Лай­фха­ки успі­шної ма­ми

Zhinka - - ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ -

Де­ле­гуй­те пов­но­ва­же­н­ня.

Не бій­те­ся до­ві­ря­ти ді­тей чо­ло­ві­ко­ві, ба­бу­сям, се­страм чи бра­там. На­віть якщо ваш чо­ло­вік пра­цює з ран­ку до ве­чо­ра, це не при­від уни­ка­ти спіл­ку­ва­н­ня з ди­ти­ною! У вас та­кий са­мий ро­бо­чий гра­фік — при­би­ра­н­ня, го­ту­ва­н­ня, до­гляд за ма­лю­ком і не­рід­ко — ще й ні­чна змі­на.

Тайм-ме­не­джмент. Уже з дру­го­го мі­ся­ця жи­т­тя ма­лю­ка по­чи­най­те скла­да­ти спи­ски справ з кон­кре­тним тай­мін­гом і не за­бу­вай­те про час для се­бе! Ко­ре­гуй­те гра­фік за по­тре­би, адже ма­люк зав­жди на пер­шо­му мі­сці. Зго­дом на­віть не по­мі­ти­те, як на­вчи­те­ся під­ла­што­ву­ва­ти­ся один під одно­го, — і все ви­хо­ди­ти­ме гар­мо­ній­но і чі­тко.

Не за­бу­вай­те про чо­ло­ві­ка! Ча­сто су­ча­сні ма­ми настільки фа­на­ті­ють від сво­їх ма­лю­ків і так гли­бо­ко роз­чи­ня­ю­ться в них, що за­бу­ва­ють про най­го­лов­ні­шу лю­ди­ну, без ко­трої ща­сли­ве ма­те­рин­ство про­сто не від­бу­ло­ся…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.