До ви­пу­скно­го ба­лу ГО­ТО­ВІ!

КВІТИ — НЕОДМІННИЙ АТРИБУТ СВЯ­ТА, ОСО­БЛИ­ВО ПЕР­ШО­ГО БА­ЛУ! ГАДАЄМО, НЕ­ВЕ­ЛИ­ЧКА БУТОНЬЄРКА АБО ВІ­НОК З НІЖНИХ ЖИ­ВИХ КВІ­ТІВ ДОДАДУТЬ ВАШОМУ ОБРА­ЗУ ОСО­БЛИ­ВОЇ РОМАНТИКИ.

Zhinka - - РУКОДІЛЛЯ - На­та­лія Ре­за­но­ва, фло­рист www.facebook.com/sovkusom.kiev www.instagram.com/sovkusom.kiev

1 Пі­дго­туй­те жи­ві квіти, які ви обра­ли для бу­то­ньєр­ки або ві­но­чка, із за­па­сом. Для цьо­го обріж­те їх до по­трі­бної вам дов­жи­ни (7-8 см + 2-3 см на за­пас) і по­став­те у во­ду хо­ча б на 12 го­дин (за мо­жли­во­сті до­дай­те кон­сер­вант-піджив­ле­н­ня для жи­вих зрі­за­них кві­тів, який мо­жна при­дба­ти у са­до­вих цен­трах чи фло­ри­сти­чних крам­ни­цях).

2 Пі­дго­тов­ле­ні квіти, гі­ло­чки де­ко­ра­тив­ної зе­ле­ні й ки­ти­ці ягід збе­ріть у не­ве­ли­чкий бу­ке­тик, за мо­жли­во­сті укла­да­ю­чи квіти бу­то­на­ми до се­бе так, щоб зво­ро­тний бік бу­ке­та ви­йшов пло­ским — цим бо­ком бутоньєрка крі­пи­ти­ме­ться до одя­гу. Для зру­чно­сті за­фі­ксуй­те бу­ке­тик, зв’язав­ши сте­бла цу­пкою ни­ткою. Бутоньєрка має ви­йти не над­то ве­ли­кою і гро­мі­зд­кою, щоб її бу­ло зру­чно фі­ксу­ва­ти на одя­зі (ма­кси­маль­на ви­со­та — 10-12 см). 3 Ніж­ку мі­ні-бу­ке­ти­ка обгор­ніть тейп-стрі­чкою: роз­та­шо­вуй­те тейп-стрі­чку клей­ким бо­ком все­ре­ди­ну по від­но­шен­ню до ніжки бу­то­ньєр­ки, мі­цно на­тя­гу­ю­чи стрі­чку. Бутоньєрка май­же го­то­ва. 4 За­де­ко­руй­те за­тей­по­ва­ну ніж­ку атла­сною стрі­чкою або ме­ре­жи­вом від­по­від­но­го ко­льо­ру. За­фі­ксу­ва­ти «хво­сти­ки» стрі­чки або ме­ре­жи­ва мо­жна зви­чай­ни­ми кра­ве­цьки­ми шпиль­ка­ми, устром­лю­ю­чи їх на­віть у сте­бла кві­тів. Го­лов­не, щоб го­стрий кін­чик шпиль­ки мі­цно три­мав стрі­чку і був на­дій­но при­хо­ва­ний все­ре­ди­ні ніжки бу­то­ньєр­ки, аби її вла­сни­ця не вко­ло­ла­ся.

5 За­ли­ша­є­ться при­ши­ти бу­лав­ку-крі­пле­н­ня. Кра­ще роз­та­шу­ва­ти її вго­рі у осно­ви ніжки бу­ке­та, при­хо­ву­ю­чи за сте­бла­ми кві­тів, — так бутоньєрка кра­ще три­ма­ти­ме­ться на одя­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.