва­н­ня на від­кри­то­му сон­ці або за 20-30 хвилин від­по­чин­ку у за­тін­ку, обов’яз­ко­во — вран­ці. У ран­ко­ві го­ди­ни рі­вень ін­фра­чер­во­ної скла­до­вої со­ня­чної ра­ді­а­ції зна­чно ниж­чий, тож не да­є­ться взна­ки її те­пло­вий ефект. До то­го ж, у цей час до­би атмо­сфер­не повітря більш чи­сте, а вміст у ньо­му ко­ри­сних іо­нів — ви­ще (осо­бли­во по­бли­зу во­дойм), тож мо­жна біль­ше ча­су про­ве­сти на при­ро­ді, ніж по­се­ред дня. У будь-яко­му ра­зі, лег­кий го­лов­ний убір, сон­це­за­хи­сні оку­ля­ри та сон­це­за­хи­сний крем — обов’яз­ко­ві атри­бу­ти пе­ре­бу­ва­н­ня на сон­ці.

На­віть за до­зо­ва­ної та по­сту­по­вої за­сма­ги зваж­те на те, що різні ді­лян­ки ті­ла по-рі­зно­му ре­а­гу­ють на со­ня­чне сві­тло. Шкі­ра жи­во­та, пле­чей й по­пе­ре­ку більш вра­зли­ва до со­ня­чних про­ме­нів, ніж шкі­ра рук і ніг. Тож обов’яз­ко­во ре­гу­люй­те за­сма­гу за до­по­мо­гою сон­це­за­хи­сних кре­мів з ко­е­фі­ці­єн­том за­хи­сту від сон­ця (SPF) що­най­мен­ше 30 і ши­ро­ким спе­ктром дії (за­хист від про­ме­нів UVA та UVB).

Якщо маєте над­то чу­тли­ву шкі­ру, мо­же­те за­сма­га­ти у за­тін­ку: 65% уль­тра­фі­о­ле­то­вих про­ме­нів однак ді­ста­ну­ться ва­шої шкі­ри. Одяг та­кож про­пу­скає сонячні промені, зокре­ма су­ха ба­вов­на про­пу­скає 10% УФ-В і 20% УФ-А про­ме­нів. Во­да від­би­ває тіль­ки 5% со­ня­чних про­ме­нів, а пі­сок — 20%. До ре­чі, за­сма­га­ю­чи бі­ля во­до­йми, на­ле­жить ре­тель­но ви­ти­ра­ти шкі­ру що­ра­зу пі­сля пла­ва­н­ня, оскіль­ки кожна ма­лень­ка кра­пель­ка во­ди перетворюється на своє­рі­дну лін­зу, по­си­лю­ю­чи вплив сон­ця.

На­ма­гай­те­ся ма­кси­маль­но уни­ка­ти пе­ре­бу­ва­н­ня на від­кри­то­му сон­ці з 10.00 до 16.00, ко­ли уль­тра­фі­о­ле­то­ве ви­про­мі­ню­ва­н­ня най­більш ін­тен­сив­не. Ми за­зна­є­мо впли­ву уль­тра­фі­о­ле­то­вих про­ме­нів, які ви­кли­ка­ють пе­ред­ча­сне ста­рі­н­ня та іні­ці­ю­ють ра­ко­ві за­хво­рю­ва­н­ня шкі­ри, про­тя­гом усьо­го дня і на­віть за по­хму­рої по­го­ди. То­му ві­зьміть со­бі за пра­ви­ло ре­гу­ляр­но са­мо­стій­но огля­да­ти свою шкі­ру, аби вча­сно по­мі­ти­ти будь-які змі­ни й одра­зу звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря.

За­по­біг­ти не­га­тив­но­му впли­ву со­ня­чних про­ме­нів не над­то скла­дно. І для цьо­го вам не до­ве­де­ться пов­ся­кчас пе­ре­бу­ва­ти в тіні чи від­мов­ля­ти­ся від лі­тньої від­пус­тки!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.