ЕТАПИ СПІЛЬ­НО­ГО ШЛЯХУ

Zhinka - - ПСИХОЛОГІЯ -

Жи­ва си­сте­ма «ма­ма й до­чка» пе­ре­бу­ває у по­стій­но­му роз­ви­тку.

Одра­зу пі­сля по­ло­гів ще три­ває пе­рі­од спіль­но­сті, ко­ли жін­ка й ди­ти­на ні­би скла­да­ють єди­не ці­ле. Мати, зо­се­ре­див­ши всю ува­гу на не­мов­ля­ті, від­чу­ває ко­жну ма­лень­ку змі­ну йо­го ста­ну і «від­філь­тро­вує» ве­ли­ку ча­сти­ну ін­ших по­дра­зни­ків із нав­ко­ли­шньо­го сві­ту. Ця так зва­на «пер­вин­на ма­те­рин­ська за­кло­по­та­ність» ство­рює ма­лень­кій лю­ди­ні най­ком­фор­тні­ший мі­кро­клі­мат для роз­ви­тку.

Ма­ля у цей пе­рі­од пов­ні­стю за­ле­жне від ма­ми. Йо­го по­тре­би в по­стій­но­му фі­зи­чно­му кон­та­кті та­кі ж силь­ні, як у їжі та без­пе­ці. І все це дає мати.

Да­лі на­стає пе­рі­од від­ді­ле­н­ня. При­чо­му так зва­не «пси­хі­чне на­ро­дже­н­ня» від­бу­ва­є­ться не то­ді, ко­ли ди­ти­на в змо­зі, встав­ши на ніжки, від­да­ли­ти­ся у про­сто­рі. Рад­ше то­ді, ко­ли на­вча­є­ться пе­ре­бу­ва­ти пев­ний час без ма­ми, ма­ю­чи змо­гу збе­рі­га­ти спо­кій, ра­ді­ти та ці­ка­ви­тись чи­мось ін­шим. Десь у три ро­ки лю­ди­на, на дум­ку пси­хо­ло­гів, зда­тна вже впов­ні «пе­ре­жи­ва­ти вла­сну уні­каль­ність». Із пі­зна­н­ням се­бе пов’яза­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.