НАШІ ДІТИ

Zhinka - - ЖІНКА -

Ко­ли ма­ля стає під­лі­тком...

Пер­ше, що варто під­кре­сли­ти: під­лі­тку ча­сто і са­мо­му важ­ко при­зви­ча­ї­ти­ся до се­бе но­во­го, адже йо­го «по­гли­на­ють» хви­лі змін — і фі­зи­чних пе­ре­тво­рень, і но­вих емо­цій­них від­чут­тів. Уже май­же до­ро­слі, во­ни пра­гнуть сво­бо­ди, але ще не зов­сім го­то­ві до від­по­від­аль­но­сті за неї. Цей вну­трі­шній кон­флікт і стає при­чи­ною бун­тар­ської по­ве­дін­ки під­лі­тків, яка по­ро­джує не­по­ро­зу­мі­н­ня та су­пе­ре­чки з ба­тька­ми. У цей час варто пам’ята­ти, що ди­ти­на про­хо­дить не­об­хі­дний етап до­ро­слі­ша­н­ня — це складний пе­рі­од і для неї, і для вас. Але він обов’яз­ко­во ми­не, і ви на­ла­го­ди­те вза­є­ми­ни уже як до­ро­слі осо­би­сто­сті. А по­ки що:

ПІДТРИМУЙТЕ ВЛА­СНУ ПОЗИТИВНУ ОБЕРІГАЙТЕ ВЛА­СНІ ПСИХОЛОГІЧНІ САМООЦІНКУ ЯК БА­ТЬКІВ ДИ­ТИ­НИ. КОРДОНИ. Якщо під­лі­ток Те, що від­бу­ва­є­ться з ва­шою ви­ма­гає вла­сної те­ри­то­рії із вла­сни­ми ди­ти­ною-під­лі­тком, — це при­ро­дний пра­ви­ла­ми, ви маєте право на свої. етап її роз­ви­тку, а не на­слід­ки «не­пра­виль­но­го» Не до­зво­ляй­те сі­сти со­бі на шию! ви­хо­ва­н­ня. НАДАВАЙТЕ БІЛЬ­ШЕ СВО­БО­ДИ. ПОВАЖАЙТЕ ПО­ТРЕ­БУ ПІДЛІТКА Іна­кше юний бун­тар усе одно ПСИ­ХО­ЛО­ГІ­ЧНО ВІДДІЛИТИСЯ спро­бує здо­бу­ти її си­лою. На­дав­ши ВІД ВАС. Йо­му це не­об­хі­дно, щоб до­зо­ва­ну й кон­тро­льо­ва­ну сво­бо­ду ста­ти са­мо­до­ста­тнім. Пе­рі­од «по­зи­тив­но­го до­бро­віль­но, ви збе­ре­же­те ба­тьків­ський сим­біо­зу» з ба­тька­ми, ко­ли ав­то­ри­тет і на­ла­го­ди­те більш ди­ти­на у всіх сфе­рах від них за­ле­жить, дру­жні й до­вір­ли­ві сто­сун­ки. за­вер­шу­є­ться ро­ків у 10–12. То­ді на­стає ПО­СТУ­ПО­ВО ДЕ­ЛЕ­ГУЙ­ТЕ ПІД­ЛІ­ТКУ етап «не­га­тив­но­го сим­біо­зу»: під­лі­ток КОН­ТРОЛЬ НАД РІ­ЗНИ­МИ опи­ра­є­ться ко­ли­шній за­ле­жно­сті СФЕРАМИ ЙО­ГО ЖИ­Т­ТЯ. Власний й шу­кає но­ві іде­а­ли се­ред одно­лі­тків, до­свід і по­мил­ки — най­кра­щі вчи­те­лі. орі­єн­ту­ю­чись на їхню дум­ку. Ва­ша фі­наль­на ме­та — обме­жи­ти Оскіль­ки основ­ною ре­фе­рен­тною втру­ча­н­ня у йо­го жи­т­тя тіль­ки екс­трен­ни­ми (чия дум­ка ва­жли­ва) гру­пою для ви­пад­ка­ми, ко­ли ви­ни­кне підлітка ста­ють не ба­тьки, а одно­лі­тки пі­до­зра у за­гро­зі здоров’ю. та чу­жі до­ро­слі, ПОСТАРАЙТЕСЯ ЗА­ЗДА­ЛЕ­ГІДЬ ГОЛОВНІ ЗА­ХИ­СНІ МЕХАНІЗМИ СФОР­МУ­ВА­ТИ ДОВ­КО­ЛА У ЦЬО­МУ ВІ­ЦІ — ОБМЕЖЕННЯ НЬО­ГО ГІДНЕ ОТОЧЕННЯ, у яко­му КОНТАКТУ ТА ГАЛЬМУВАННЯ. він лег­ко пе­ре­йма­ти­ме по­зи­тив­ні Не на­кле­юй­те яр­ли­ки, не зви­ну­ва­чуй­те жит­тє­ві на­ви­чки та зви­чки. Це бу­де на­ба­га­то підлітка у не­ува­жно­сті, не по­рів­нюй­те ко­ри­сні­ше, ніж ді­я­ти на­пря­му. з ін­ши­ми й не обра­жай­те

ДІТИ РОСТУТЬ. І ОСЬ НА­СТАЄ ТОЙ ЧАС «Х», КО­ЛИ МИЛЕ Й ЛАГІДНЕ МА­ЛЯ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА НЕЗГОВІРЛИВОГО, УПЕРТОГО І ЗУХВАЛОГО, АЛЕ У ТОЙ ЖЕ ЧАС УРАЗЛИВОГО ПІДЛІТКА,

ЯКИЙ ПО­СТІЙ­НО Й У ВСЬО­МУ ЧИ­НИТЬ НАПЕРЕКІР БАТЬКАМ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.