ЗООСВІТ

Ма­лень­ка бджіл­ка…»

Zhinka - - ЖІНКА -

Чо­му бджіл на­зи­ва­ють «бо­жи­ми пта­шка­ми»?

Цві­ті­н­ня у роз­па­лі, і са­ме час пер­шо­го со­лод­ко­го вро­жаю. Трав­не­вий, або як ча­сто на­зи­ва­ють ма­йо­вий, мед най­ко­ри­сні­ший за усі на­сту­пні взя­тки. І все завдяки бджо­лам, які до ву­ли­ка при­но­сять до­бір­ні при­ро­дні не­кта­ри, со­лод і пи­лок.

«БОЖА ПТАШКА» Бджо­ли з не­за­пам’ятних ча­сів ті­сно «спів­пра­цю­ють» з лю­ди­ною та окрім Ан­тар­кти­ди жи­вуть на усіх п’яти кон­ти­нен­тах. Щоб при­ру­чи­ти ці­ле сі­мей­ство, дав­ні слов’яни при­крі­плю­ва­ли до стов­бу­рів де­рев спе­ці­аль­ні ко­ло­ди­ду­плян­ки. Зна­йти ні­чий ди­кий рій уже в ті часи бу­ло не­лег­ко, на­віть у глу­хо­му лі­сі ко­жен мав свою, по­зна­че­ну окре­мим тав­ром, ко­ма­ши­ну ро­ди­ну.

Са­ма ж по­ява бджіл у жит­ті на­ших пред­ків ові­я­на де­ся­тка­ми ле­генд та обра­зів. Цих комах пов’язу­ва­ли із по­ча­тком сві­ту, вва­жа­ли про­ві­сни­ка­ми ве­сни, сим­во­лом пра­цьо­ви­то­сті, ро­дю­чо­сті, му­дро­сті, чи­сто­ти ду­ші…

В укра­їн­ській міфології бджо­лу на­зи­ва­ють «бо­жою пта­шкою» — по­мі­чни­цею Все­ви­шньо­го. Са­ме зі сліз Ісу­са Хри­ста, яки­ми опла­ку­вав свій путь на Гол­го­фу, як іде­ться у ле­ген­ді, з’яви­ла­ся ко­ма­ха. За ін­ши­ми пе­ре­ка­за­ми, бджо­ла при­ле­ті­ла із да­ле­ких кра­їв на про­ха­н­ня Ма­те­рі Бо­жої.

Мед, го­лов­ний про­дукт бджіль­ни­цтва, здав­на вва­жа­ли улю­бле­ною їжею бо­гів, і до­ни­ні він за­ли­ша­є­ться у на­шо­му ра­ціо­ні не­від’єм­ним ком­по­нен­том свя­тко­во-обря­до­во­го сто­лу: йо­го до­да­ють до ку­ті, ко­ли­ва (по­ми­наль­ної ку­ті), пе­чуть ме­дів­ни­ки та ме­до­ве пе­чи­во (кор­жи­ки). А ці­лю­щі вла­сти­во­сті зро­би­ли мед не­за­мін­ним і по­пу­ляр­ним ком­по­нен­том лі­ків у на­ро­дній ме­ди­ци­ні.

17 кві­тня, за обря­до­вим ка­лен­да­рем, від­зна­ча­ли бджо­ли­не свя­то — день Зо­си­ма. Етно­граф, фоль­кло­рист Оле­кса Во­ро­пай пи­ше, що у цей день па­сі­чни­ки тра­ди­цій­но при­мов­ля­ли: «Го­спо­ди Бо­же, бла­го­сло­ви і мо­їм бджо­лам за­ча­ти ді­ло ро­би­ти на ча­сті рої, на гу­сті ме­ди, від во­ло­ги зем­ної, і від ро­си не­бе­сної, і від усіх

зел кві­ту­чих». До за­мов­ля­н­ня та мо­ли­тов бджо­ля­рі вда­ва­ли­ся і під час пер­шо­го ви­пу­ска­н­ня комах на­ве­сні та ви­но­су ву­ли­ків на «сто­я­н­ня» — усе

СОЛОДКИЙ МЕД І ГОСТРЕ ЖАЛО — ДВІ ВИЗНАЧАЛЬНІ ОСО­БЛИ­ВО­СТІ УНІКАЛЬНИХ У ПРИ­РО­ДІ ТА КУЛЬТОВИХ У МІФОЛОГІЇ КОМАХ — БДЖІЛ. ТОЖ ЗАХОПЛЮВАТИСЬ МАЛЕНЬКИМИ ТРУДІВНИЦЯМИ ЧИ НАСТОРОЖУВАТИСЬ, ПО­ЧУВ­ШИ ЗНАЙОМЕ ДЗИЖЧАННЯ?

за­ра­ди плі­дно­го роз­мно­же­н­ня, за­хи­сту від нав­ро­чень, на­па­ду чу­жих бджіл або ж уте­чі сво­їх у па­сі­ку су­сі­да, а го­лов­не — ще­дро­го ме­до­збо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.