В ОЧІКУВАННІ ЛІ­ТА

ПО­РА­ДИ З ДО­ГЛЯ­ДУ ЗА ТІЛОМ ТА ДОБІРКА ОСТАННІХ ТРЕНДІВ МАКІЯЖУ. ЩО ПО­ТРІ­БНО ЗНА­ТИ (І РО­БИ­ТИ), АБИ МАТИ МОДНИЙ І ПРИВАБЛИВИЙ ВИ­ГЛЯД ЦЬОГОРІЧНОГО СЕ­ЗО­НУ ВІД­ПУ­СТОК.

Zhinka - - КРАСА -

БЕРІТЬСЯ ЗА ТІЛО

Як пра­ви­ло, жін­ки при­ді­ля­ють ті­лу (осо­бли­во взим­ку) не так ба­га­то ува­ги, як шкі­рі облич­чя та во­лос­сю. Але ще є час усе ви­пра­ви­ти!

ГРУДИ. Ні­жна зо­на — будь-які про­це­ду­ри тут слід ро­би­ти вкрай обе­ре­жно. Для очи­ще­н­ня ви­ко­ри­сто­вуй­те ні­жне ми­ло, крем­ге­лі з ефе­ктом лі­фтин­гу. У яко­сті СПА-про­це­ду­ри ви­ко­нуй­те лег­кий ма­саж з олій­ка­ми.

РУ­КИ. Са­ме пе­ре­д­пліч­чя й лі­кті мо­жуть ви­да­ти те, на­скіль­ки до­бре жін­ка до­гля­дає се­бе. То­му пе­ре­стра­хуй­те­ся: на­но­сьте жи­виль­ний крем на зга­да­ні ви­ще ді­лян­ки мі­ні­мум дві­чі на день.

НІЖКИ. Скраб і будь-який жи­виль­ний за­сіб — най­кра­ще по­єд­на­н­ня для ці­єї зо­ни. Для більш гли­бо­ко­го ефе­кту обро­біть ексфо­лі­ан­том су­ху шкі­ру ще пе­ред ми­т­тям.

СТЕГНА ТА СІДНИЦІ. Ці зо­ни за пра­вом вва­жа­ю­ться най­про­блем­ні­ши­ми. Під­три­му­ва­ти шкі­ру в то­ну­сі до­по­мо­жуть се­ан­си обгор­та­н­ня ко­жні 2-3 мі­ся­ці з на­сту­пним ма­са­жем, які мо­жна про­ве­сти й удо­ма са­мо­стій­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.