МАЄТЕ ПРАВО

Zhinka - - ЖІНКА -

Юри­ди­чна кон­суль­та­ція з акту­аль­них пи­тань

Як по­вер­ну­ти по­свід­че­н­ня во­дія пі­сля по­збав­ле­н­ня су­дом пра­ва ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми?

О.Б.:

Щоб отри­ма­ти тим­ча­со­во ви­лу­че­не за рі­ше­н­ням су­ду по­свід­че­н­ня во­дія пі­сля за­кін­че­н­ня стро­ку по­збав­ле­н­ня пра­ва ке­ру­ва­н­ня, во­дію по­трі­бно на­да­ти до­ку­мен­ти про про­хо­дже­н­ня по­за­чер­го­во­го ме­до­гля­ду що­до при­да­тно­сті до ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ним за­со­бом та про успі­шне скла­да­н­ня те­о­ре­ти­чно­го і пра­кти­чно­го іспи­тів в те­ри­то­рі­аль­но­му ор­га­ні з на­да­н­ня сер­ві­сних по­слуг МВС.

Звер­таю ува­гу, що у 2017 ро­ці бу­ли вне­се­ні змі­ни до «По­ло­же­н­ня про по­ря­док ви­да­чі по­свід­чень во­дія та до­пу­ску гро­ма­дян до ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми». Но­во­вве­де­н­ня пе­ред­ба­чає, що вперше по­свід­че­н­ня во­дія ви­да­є­ться стро­ком на 2 ро­ки. Якщо за цей строк во­дій вчи­нить біль­ше двох по­ру­шень ПДР, для обмі­ну «дво­рі­чних» во­дій­ських прав йо­му до­ве­де­ться скла­да­ти те­о­ре­ти­чні і пра­кти­чні іспи­ти. Якщо за цей час во­дія бу­де по­збав­ле­но пра­ва ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми, пі­сля ви­ко­на­н­ня від­по­від­но­го рі­ше­н­ня су­ду, а та­кож скла­да­н­ня іспи­тів, та­ко­му во­дію зно­ву ви­да­дуть «дво­рі­чні» во­дій­ські пра­ва.

Чи маю я право взя­ти на ро­бо­ті від­пус­тку для на­пи­са­н­ня ди­плом­ної ро­бо­ти? О.Б.: Сту­ден­там, які на­вча­ю­ться у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах, на­да­є­ться до­да­тко­ва від­пус­тка у зв’яз­ку з на­вча­н­ням. Зокре­ма, на пе­рі­од під­го­тов­ки та за­хи­сту ди­плом­но­го про­е­кту (ро­бо­ти) сту­ден­там, які на­вча­ю­ться у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах з ве­чір­ньою та за­о­чною фор­ма­ми на­вча­н­ня пер­шо­го та дру­го­го рів­нів акре­ди­та­ції — 2 мі­ся­ці, а у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах тре­тьо­го та че­твер­то­го рів­нів акре­ди­та­ції — 4 мі­ся­ці.

Над­си­лай­те свої за­пи­та­н­ня за адре­сою: 03047, Ки­їв-47, про­спект Перемоги, 50. Ре­да­кція жур­на­лу «Жін­ка».

Або еле­ктрон­ною по­штою: zhinka@pressa.gov.ua Че­рез бор­ги ви­ко­на­вча слу­жба на­кла­ла арешт на усе моє май­но, але я ні­чим не во­ло­дів. Те­пер ме­ні тре­ба прийня­ти спад­щи­ну.

Чи озна­чає це, що на спад­щи­ну ав­то­ма­ти­чно по­ши­ри­ться арешт?

Я.Б.: За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» пе­ред­ба­че­но, що на­віть у ра­зі від­су­тно­сті май­на для стя­гне­н­ня та по­вер­не­н­ня ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та стя­гу­ва­чу, арешт на май­но бор­жни­ка не зні­ма­є­ться.

У свою чер­гу, якщо до скла­ду спад­ко­во­го май­на вхо­дить не­ру­хо­ме май­но, но­та­рі­ус, пі­сля ви­да­чі сві­до­цтва про право на спад­щи­ну, ре­є­струє право вла­сно­сті за спад­ко­єм­цем, а та­кож вно­сить об­тя­же­н­ня (арешт) на не­ру­хо­ме май­но до дер­жав­но­го ре­є­стру ре­чо­вих прав. З мо­мен­ту отри­ма­н­ня ви­ко­нав­чим ор­га­ном ві­до­мо­стей про на­яв­ність май­на у бор­жни­ка, ви­ко­на­вець роз­по­чи­нає від­по­від­ні дії що­до стя­гне­н­ня.

За­зви­чай но­та­рі­у­си до мо­мен­ту ви­да­чі сві­до­цтва про право на спад­щи­ну ре­ко­мен­ду­ють з’ясу­ва­ти мож ли­вість ви­рі­ше­н­ня про­блем­но­го пи­та­н­ня між бор­жни­ком та ор­га­ном, який здій­снює при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­шень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.