ПОПУЛЯРНИЙ ТРЕНД

Zhinka - - ПОБУТОВІ ПОРАДИ -

Де­ко­ра­тив­ні ме­та­ле­ві ліхтарі уже до­сить дов­го не втра­ча­ють сво­єї по­пу­ляр­но­сті су­ча­сно­го «ма­стхев» аксе­су­а­ру для до­му. Від еле­ган­тної ві­таль­ні у скан­ди­нав­сько­му стилі до цен­траль­но­го еле­мен­ту на­стіль­ної ком­по­зи­ції обі­дньо­го сто­лу з «про­ми­сло­вим ши­ком» — во­ни за­да­ють на­стрій, впи­су­ю­чись у за­галь­ну схе­му оформ­ле­н­ня по­ме­шка­н­ня, хоч би де їх роз­мі­сти­ли. Ме­та­ле­ві ліхтарі, які вперше по­ча­ли використовувати для осві­тле­н­ня ву­лиць в Ан­глії ще за ча­сів Ві­кто­рі­ан­ської епо­хи, чу­до­во ада­пту­ва­ли­ся у на­ших до­мів­ках як ін­тер’єр­ні та са­до­ві аксе­су­а­ри. Се­ред ве­ли­ко­го роз­ма­ї­т­тя су­ча­сних ко­льо­рів і форм лі­хта­рів обов’яз­ко­во зна­йде­ться са­ме той, що ідеально па­су­ва­ти­ме до за­галь­но­го ди­зай­ну ва­шо­го по­ме­шка­н­ня чи да­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.