МА­ТЕ­РІ-ОДИНАЧКИ

Zhinka - - ОЧЕВИДНЕ-НЕЙМОВІРНЕ - Юлія Ше­кет

Так чи іна­кше, у про­це­сі на­ро­дже­н­ня та ча­сто ви­хо­ва­н­ня бе­руть участь двоє: він і во­на. Але існує в при­ро­ді та­ке яви­ще як пар­те­но­ге­нез (від гре­цько­го «пар­те­нос» — ді­ва): роз­мно­же­н­ня за до­по­мо­гою ли­ше жі­но­чих осо­бин. У певних ви­дів ро­слин, чле­ни­сто­но­гих, зем­но­во­дних, ре­пти­лій ба на­віть пта­хів пар­те­но­ге­нез є си­ту­а­тив­ним: жі­но­чі ста­те­ві клі­ти­ни роз­ви­ва­ю­ться у до­ро­сло­му ор­га­ні­змі без за­плі­дне­н­ня, ко­ли не­об­хі­дно осо­бли­во швид­ко збіль­ши­ти по­пу­ля­цію або ж ма­ють мі­сце «про­бле­ми із сам­ця­ми». Ска­жі­мо, са­ме та­ким чи­ном з’яви­ла­ся ди­ти­на в аку­ли, котра пе­ре­бу­ва­ла в ре­зер­ву­а­рі зоо­пар­ку у Не­бра­сці са­мо­тньо, без па­ри. Зда­тні на по­ді­бне «ди­во» й ко­мод­ські ва­ра­ни: їхній ор­га­нізм мі­стить спе­ці­аль­ну ре­чо­ви­ну — по­ло­цит, що має зда­тність за­мість спер­ми за­плі­дню­ва­ти яй­це­клі­ти­ну й ство­рю­ва­ти з неї ем­бріон.

Але існу­ють і тварини, для яких цей спо­сіб роз­мно­же­н­ня — основ­ний, і се­ред по­пу­ля­ції яких є тіль­ки сам­ки. Ко­ло­вер­тки кла­су Bdelloidea не ма­ють сам­ців. Во­ни ма­ють змо­гу «бу­ти пар­тне­ра­ми са­мим со­бі» завдяки то­му, що зда­тні вклю­ча­ти до сво­го ДНК ге­ни ор­га­ні­змів, що во­ни їх спо­жи­ли: від ба­кте­рій та гри­бів до ро­слин і ча­сти­нок тва­рин. Та­ким чи­ном во­ни існу­ють уже міль­йо­ни ро­ків, і «не­по­ро­чне роз­мно­же­н­ня» дає їм сут­тє­ву пе­ре­ва­гу у швид­ко­сті за­се­ле­н­ня се­ре­до­ви­ща та роз­ма­ї­т­тя ви­дів.

Ко­мод­ський ва­ран

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.