ПСИХОЛОГІЯ

Zhinka - - ЖІНКА -

Як до­по­мог­ти донь­ці ста­ти ща­сли­вою жін­кою

Чи не­се від­по­від­аль­ність ае­ро­порт за збе­ре­же­н­ня ба­га­жу па­са­жи­рів? Що ро­би­ти в ра­зі втра­ти або по­шко­дже­н­ня ба­га­жу?

Я.Б.: Ре­є­стра­ція па­са­жи­рів та оформ­ле­н­ня ба­га­жу здій­сню­є­ться пе­ре­ві­зни­ком або аген­том з об­слу­го­ву­ва­н­ня (від­по­від­но до до­го­во­ру пе­ре­ве­зе­н­ня). Пі­сля цьо­го са­ме пе­ре­ві­зник, а не ае­ро­порт, від­по­від­ає за ці­лі­сність за­ре­є­стро­ва­но­го ба­га­жу.

Якщо пі­сля при­льо­ту ви не отри­ма­ли свій ба­гаж або отри­ма­ли йо­го із за­ува­же­н­ня­ми до зов­ні­шньо­го ви­гля­ду чи вмі­сту, не­об­хі­дно не­гай­но (до ви­хо­ду із кон­троль­ної зо­ни ае­ро­пор­ту) офор­ми­ти акт про не­на­ле­жне пе­ре­ве­зе­н­ня ба­га­жу в офі­сі роз­шу­ку ба­га­жу ае­ро­пор­ту при­бу­т­тя.

У ви­пад­ку не­на­ле­жно­го пе­ре­ве­зе­н­ня ба­га­жу па­са­жир по­ви­нен на­ді­сла­ти пе­ре­ві­зни­ку пре­тен­зію не­гай­но пі­сля ви­яв­ле­н­ня по­шко­дже­н­ня або втра­ти вмі­сту (не пі­зні­ше 7 днів з да­ти отри­ма­н­ня ба­га­жу). У ви­пад­ку за­трим­ки в пе­ре­ве­зен­ні ба­га­жу пре­тен­зія по­вин­на бу­ти за­яв­ле­на про­тя­гом 21 ка­лен­дар­но­го дня з да­ти вру­че­н­ня ба­га­жу па­са­жи­ру.

Якщо ба­гаж не зна­йде­но про­тя­гом 21 дня, та тер­мін роз­шу­ку не по­дов­же­но (тер­мін роз­шу­ку ба­га­жу мо­же бу­ти по­дов­же­но на за­пит па­са­жи­ра), він вва­жа­є­ться втра­че­ним. Від­по­від­аль­ність авіа­ком­па­нії обме­жу­є­ться су­мою у $20 за 1 кг за­ре­є­стро­ва­но­го ба­га­жу, якщо ви не мо­же­те під­твер­ди­ти по­не­се­ні зби­тки до­ку­мен­таль­но — на­да­ти че­ки про вар­тість втра­че­них ре­чей. Якщо ви мо­же­те на­да­ти че­ки, які під­твер­дять при­дба­н­ня та вар­тість втра­че­них ре­чей, су­ма від­шко­ду­ва­н­ня мо­же ста­но­ви­ти 1131 СПЗ (СПЗ — спе­ці­аль­ні пра­ва за­по­зи­че­н­ня; ре­зерв­ний та пла­ті­жний за­сіб, що емі­ту­є­ться МВФ) або 42751 грн ста­ном на кві­тень 2018 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.