БА­ТЬКІВ­СЬКЕ СЛОВО

Zhinka - - ПСИХОЛОГІЯ -

Мати — чин­ник без­умов­но ва­го­мий, але не єди­ний. Які по­зи­ції мо­же за­йма­ти ба­тько у цьо­му «три­ку­тни­ку»? 1

РІВНОВАГА. Усі чле­ни сім’ї на­ма­га­ю­ться ви­рі­шу­ва­ти ви­кли­ки та свя­тку­ва­ти перемоги спіль­но. Ба­тько ува­жний до донь­ки, але не від­ді­ляє своє спіл­ку­ва­н­ня з нею від сто­сун­ків з дру­жи­ною. 2

ОБОЖНЮВАННЯ. По­ту­ра­н­ня «ма­лень­кій прин­це­сі» ча­сто ви­ни­кає, ко­ли ба­тьки роз­лу­че­ні. На­ма­га­н­ням ком­пен­су­ва­ти ди­ти­ні рід­кі­сні зу­стрі­чі по­да­рун­ка­ми та яскра­ви­ми вра­же­н­ня­ми та­то ство­рює від­чу­т­тя «свя­та», яке, про­те, над­то хи­тке й не­ста­ле.

3

НЕВИДИМІСТЬ. Чо­ло­вік ні­би усу­ва­є­ться від ви­хо­ва­н­ня дів­чин­ки, пе­ре­да­ю­чи пов­но­ва­же­н­ня жін­ці. Він вважає, що йо­го спра­ва — про­го­ду­ва­ти та на­да­ти кон­кре­тну до­по­мо­гу за по­тре­би. Але брак те­пла зі сто­ро­ни одно­го з ба­тьків не мо­же не да­ва­ти­ся взна­ки у ро­ди­ні.

4 ПРОТИСТОЯННЯ. Та­то грає роль «до­бро­го по­лі­цей­сько­го», до­зво­ля­ю­чи ма­лій те, що мо­же за­бо­ро­ня­ти ма­ма. Він ні­би за­лу­чає її на свій бік, але ди­ти­на зви­кає до дум­ки, що на­ста­но­ви стар­ших не є по­слі­дов­ни­ми та ло­гі­чни­ми. От­же, мо­жна ни­ми не­хту­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.