Як ви­го­то­ви­ти при­кра­су для во­лос­ся

Zhinka - - РУКОДІЛЛЯ -

Ві­но­чок або при­кра­су для во­лос­ся зро­би­ти де­що скла­дні­ше за бу­то­ньєр­ку, але прин­цип той са­мий — те­хні­ка тей­пу­ва­н­ня.

Для ви­го­тов­ле­н­ня осно­ви ві­но­чка за­мі­ряй­те окру­жність го­ло­ви і пі­дго­туй­те від­рі­зок фло­ри­сти­чно­го дро­ту по­трі­бної дов­жи­ни (+2-3 см для оформ­ле­н­ня кін­ців). Огор­ніть дріт тейп-стрі­чкою

по всій дов­жи­ні, зги­на­ю­чи у пів­ко­ло, а на кін­цях зро­біть не­ве­ли­чкі пе­тель­ки — у ці пе­тель­ки ви зго­дом вста­ви­те стрі­чку або ре­зин­ку, щоб за­фі­ксу­ва­ти ві­но­чок на го­ло­ві.

Ма­ю­чи осно­ву, мо­жна бра­ти­ся до ком­по­ну­ва­н­ня кві­тко­вої ком­по­зи­ції: за­ле­жно від обра­зу, при­крі­плюй­те ко­жну де­таль до осно­ви тейп-стрі­чкою. Якщо ба­жа­є­те зро­би­ти пов­но­цін­ний ві­но­чок, квіти і гі­ло­чки зе­ле­ні ма­ють роз­по­ді­ля­ти­ся по всій осно­ві рів­но­мір­но. Якщо за за­ду­мом за­чі­ску має оздо­блю­ва­ти аси­ме­три­чна при­кра­са, фі­ксуй­те квіти до осно­ви від­по­від­но тіль­ки з одно­го бо­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.