ВИТВІР

ми­сте­цтва

Zhinka - - ПОРАДИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ - Ганна Терн

до­шки по­трі­бної дов­жи­ни ру­ле­тка ру­чна пи­ла нав­скі­сник клей для де­ре­ва шу­ру­пи-са­мо­рі­зи по де­ре­ву ви­кру­тка шма­ток по­ло­тна чи ін­шої цу­пкої тканини (див. під­каз­ки) тро­хи біль­шо­го за ра­му роз­мі­ру бу­ді­вель­ний сте­плер за­ли­шки шпа­лер клей для шпа­лер щі­тка шпа­лер­на при­ти­скний шпа­тель, ва­лик но­жи­ці пе­тля і шу­ру­пи для на­ві­шу­ва­н­ня кар­ти­ни РАМКА. Ви­зна­ча­ю­чи розміри рамки, зваж­те, чи ви­ста­чає у вас тканини, щоб по­кри­ти усю ра­му і за­крі­пи­ти її на зво­ро­тно­му бо­ці. Пил­кою від­ріж­те до­шки по­трі­бної дов­жи­ни.

Ві­дмір­те та від­ріж­те 4 ку­то­вих еле­мен­ти для ста­бі­лі­за­ції ра­ми: 2 біль­шої і 2 — мен­шої дов­жи­ни, щоб за­крі­пи­ти їх по­пар­но у про­ти­ле­жних ку­тах ра­ми. Кін­ці до­ще­чок обріж­те за до­по­мо­гою нав­скі­сни­ка під ку­том 45 гра­ду­сів, щоб во­ни упри­тул при­ля­га­ли до до­шок ра­ми.

З’єд­най­те і склей­те ра­му та до­да­тко­во скру­тіть її шу­ру­па­ми (до­ста­тньо одно­го по цен­тру). За­крі­піть по ку­тках усе­ре­ди­ні ра­ми ку­то­ві еле­мен­ти, так са­мо скле­їв­ши їх кле­єм і до­да­тко­во за­фі­ксу­вав­ши шу­ру­па­ми (по одно­му з ко­жно­го краю). Роз­сте­літь тка­ни­ну на під­ло­зі, по­кла­діть звер­ху ра­му та обріж­те тка­ни­ну до по­трі­бних роз­мі­рів, ли­шив­ши за пе­ри­ме­тром за­пас у 7,5 см. За­гор­ніть та при­крі­піть тка­ни­ну до ра­ми за до­по­мо­гою бу­ді­вель­но­го сте­пле­ра. Спо­ча­тку при­крі­піть тка­ни­ну по усій дов­жи­ні верх­ньої пе­ре­кла­ди­ни ра­ми, по­тім яко­мо­га щіль­ні­ше на­тя­гніть і за­фі­ксуй­те ско­ба­ми тка­ни­ну по цен­тру про­ти­ле­жної ни­жньої пе­ре­кла­ди­ни. Да­лі при­крі­піть по усій дов­жи­ні. Аку­ра­тно за­гор­ніть тка­ни­ну на ку­тках (так, ні­би за­гор­та­є­те по­да­ру­нок) та за­фі­ксуй­те ско­ба­ми. При­крі­піть тка­ни­ну

сте­пле­ром уздовж бо­ко­вих пе­ре­кла­дин, сте­жа­чи, щоб по­ло­тно бу­ло гар­но на­тя­гну­те. ШПАЛЕРИ. Щоб при­кле­ї­ти шпалери, роз­ве­діть клей згі­дно з ін­стру­кці­єю. На­не­сіть на по­ло­тно та при­клей­те пер­ший шма­ток шпалери, роз­мі­стив­ши йо­го так, щоб ви­ста­чи­ло пе­ре­кри­ти усі краї ра­ми. Ро­з­гладь­те шпалери (щі­ткою, чи­стою су­хою ган­чір­кою), ви­да­ля­ю­чи буль­ба­шки по­віт-

КАР­ТИ­НИ ДО­ПО­МА­ГА­ЮТЬ НА­ДА­ТИ ІН­ТЕР’ЄРУ ПО­ТРІ­БНОЇ АТМО­СФЕ­РИ. АЛЕ ЯКЩО ВИНИКАЮТЬ СКЛАДНОЩІ З ВИБОРОМ ЖИВОПИСНОГО ТВОРУ, ПРОПОНУЄМО ВАМ СТВО­РИ­ТИ ВЛАСНИЙ ШЕДЕВР ІЗ ЗАЛИШКІВ ШПА­ЛЕР.

ря. На по­ло­тно кле­ї­ти важ­че, ніж на сті­ну, але на­ма­гай­те­ся при­кле­ї­ти шпалери рів­но й аку­ра­тно. Якщо ви об­кле­ю­є­те по­ло­тно до­сить ве­ли­ко­го роз­мі­ру, стеж­те, щоб ор­на­мент на шпа­ле­рах збі­гав­ся. Ко­ли ли­цьо­вий бік бу­де го­то­вий, роз­вер­ніть по­ло­тно, на­не­сіть клей і при­клей­те кін­чи­ки шпа­лер до бо­ко­вих, верх­ньої та ни­жньої пе­ре­кла­дин. Ро­з­гладь­те шпалери і за­вер­ніть ку­то­чки так, ні­би за­гор­та­є­те по­да­ру­нок. До­да­тко­во за­крі­пи­ти їх мо­жна ско­ба­ми, але вже пі­сля то­го, як шпалери ви­со­хнуть. Зай­ве зріж­те.

При­крі­піть до ра­ми пе­тлі для на­ві­шу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.