СВІТЛІ ІДЕЇ:

оформ­ле­н­ня са­до­вих ве­чі­рок

Zhinka - - ПОБУТОВІ ПОРАДИ -

УСІ ЛІХТАРІ ДЛЯ СА­ДУ

Де­ко­ра­тив­не під­сві­чу­ва­н­ня до­по­мо­же ви­ді­ли­ти акцен­ти най­гар­ні­ших ку­то­чків са­ду. Най­ча­сті­ше для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться сві­тло­діо­ди, ліхтарі на со­ня­чних ба­та­ре­ях, опти­чні во­ло­кна та сві­тло­ві бо­лар­ди.

ЛІХТАРІ НА СО­НЯ­ЧНИХ БА­ТА­РЕ­ЯХ, які сьо­го­дні ви­пу­ска­ю­ться будь-яких форм і роз­мі­рів, — до­сту­пна еко­ло­гі­чна аль­тер­на­ти­ва зви­чним лам­пам. Зру­чні тим, що са­мо­стій­но за­ря­джа­ю­ться про­тя­гом дня і не по­тре­бу­ють вві­мкне­н­ня. Во­ни за­го­ря­ю­ться ав­то­ма­ти­чно м’яким роз­сі­я­ним сві­тлом, ство­рю­ю­чи сві­тло­ві ко­ла не­ве­ли­чко­го ді­а­ме­тру. Від­су­тність дро­тів до­зво­ляє роз­мі­сти­ти їх у будь-яко­му мі­сці та лег­ко пе­ре­мі­ща­ти, за­ле­жно від на­строю та по­тре­би. Встро­міть де­кіль­ка та­ких сві­тиль­ни­ків у зем­лю се­ред бор­дюр­них на­са­джень, на клум­бах, або ж роз­мі­стіть їх уздовж до­рі­жок... Та на­со­ло­джуй­те­ся каз­ко­вим ефе­ктом, ко­трий по­стає у су­тін­ках під ді­єю їх те­пло­го і за­ти­шно­го сяй­ва.

— пер­спе­ктив­ний на­пря­мок у ву­ли­чно­му осві­тлен­ні. Во­но не на­грі­ва­є­ться, не потребує жив­ле­н­ня еле­ктри­чним стру­мом, то­му аб­со­лю­тно без­пе­чне і мо­же до­да­ва­ти­ся вкра­пле­н­ня­ми будь-де по са­ду: пе­ре­плі­та­ти­ся з ку­ща­ми жи­мо­ло­сті, тро­янд, жа­сми­ну, утво­рю­ва­ти ві­зе­рун­ки се­ред тра­ви на га­зо­ні. СВІ­ТЛО­ВІ БО­ЛАР­ДИ — це стов­пчи­ки ви­со­тою до 1,5 м, зі сві­тло­вим еле­мен­том у верх­ній ча­сти­ні. Їх за­да­ча — да­ва­ти роз­сі­я­не про­мі­н­ня, то­му в них ви­ко­ри­сто­ву­ють лю­мі­не­сцен­тні лам­по­чки слаб­кої по­ту­жно­сті. СВІТИЛЬНИКИ ВІДБИТОГО СВІ­ТЛА (АБО ІНДИРЕКТИ) — на­про­чуд зру­чний тип ву­ли­чних сві­тиль­ни­ків. У їх кон­стру­кції є від­би­вач, ко­трий спря­мо­вує сві­тло­вий по­тік до­ни­зу, а вже від зем­лі сві­тло­ві від­бли­ски осві­тлю­ють ро­сли­ни, утво­рю­ю­чи ни­жнє під­сві­чу­ва­н­ня. Пе­ре­ва­га та­ких при­бо­рів у від­су­тно­сті яскра­во­го сві­тла, яке б’є в очі.

НАШІ ІДЕЇ ОСВІ­ТЛЕ­Н­НЯ СА­ДУ ДО­ПО­МО­ЖУТЬ ВАМ ПРИ­ЄМ­НО ПРО­ВО­ДИ­ТИ ТЕПЛІ ВЕЧОРИ У РО­ТОН­ДІ, НАСОЛОДЖУЮЧИСЬ ПРОХОЛОДОЮ І СВІЖІСТЮ ПОВІТРЯ, АБО ДОПІЗНА ВЛАШТОВУВАТИ ГУЧНІ ВЕ­ЧІР­КИ ПРО­СТО НЕБА. ТОЖ — ДОДАМО ЛІТНІМ НОЧАМ БІЛЬ­ШЕ ЯСКРАВОСТІ!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.