Асciя АХАТ, скри­паль­ка:

Zhinka - - ТЕМА НОМЕРА -

— Для ме­не сім’я зав­жди на пер­шо­му мі­сці. У жит­ті тра­пля­ло­ся ба­га­то зле­тів і па­дінь, і в та­кі мо­мен­ти мої рі­дні зав­жди бу­ли по­руч. Ко­ли ме­ні на­бри­дло штов­ха­ти­ся лі­ктя­ми й до­во­ди­ти, що чо­гось вар­та у шоу-бі­зне­сі, хо­ті­ла пі­ти зі сце­ни. Але чо­ло­вік ска­зав: «Як ма­ма ти се­бе вже ре­а­лі­зу­ва­ла, а як му­зи­кант — ні. Якщо за­раз усе ки­неш, ду­же шко­ду­ва­ти­меш». Вза­га­лі істо­рія мо­го зна­йом­ства з Іго­рем кар­мі­чна. Це ста­ло­ся бі­ля ме­тро. Він їхав на ав­то, я пе­ре­хо­ди­ла до­ро­гу зі скри­пкою в ру­ках, щоб спу­сти­ти­ся в під­зем­ку. Ігор за­про­по­ну­вав під­вез­ти — я від­мо­ви­ла­ся. Але він так щи­ро про­дов­жив при­про­шу­ва­ти, що я та­ки по­го­ди­ла­ся. На­сту­пно­го дня про­ки­ну­ла­ся з від­чу­т­тям сво­бо­ди й щастя.

А яки­ми ди­во­ви­жни­ми бу­ли мої емо­ції, ко­ли на­ро­див­ся син!.. Я бу­ла ду­же мо­ло­дою, у ме­не дух за­хо­плю­ва­ло від са­мої дум­ки, що ста­ла ма­мою. Зда­ва­ло­ся, я єди­на у ці­ло­му сві­ті, ко­му це вда­ло­ся (смі­є­ться). Від­то­ді я по­ча­ла по-ін­шо­му ста­ви­ти­ся і до сво­єї ма­ми — зба­гну­ла, яке щастя, що во­на

є у мо­є­му жит­ті. На­ро­дже­н­ня дру­го­го си­на бу­ло вже більш осми­сле­ним, але та­ким же ба­жа­ним. Пі­дго­ту­ва­ла Лю­дми­ла Кра­ско

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.