Лай­фха­ки успі­шної ма­ми

Zhinka - - ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ -

Ма­ма має за­ли­ша­ти­ся актив­ною і по­стій­но роз­ви­ва­ти­ся. То­ді й ди­ти­ні зав­жди бу­де з нею ці­ка­во.

Якою ви хо­че­те бу­ти в очах сво­єї до­ро­слої ди­ти­ни? По­ду­май­те, що по­трі­бно зро­би­ти, аби від­по­від­а­ти цьо­му обра­зу.

Ані сло­ва про ро­бо­ту, ко­ли ви із сім’єю! Для гар­мо­нії в ро­ди­ні, за­ли­шай­те про­фе­сій­ні пи­та­н­ня за по­ро­гом.

Спро­буй­те ма­кси­маль­но за­лу­ча­ти по­мі­чни­ків у будь­яких до­ма­шніх спра­вах — так ви ви­гра­є­те біль­ше ча­су для се­бе і спіл­ку­ва­н­ня з ді­тьми та чо­ло­ві­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.