СУ­КНЯ

Zhinka - - ВИКРІЙКА -

РОЗМІРИ 52 (ОГ 104 см, ОТ 86, ОС 110) 48 (ОГ 96 см, ОТ 78, ОС 102)

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

Креп-са­тин 2,7/2,9 м зав­шир­шки 140 см; флі­зе­лін G 785; по­тай­на за­стіб­ка-бли­скав­ка зав­довж­ки 40 см спе­ці­аль­на ла­пка швей­ної ма­ши­ни для її при­ши­ва­н­ня.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТКАНИНИ:

лег­кі пла­т­тя­ні тканини, що м’яко дра­пі­ру­ю­ться.

ПАПЕРОВА ВИ­КРІЙ­КА Пе­ре­зня­ти де­та­лі ви­крій­ки.

На де­та­лі 1 звер­ну­ти ува­гу на по­зна­чки-стрілки та про­ста­ви­ти їх від­по­від­но лі­ні­ям ви­крій­ки.

ПРИПУСКИ На шви і по зрі­зах — 1,5 см, на під­гин ни­зу по­ло­тнищ — 4 см, на під­гин ни­зу ру­ка­вів — 2 см.

РОЗКРІЙ 1 – пе­ред 2х

2 – пе­ре­дній при­ши­тий по­яс зі зги­ном 2х 3 – спин­ка 2х

4 – за­дній при­ши­тий по­яс зі зги­ном 4х

5 – пе­ре­днє по­ло­тни­ще зі зги­ном 1х

6 – за­днє по­ло­тни­ще зі зги­ном 2х

7 – ру­кав 2х

5 – об­шив­ка пройми пе­ре­ду 2х

6 – об­шив­ка пройми спин­ки 2х Про­клад­ка: див. план роз­клад­ки

ПРО­КЛАД­КА: див. план роз­клад­ки. Про­клад­ку при­пра­су­ва­ти до зов­ні­шніх де­та­лей при­ши­то­го по­ясу.

ХІД РО­БО­ТИ

1 На де­та­лях спин­ки зши­ти ви­то­чки. Гли­би­ни ви­то­чок за­пра­су­ва­ти до лі­нії середнього шва. На де­та­лях пе­ре­ду за­кла­сти і за­ме­та­ти склад­ки за на­прям­ком стрі­лок.

2 Ви­ко­на­ти пле­чо­ві шви (кон­троль­на по­зна­чка 1). На ку­тках зрі­за­ти припуски нав­ско­си. Припуски швів роз­пра­су­ва­ти.

3 Су­ціль­но­кро­є­ні об­шив­ки гор­ло­ви­ни від­вер­ну­ти за лі­ні­я­ми зги­нів на ви­во­рі­тний бік, але зги­ни не при­пра­со­ву­ва­ти. Кін­ці об­ши­вок при­ме­та­ти. Вну­трі­шні зрі­зи об­ши­вок при­ши­ти до при­пу­сків пле­чо­вих швів.

4. Пра­ву де­таль пе­ре­ду на­кла­сти на лі­ву так. щоб лі­нії се­ре­ди­ни пе­ре­ду збі­гли­ся, і зме­та­ти ни­жні зрі­зи.

5. Ви­ко­на­ти бо­ко­ві шви, та­кож і на об­шив­ках пройм.

6. При­пуск на під­гин ни­зу ко­жно­го ру­ка­ва за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік і при­ши­ти вру­чну по­тай­ни­ми не­за­тя­гне­ни­ми стіб­ка­ми. Ру­кав вши­ти у про­йму ви­ще по­пе­ре­чної по­зна­чки. Об­шив­ку пройми скла­сти з вер­хом су­кні ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми і при­крі­пи­ти до зрі­зу пройми шпиль­ка­ми, при цьо­му кін­ці об­шив­ки ле­жать звер­ху ни­жньо­го краю ру­ка­ва. Уздовж зрі­зу пройми про­кла­сти стро­чку. Припуски швів зрі­за­ти близь­ко до стро­чки. Об­шив­ку від­гор­ну­ти вго­ру та на­стро­чи­ти на припуски шва близь­ко до шва. Об­шив­ку від­гор­ну­ти на ви­во­рі­тний бік. Вну­трі­шній зріз об­шив­ки при­ши­ти до при­пу­сків бо­ко­вих швів.

7 На по­ло­тни­щах за­кла­сти і за­ме­та­ти склад­ки у на­прям­ку стрі­лок.

8 На по­ло­тни­щах ви­ко­на­ти бо­ко­ві шви. На зов­ні­шніх і вну­трі­шніх де­та­лях при­ши­то­го по­яса ви­ко­на­ти бо­ко­ві шви.

9 Зов­ні­шній по­яс при­ши­ти до верх­ньо­го зрі­зу спі­дни­ці. Припуски шва за­пра­су­ва­ти на по­яс.

Верх су­кні при­ме­та­ти до верх­ньо­го зрі­зу по­яса. Вну­трі­шній по­яс на­кла­сти на зов­ні­шній звер­ху вер­ху су­кні і зши­ти верх­ні зрі­зи по­ясів. Вну­трі­шній по­яс від­гор­ну­ти на ви­во­рі­тний бік, під­гор­ну­ти і при­ши­ти швом при­ши­ва­н­ня.

10 По­тай­ну за­стіб­ку-бли­скав­ку при­ши­ти уздовж се­ре­дніх зрі­зів де­та­лей спин­ки та по­яса. Верх­ні кін­ці тасьм за­стіб­ки-бли­скав­ки під­гор­ну­ти і при­ши­ти. Ви­ко­на­ти се­ре­дній шов спин­ки від ни­жньо­го зрі­зу до по­тай­ної за­стіб­ки на бли­скав­ку.

11 При­пуск на під­гин ни­зу за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік і при­ши­ти ру­ка­ми по­тай­ни­ми не за­тя­гне­ни­ми стіб­ка­ми.

Тка­ни­ну скла­сти удвоє, ли­цьо­вим бо­ком все­ре­ди­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.