МА­КІ­ЯЖ:

трен­ди се­зо­ну

Zhinka - - КРАСА - Ганна Терн

1

УСЕ, ЩО БЛИЩИТЬ

Уже не пер­ший се­зон блиск — на пі­ку по­пу­ляр­но­сті. Ство­ри­ти яскра­вий образ для гу­чної ве­чір­ки до­по­мо­жуть різні бли­скі­тки: кру­пні­шої фра­кції глі­те­ри рі­зно­ма­ні­тної фор­ми та дрі­бні­ші ши­ме­ри для більш де­лі­ка­тно­го і ви­тон­че­но­го сяй­ва. Глі­тер ви­ко­ри­сто­ву­ють за­раз як са­мо­до­ста­тній еле­мент макіяжу або як акцент, на­при­клад, за кон­ту­ром верх­ньої губи чи по ни­жній по­ві­ці, на­віть по­кри­ва­ють ним вії. Най­більш смі­ли­вим пі­ді­йдуть аплі­ка­ції з па­є­тка­ми, на­ми­стин­ка­ми, кри­ста­ла­ми — для вра­жа­ю­чо­го ефе­кту до осо­бли­вої на­го­ди. СЯЮЧА ШКІ­РА

До­да­ти бли­ску мо­жна не тіль­ки глі­те­ра­ми й ши­ме­ра­ми — для ство­ре­н­ня більш ви­тон­че­но­го кла­си­чно­го обра­зу (для ви­пу­скно­го ба­лу, при­мі­ром) до­ста­тньо хай­лай­те­ра. Ефект во­ло­гої шкі­ри мо­жна ство­ри­ти, на­но­ся­чи у яко­сті осно­ви зво­ло­жу­ю­чий крем чи олій­ний прай­мер під хай­лай­тер або під то­наль­ний крем з ефе­ктом ме­ре­хті­н­ня. Але пам’ятай­те: сяяти шкі­ра має ні­би зсе­ре­ди­ни — по­трі­бен ефект здо­ро­вої, а не ли­ску­чої жир­ної шкі­ри.

Хай­лай­тер — уні­вер­саль­ний за­сіб. До­по­мо­же при­хо­ва­ти слі­ди вто­ми, по­лі­пши­ти тон шкі­ри і на­віть ві­зу­аль­но ско­ри­гу­ва­ти облич­чя:

пу­дро­ві текс­ту­ри по­трі­бно на­но­си­ти на ви­ли­ці пен­злем;

кре­мо­ві — під бро­ва­ми, щоб «від­кри­ти» по­гляд, і на «га­ло­чку» над верх­ньою гу­бою, щоб ві­зу­аль­но до­да­ти їй об’єму;

рід­кі змі­шу­ють з то­наль­ним кре­мом, аби до­да­ти шкі­рі при­ро­дньо­го ся­я­н­ня;

за­со­бом з брон­зо­вим від­тін­ком під­кре­слю­ють ви­ли­ці, а із зо­ло­та­вим — спин­ку но­са.

3

ЯСКРАВІ ТІНІ

Куль­то­вий ма­кі­яж 60-х — яскраві бар­ви на очах — трі­ум­фаль­но по­вер­нув­ся! Ско­ри­стай­те­ся яскра­во-бла­ки­тни­ми від­тін­ка­ми, роз­ту­шу­вав­ши їх чи ли­шив­ши без пе­ре­хо­дів на по­ві­ках, або й про­сто ле­гень­ко про­ве­діть паль­цем над та під очи­ма. Текс­ту­ра зго­ди­ться бу­дья­ка — глян­це­ва, ма­то­ва. Прийня­тні і ком­бі­на­ції: сві­тло-зе­ле­ні на верх­ні по­ві­ки і ні­жно-бла­ки­тні — на ни­жні. Або спро­буй­те до­да­ти ко­льо­ро­ві акцен­ти на са­мі вії, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи туш, при­мі­ром, си­ньо­го ко­льо­ру.

4

СТРІЛКИ: ШИРОКИЙ ВИ­БІР

Їх не обов’яз­ко­во ро­би­ти рів­ни­ми. Цьо­го ве­сня­но­лі­тньо­го се­зо­ну спро­буй­те но­ві фор­ми й ори­гі­наль­ні де­та­лі: по­двій­ну під­вод­ку, ши­ро­кі стрілки, за­о­кру­гле­ні, «ко­ша­че око», ко­ли верх­ня і ни­жня лі­нії по­чи­на­ю­ться із се­ре­ди­ни по­ві­ки. Ек­спе­ри­мен­туй­те, по-рі­зно­му за­кру­чу­ю­чи кін­чи­ки стрі­лок.

БЛИСК — НЕ ТІЛЬ­КИ ЧЕРВОНИЙ

Кла­си­чну ма­то­ву чер­во­ну помаду ві­за­жи­сти ре­ко­мен­ду­ють за­ли­ши­ти на по­тім, а влі­тку обирати глян­це­ві текс­ту­ри: ни­ні у трен­ді ефект во­ло­гих губ. А крім чер­во­но­го про­по­ну­ють обирати різні від­тін­ки мор­квя­но­го, тем­но-ко­ри­чне­во­го, ню­до­во­го (ті­ле­сно­го) й брон­зо­во­го ме­та­лі­ку з ме­ре­хтли­ви­ми іскор­ка­ми ши­ме­ру. З ми­ну­ло­го се­зо­ну ра­дять за­ли­ши­ти та­уп — су­міш при­глу­ше­них сі­ро­го та ко­ри­чне­во­го ко­льо­рів, а та­кож до­да­ти уль­тра­фі­о­ле­то­вий — хіт се­зо­ну й один з го­лов­них трендів як у фешн, так і в б’юті ін­ду­стрії.

ФАРБУЄМО ГУБИ:

стиль­ні лай­фха­ки

Гра­ді­єн­тний ма­кі­яж. Най­про­сті­ший спо­сіб зро­би­ти ори­гі­наль­не ом­бре — ство­ри­ти ефект «по­ці­лун­ку»: на­не­сіть у центр губ помаду на­си­че­но­го від­тін­ку та паль­цем роз­ту­шуй­те її до ку­ти­ків.

«Ві­ніл». По­крий­те губи ма­то­вою по­ма­дою на­си­че­но­го від­тін­ку, ма­кси­маль­но чі­тко про­ма­льо­ву­ю­чи кон­ту­ри, а звер­ху на­не­сіть гу­стий про­зо­рий блиск для губ. Очі у та­ко­му ви­пад­ку вза­га­лі не фар­буй­те та на­дай­те шкі­рі облич­чя ідеально ма­то­вий тон — тіль­ки так отри­ма­є­те по­трі­бний wow-ефект.

Во­ло­гий блиск. Ще з ми­ну­ло­го се­зо­ну б’юті-екс­пер­ти ра­дять лі­тній хіт: на­не­сіть тон­ким ша­ром помаду ню­до­во­го то­ну, а по­тім паль­ця­ми або спе­ці­аль­ним пен­злем роз­по­ді­літь звер­ху жир­ний бальзам для губ. Ва­жли­во ви­бра­ти при цьо­му по­трі­бний від­ті­нок по­ма­ди, щоб губи не ста­ли блі­ди­ми. Сві­жість і при­род- НА­НЕ­СІТЬ ТОНКИЙ ШАР ПЕРЛАМУТРОВИХ ТІНЕЙ ДЛЯ ПОВІК У ЯКО­СТІ ШИ­МЕ­РУ ЗВЕР­ХУ УЛЮБЛЕНОЇ ПО­МА­ДИ,

АБИ ВА­ШІ ГУБИ МАГІЧНО ЗАСЯЯЛИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.